Herunterladen: COMPACT COMPONENT SYSTEM CA-MXGT91R CA-MXG71R

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKT-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE COMPOSANTS COMPACT SISTEMAS DE COMPONENTES COMPACTOS IMPIANTO A COMPONENTI COMPATTO CA-MXGT91R CA-MXG71R CA-MXGT91R CA-MXG71R STANDBY/ON STANDBY/ON STANDBY PLAY & EXCHANGE STANDBY PLAY & EXCHANGE CD-R/RW PLAYBACK CD-R/RW PLAYBACK MX-GT91R MX-G71R INSTRUCTIONS For Customer Use: BRUKSANVISNING Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, KÄYTTÖOHJE bottom or side of the cabinet. Retain this INSTRUKTIONSBOG information for...
Autor Prilder Upload-Datum 31.07.19
Downloads: 1905 Abrufe 4515

Dokumentinhalt

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKT-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE COMPOSANTS COMPACT SISTEMAS DE COMPONENTES COMPACTOS IMPIANTO A COMPONENTI COMPATTO CA-MXGT91R CA-MXG71R CA-MXGT91R CA-MXG71R

STANDBY/ON STANDBY/ON STANDBY PLAY & EXCHANGE STANDBY PLAY & EXCHANGE CD-R/RW PLAYBACK CD-R/RW PLAYBACK MX-GT91R MX-G71R

INSTRUCTIONS For Customer Use: BRUKSANVISNING Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, KÄYTTÖOHJE bottom or side of the cabinet. Retain this INSTRUKTIONSBOG information for future reference. BEDIENUNGSANLEITUNG Model No. MANUEL D’INSTRUCTIONS Serial No. MANUAL DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI GVT0052-007A[EN]

CA-MXGT91R&G71R[EN]Coverf 1 2/15/01, 12:02 PM,

Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet Warnung, Achtung und sonstige Hinweise Mises en garde, précautions et indications diverses Avisos, precauciones y otras notas Avvertenze e precauzioni da osservare

ATT OBSERVERA — Nätströmsknapp STANDBY/ON Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Strömbrytaren STANDBY/ON kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan styras med fjärrkontrollen. HUOMAUTUS — STANDBY/ON -näppäin! Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen (STANDBY/ON ) asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä. FORSIGTIG — STRØMAFBRYDER! (STANDBY/ON ) Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med STANDBY/ON /Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. ACHTUNG — STANDBY/ON -Schalter! Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung vollkommen zu unterbrechen. Der Schalter STANDBY/ON unterbrichet in keiner Stellung die Stromversorgung vollkommen. Die Stromversorgung kann mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. ATTENTION — Commutateur STANDBY/ON ! Déconnecter la fiche de secteur pour couper complètement le courant. Le commutateur STANDBY/ON ne coupe jamais complètement la ligne de secteur, quelle que soit sa position. Le courant peut être télécommandé. PRECAUCIÓN –– Interruptor STANDBY/ON ! Desconectar el cable de alimentación para desactivar la alimentación totalmente. Cualquier que sea la posición de ajuste del interruptor STANDBY/ON , la alimentación no es cortada completamente. La alimentación puede ser controlada remotamente. ATTENZIONE –– L’interruttore STANDBY/ON ! Disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica per staccare completamente l’alimentazione. L’interruttore STANDBY/ON in nessuna posizione stacca la linea di alimentazione elettrica principale. È possibile il controllo remoto dell’alimentazione. – G-1 – CA-MXGT91R&G71R[EN]Safetyf 1 2/15/01, 11:49 AM, VIKTIGT ATTENTION För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: Afin d’éviter tout risque d’électrocution, d’incendie, etc.: 1. Lossa into på skruvar, lock eller hölje. 1. Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. coffret de l’appareil. 2. Ne pas exposer l’appareil à la pluie ni à l’humidité.

VAROITUS

Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: PRECAUCIÓN 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. Para reducir riesgos de choques eléctricos, incendio, etc.: 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. 1. No extraiga los tornillos, los cubiertas ni la caja. 2. No exponga este aparato a la lluviaoala humedad.

ADVARSEL

For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: ATTENZIONE 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. Per ridurre il rischio di shock elettrici, incendi, ecc... 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. 1. Non togliete viti, coperchi o la scatola. 2. Non esponete l’apparecchio alla piogggia e all’umidità.

ACHTUNG

Zur Verhinderung von elektrischen Schlägen, Brandgefahr, usw: 1. Keine Schrauben lösen oder Abdeckungen enlfernen und das Gehäuse nicht öffnen. 2. Dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. VIKTIGT ATTENTION • Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. • Ne bloquez pas les orifices ou les trous de ventilation. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller (Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée • Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på correctement de l’appareil.) apparaten. • Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu’une bougie, sur • Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt l’appareil. och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade • Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération batterier måste följas noga. les problèmes de l’environnement et suivre strictement les règles et • Använd inte apparaten i badrum eller på annan plats med vatten. les lois locales sur la mise au rebut des piles. Placera inte heller behållare fyllda med vatten eller annan vätska • N’utilisez pas cet appareil dans une salle de bain ou un autre (såsom kosmetika, mediciner, blomvaser, blomkrukor, koppar med endroit avec de l’eau. Ne placez aucun récipient contenant de l’eau mera) ovanpå apparaten. (tel que des cosmétiques ou des médicaments, un vase de fleurs, un pot de fleurs, une tasse, etc.) sur cet appareil.

VAROITUS

• Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. PRECAUCIÓN (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella • No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación. yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) (Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con un • Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor). kynttilöitä. • No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como • Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden velas encendidas. paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on • Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los noudatettava ehdottomasti. problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o • Tätä laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa tai kosteissa tiloissa. las leyes locales sobre disposición de las pilas. Tämän laitteen päälle ei saa asettaa myöskään vedellä tai nesteillä • No utilice este aparato en el cuarto de baño o en lugares donde hay täytettyjä astioita (kuten kosmetiikkaa tai lääkkeitä, kukkavaaseja, agua. Tampoco coloque ningún recipiente que contenga agua u ruukkukukkia, kuppeja yms.). otros líquidos (frascos de cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) encima de este aparato.

ADVARSEL

• Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. ATTENZIONE (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis • Evitare di ostruire le apertureoifori di ventilazione con giornali, ikke kunne komme ud). indumenti etc., in quanto s’impedirebbe al calore di fuoriuscire. • Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på • Non collocare fiamme libere (es. candele accese) sull’apparecchio. apparatet. • Le batterie devono essere smaltite nel rispetto dell’ambiente, • Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser attenendosi ai regolamenti locali in materia. tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje • Non usare l’apparecchio in bagno o in locali dove sia presente skal overholdes. l’acqua. Evitare assolutamente di collocare contenitori contenenti • Apparatet må ikke bruges i et badeværelse eller i nærheden af acqua o liquidi (flaconi di cosmetici o medicinali, vasi di fiori, piante vand. Der bør heller ikke anbringes beholdere med vand eller anden in vaso , tazze etc.) sull’apparecchio. væske (kosmetik, medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) oven på apparatet.

ACHTUNG

• Blockieren Sie keine Belüftungsschlitze oder -bohrungen. (Wenn die Belüftungsöffnungen oder -löcher durch eine Zeitung oder ein Tuch etc. blockiert werden, kann die entstehende Hitze nicht abgeführt werden.) • Stellen Sie keine offenen Flammen, beispielsweise angezündete Kerzen, auf das Gerät. • Wenn Sie Batterien entsorgen, denken Sie an den Umweltschutz. Batterien müssen entsprechend den geltenden örtlichen Per l’Italia: Vorschriften oder Gesetzen entsorgt werden. "Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme • Setzen Sie die Anlage nicht in einem Badezimmer oder an Orten alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 ein, an denen Wasser verwendet wird. Stellen Sie auch keine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Behälter, die mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllt sind n.301 del 28/12/95." (beispielsweise Kosmetik- oder Medikamentenbehälter, Blumenvasen, Topfpflanzen, Tassen etc.) auf diese Anlage. – G-2 – CA-MXGT91R&G71R[EN]Safetyf 2 2/15/01, 11:49 AM

Italiano Español Français Deutsch Dansk Suomi Svenska

, VIKTIGT: Korrekt ventilering ATTENTION: Aération correcte För att undvika risker för elektriska stötar, brand och skador bör Pour prévenir tout risque électrique ou d’incendie et éviter toute utrustningen placeras på följande sätt: détérioration, placez l’appareil de la manière suivante: 1 Framsida: 1 Avant: Inga hinder och fritt utrymme. Bien dégagé de tout objet. 2 Sidor/Översida/Baksida: 2 Côtés/dessus/dos: Inga hinder bör finnas i de områden som dimensionerna nedan Ne laissez rien aux endroits indiqués dans les figures ci-dessous. anger. 3 Dessous: 3 Undersida: Posez l’appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce Placera apparaten på en plan yta. Se till ett tillräcklig ventilering que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur une finns för ventilering genom ett placera apparaten på ett bord med table d’au moins dix centimètres de hauteur. höja på 10 cm eller mer. MUISTA: Huolehdi ilmanvaihdosta! PRECAUCIÓN: ventilación correcta Voit välttää sähköiskun ja tulipalon vaaran sekä estää vahingot, kun Para evitar el riesgo de descargas eléctricas e incendio y prevenir sijoitat laitteiston seuraavien ohjeiden mukaan: posibles daños, instale el equipo en un lugar que cumpla los siguientes 1 Edessä: requisitos: Jätä eteen esteetön, avonainen tila. 1 Parte frontal: 2 Sivuilla/päällä/takana: Sin obstrucciones, espacio abierto. Laitteiston ympärillä on oltava vapaata tilaa alla olevien mittojen 2 Lados/parte superior/parte posterior: mukaisesti. No debe haber ninguna obstrucción en las áreas mostradas por las 3 Alusta: dimensiones de la siguiente figura. Sijoita laitteisto tasaiselle vaakasuoralle alustalle. Ilmanvaihdon 3 Parte inferior: kannalta riittävä tila saadaan, kun laitteisto on vähintään 10 cm Sitúe el equipo sobre una superficie nivelada. Mantenga un espacio korkealla tasolla. adecuado para permitir el paso del aire y una correcta ventilación, situando el equipo sobre un soporte de 10 o más cm de allura. OBS: Korrekt ventilation ATTENZIONE: Per una corretta ventilazione For at undgå elektisk stød, brand eller anden skade, skal man ved Per prevenire il rischio di scosse elettriche e di incendio ed evitare placering af anlægget sørge for følgende: possibili danni, collocare le apparecchiature nel modo seguente: 1 Forside: 1 Parte anteriore: Ingen forhindringer, god åben plads. Nessun ostacolo e spazio libero. 2 Sider/top/bagside: 2 Lati/Parte superiore/Retro: Ingen forhindringer må placeres i de områder, der er vist på Lasciare libere le zone indicate dalle dimensioni di seguito. nedenstående dimensioner. 3 Base: 3 Bund: Collocare su una superficie piana. Consentire un’adeguata Stil på plan overflade. Sørg for tilstrækkelig adgang for luft til ventilazione dell’impianto appoggiandolo su un tavolinetto alto almeno ventilation ved at stille apparatet på et bord, der er mindst 10 cm 10 cm. højt. ACHTUNG: Ausreichende Belüftung Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und sonstigen Beschädigungen gilt für die Geräteseiten folgendes: 1 davor: Hindernisfrei und gut zugänglich. 2 daneben/darüber/dahinter: Hindernisfrei in allen angegebenen Abständen (s. Abbildung). 3 darunter: Absolut ebene Stellfläche; ausreichende Belüftung durch Aufstellen auf einem Tischchen von mindestens 10 cm Höhe. Sett framifrån Sett från sidan Edestä Sivulta Forside Side Vorderansicht Seitenansicht Face Côté Vista frontal Vista lateral Vista frontale Vista laterale 15 cm 15 cm 1 cm 1 cm 15 cm 15 cm 15 cm CA-MXGT91R CA-MXGT91R CA-MXG71R CA-MXG71R 10 cm – G-3 – CA-MXGT91R&G71R[EN]Safetyf 3 2/15/01, 11:49 AM,

VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER WICHTIGER HINWEIS FÜR LASER-PRODUKTE IMPORTANT POUR LES PRODUITS LASER IMPORTANTE PARA LOS PRODUCTOS LÁSER IMPORTANTE PER I PRODOTTI LASER

PLACERING AV ETIKETTER / TARRAT JA NIIDEN SIJAINTI / PLACERING AF MÆRKATER / ANBRINGUNGSORTE FÜR LASER- PRODUKTE / REPRODUCTION DES ETIQUETTES / REPRODUCCIÓN DE ETIQUETAS / RIPRODUZIONE DELLE ETICHETTE 1 KLASSIFIKATIONSETIKETT, PLACERAD PÅ BAKSTYCKET 2 VARNINGSSKYLT, INUTI APPARATEN 1 LUOKITUSTARRA, LAITTEEN TAKASEINÄSSÄ 2 VAROITUSTARRA, LAITTEE SISÄLLÄ 1 KLASSIFIKATIONSMÆRKAT 2 ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET INDENIAPPARATET 1 KLASSIFIKATIONSETIKETTE AN DER RÜCKSEITE 2 WARNETIKETTE IM GERÄTEINNEREN 1 ETIQUETTE DE CLASSIFICATION, PLACÉE A L’ARRIÈRE DU 2 ETIQUETTE D’AVERTISSEMENT PLACÉE À L’INTERIEUR DE COFFRET L’APPAREIL 1 ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN, PEGADA EN LA PARTE 2 ETIQUETA DE ADVERTENCIA, PEGADA EN EL INTERIOR DE POSTERIOR DE LA CAJA LA UNIDAD 1 ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE, SITUATA SUL 2 ETICHETTA DI AVVERTENZA, SITUATA ALL’INTERNO RIVESTIMENTO POSTERIORE DELL’APPARECCHIO DANGER: Invisible laser VARNING: Osynlig laser- ADVARSEL: Usynlig laser- VARO: Avattaessa ja suo- CLASS 1 radiation when open and strålning när denna del är stråling ved åbning, når jalukitus ohitettaessa olet interlock failed or defeated. öppnad och spärren är sikkerhedsafbrydere er ude alttiina näkymättömälle LASER PRODUCT AVOID DIRECT EXPOSURE urkopplad. Betrakta ej af funktion. Undgå udsæt- lasersäteilylle. Älä katso TO BEAM. (e) strålen. (s) telse for stråling (d) säteeseen. (f) KLASS 1 LASER APPARAT VARO: CD-soittimessa on laserdiodi jonka aallonpituus on 760- VARNING: Om apparaten används på annat sätt än i denna 800nm ja jonka tyypillinen optinen antotehe on diodin dohdalla bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig mitattuna 3mW. laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når LUOKAN 1 LASERLAITE sikkerhedsafbrydere er ude af funktion, Undgå udsættelse for stråling. VAROITUS: Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. ADVERSEL: Usynlig laserstråling ved åpning, når sikkerhetsbryteren er avslott. Unnçå utsettelse for stråling. 1. KLASS 1 LASERPRODUKT 1. PRODUIT LASER CLASSE 1 2. FARA: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och spärren 2. ATTENTION: Radiation laser invisible quand l’appareil est ouvert urkopplad. Utsätt dig ej för strålen. ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Eviter une 3. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan åtgärda exposition directe au rayon. inne i enheten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. 3. ATTENTION: Ne pas ouvrir le couvercle du dessus. Il n’y a aucune pièce utilisable à l’intérieur. Laisser à un personnel qualifié le soin de réparer votre appareil. 1. LUOKAN 1 LASERLAITE 2. VARO: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos turvalukitus ei toimi tai ohitetaan. 1. PRODUCTO LASER CLASE 1 3. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän 2. PELIGRO: En el interior hay radiación láser invisible. Evite el huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa huollossa. contacto directo con el haz. 3. PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no existen piezas reparables por el usuario; deje todo 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT servicio técnico en manos de personal calificado. 2. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå udsættelse for stråling. 1. PRODOTTO LASER CLASSE 1 3. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni 2. PERICOLO: Radiazione laser invisibile quando l’apparecchio è apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service till aperto ed il dispositivo di sicurezza è guasto o disattivato. Evitare kvalificeret servicepersonale. l’esposizione diretta ai raggi. 3. ATTENZIONE: Non aprire il coperchio superiore. Non vi sono parti adoperabili dall’utente all’interno di questo apparecchio; 1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1 lasciare tutti i controlli a personale qualificato. 2. GEFAHR: Unsichtbare Laserstrahlung bei Öffnung und fehlerhafter oder beschädigter Spre. Direkten Kontakt mit dem Strahl vermeiden! 3. ACHTUNG: Das Gehäuse nicht öffnen. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten bitte qualifizierten Kundendienst-Fachleuten. – G-4 – CA-MXGT91R&G71R[EN]Safetyf 4 2/15/01, 11:49 AM,

Einführung Wir möchten Ihnen danken, daß Sie sich für den Kauf eines unserer JVC-Produkte entschieden haben. Ehe Sie dieses Gerät an die Stromversorgung anschließen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig und gründlich, um eine optimale Leistung

des Geräts zu erzielen, und heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie in Zukunft darin nachlesen können.

Informationen über diese Bedienungsanleitung Stromquellen

• Wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose abziehen, Diese Bedienungsanleitung ist wie folgt strukturiert: ziehen Sie stets am Stecker und nicht am Netzkabel. • In der Bedienungsanleitung wird die Bedienung anhand Fassen Sie das Netzkabel NICHT mit nassen der Tasten und Regler des Geräts erläutert. Sie können Händen an. auch die Tasten der Fernbedienung verwenden, sofern sie dieselbe Bezeichnung (oder Markierung) wie am Gerät selbst haben. Feuchtigkeitskondensation Wenn sich die Bedienung über die Fernbedienung von Feuchtigkeit kann in folgenden Fällen auf der Linse im der Bedienung über das Gerät unterscheidet, wird Innern des Geräts kondensieren: dieser Unterschied erläutert. • Die Heizung wird in einem Zimmer eingeschaltet. • Grundlegende und allgemeine Informationen, die für viele • Das Gerät steht in einem feuchten Zimmer. Funktionen identisch sind, werden an einer Stelle • Das Gerät wird von einem kalten an einen warmen Ort zusammengefaßt und nicht für jedes Verfahren wiederholt. gebracht. Beispielsweise werden die Informationen darüber, wie das Sollte Feuchtigkeit kondensieren, können möglicherweise Gerät ein- und ausgeschaltet wird, wie die Lautstärke Fehlfunktionen des Geräts auftreten. Lassen Sie das Gerät in eingestellt wird und wie die Klangeffekte und anderes diesem Fall einige Stunden eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit eingestellt werden, nicht wiederholt. Diese verdunstet ist. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker ab, und Bedienungsvorgänge werden im Kapitel „Allgemeiner schließen Sie das Gerät anschließend wieder an das Netz an. Betrieb“ auf Seite 9 bis 11 erläutert. • Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet: Sonstiges Neben diesem Symbol finden Sie Warnungen • Sollte ein metallisches Objekt oder Flüssigkeit in das Gerät und Vorsichtshinweise, wie Beschädigungen gelangen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts ab, und sowie Brandrisiken oder elektrische Schläge fragen Sie Ihren Fachhändler um Rat, ehe Sie das Gerät vermieden werden können. wieder in Betrieb nehmen. Darüber hinaus werden Sie informiert, was • Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht Sie vermeiden müssen, um die optimale betreiben, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose Geräteleistung zu erzielen. ab. Neben Sie Symbol finden Sie Informationen und Das Gerät darf NICHT geöffnet werden, da sich Hinweise, mit denen Sie vertraut sein sollten. keine Teile im Geräteinnern befinden, die vom Benutzer gewartet werden müßten.

Vorsichtsmaßnahmen Sollten Fehlfunktionen auftreten, ziehen Sie das Netzkabel

ab, und fragen Sie Ihren Fachhändler um Rat. Aufstellung • Stellen Sie das Gerät an einem ebenen, trockenen Ort auf, der weder zu heiß noch zu kalt ist: zwischen 5°C und 35°C. • Stellen Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung auf, um einen internen Wärmestau im Gerät zu verhindern. • Lassen Sie ausreichend Abstand zwischen dieser Anlage und einem Fernsehgerät. • Stellen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe des Fernsehgeräts auf, um den Betrieb des Fernsehgeräts nicht zu stören. Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, an dem es direktem Sonnenlicht, übermäßiger Staubentwicklung oder Schwingungen ausgesetzt ist. – 1 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 1 2/26/01, 11:59 AM,

Inhalt

Anordnung der Tasten und Regler... 3 Wiedergeben von CDs (CD/CD-R/CD-RW)... 15 Frontplatte ... 3 Einlegen von CDs ... 15 Fernbedienung ... 5 Wiedergeben der gesamten CDs — kontinuierlicher Wiedergabebetrieb ... 16 Erste Schritte ... 6 CD-Grundbetrieb ... 16 Zubelör ... 6 Programmieren der Wiedergabereihenfolge der Titel Einlegen der Batterien in die Fernbedienung ... 6 — Programmierbetrieb ... 17 Anschließen von Antennen... 6 Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge Anschließen von Lautsprechern ... 7 — Wiedergabetrieb in zufälliger Reihenfolge ... 18 Anschließen weiterer Komponenten ... 8 Wiederholen von Titeln oder CDs Deaktivieren der Displaydemonstration ... 8 — Wiederholbetrieb ... 18 Allgemeiner Betrieb ... 9 Verhindern des CD-Auswurfs — Verriegelung der CD-Laden ... 18 Ein- und Ausschalten der Stromversorgung ... 9 Reduzieren des Energieverbrauchs im Wiedergeben von Cassetten ... 19 Bereitschaftsbetrieb — Ökologiemodus ... 9 Wiedergeben einer Cassette ... 19 Einstellen der Uhrzeit ... 9 Suchen eines Titelanfangs — Titelsuche ... 19 Auswählen der Signalquellen ... 10 Einstellen der Lautstärke ... 10 Aufnehmen ... 20 Verstärken der Baßfrequenzen ... 10 Aufnehmen von Cassetten in Cassettendeck B ... 20 Wählen der Klangbetriebsarten ... 10 Überspielen von Cassetten ... 21 Erstellen einer eigenen Klangbetriebsart CD-Direktaufnahmen ... 21 — Betriebsart MANUAL ... 11 Aufnehmen mit automatischer Programmierung Wiedergeben von UKW- und einer Titelabfolge ... 22 AM (MW/LW)-Sendungen ... 12 Verwenden der Schaltuhren ... 23 Einstellen eines Senders ... 12 Verwenden der Weckschaltuhr ... 23 Speichern von Sendern ... 12 Verwenden der Aufnahmeschaltuhr ... 25 Einstellen eines gespeicherten Senders ... 12 Verwenden der Einschlafschaltuhr ... 26 Priorität der verschiedenen Schaltuhren ... 26 Empfangen von UKW-Sendern mit RDS ... 13 Ändern der RDS-Informationen ... 13 Zusätzliche Informationen ... 27 Suchen von Sendungen mit PTY-Codes Fehlerbeseitigung ... 28 (PTY-Suche) ... 13 Vorübergehendes Umschalten auf eine gewünschte Wartung ... 29 Sendung ... 14 Technische Daten ... 30 – 2 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 2 2/26/01, 11:59 AM,

Anordnung der Tasten und Regler

Machen Sie sich mit den Tasten und Reglern des Geräts vertraut.

Frontplatte

Frontplatte STANDBY/ON 2 STANDBY PLAY & EXCHANGE3oCD-R/RW PLAYBACK ; as6d8f9gphqjwkerltyu/ i z – 3 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 3 2/26/01, 11:59 AM, Forts. Displayfenster123459pqWeitere Einzelheiten finden Sie auf denin Klammern a Tasten 0 (zum Öffnen/Schließen der jeweiligen CD-Lade) genannten Seiten. (CD1, CD2 und CD3) (15, 16, 18) Wenn Sie eine dieser Taste drücken, wird das Gerät auch Frontplatte eingeschaltet. 1 CD-Laden s Taste CANCEL/DEMO (8, 9, 17, 19, 22 – 26) 2 Taste STANDBY/ON und Anzeigeleuchte STANDBY d Drehregler SOUND MODE (10) (9, 24, 25) f Drehregler SUBWOOFER LEVEL + / – (10) 3 Fernbedienungssensor g Tasten TUNING + / – (12) 4 Taste ECO (9) Tasten 1 / ¡ (schneller Vorlauf nach links/schneller 5 Drehregler PRESET + / – (12) Vorlauf nach rechts) (11, 16, 19) Drehregler 4 / ¢ (rückwärts suchen/vorwärts suchen) h Drehregler VOLUME + / – (10) (9, 11, 16 – 18, 22 – 25) j Taste 7 (Stopp) (16 – 22, 25) 6 Displayfenster k Tasten für den Cassettendeckbetrieb 7 Taste und Anzeigeleuchte TAPE23(9, 19 – 21) • Taste TAPE A/B (19) Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. • Taste REVERSE MODE (19, 21, 22) 8 Taste und Anzeigeleuchte CD 3¥8 (Wiedergabe/Pause) • Taste REC START/STOP (20 – 22, 25) (9, 16 – 18, 22) l Taste DUBBING (21) Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. / Cassettentür für Cassettendeck B (19 – 22, 25) 9 Taste und Anzeigeleuchte FM/AM (9, 12) z Taste EJECT 0 für Cassettendeck B (19, 20) Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. p Taste und Anzeigeleuchte AUX (9) Displayfenster Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. 1 Schaltuhranzeigen q Tasten für den CD-Wiedergabemodus • Anzeigen (Schaltuhr), DAILY (Weckschaltuhr), • Taste REPEAT (18) REC (Aufnahmeschaltuhr) und SLEEP • Taste PROGRAM (17) (Einschlafschaltuhr) • Taste RANDOM (18) 2 Betriebsanzeigen für die Cassettendecks w Taste CLOCK/TIMER (9, 23 – 26) • Anzeigen A/B (aktives Cassettendeck), e Buchse PHONES (10) (Aufnahme), 2 3 (Bandrichtung) und r RDS-Betriebstasten (Reverse-Betrieb) • Taste DISPLAY MODE (13) 3 Anzeigen CD-Titelkalender (1 – 16) • Taste PTY/EON (13, 14) 4 Tunerbetriebsanzeigen • Tasten SELECT + / – (13, 14) • Anzeigen MONO und ST (Stereo) t Taste CD REC START (21, 22) 5 CD-Anzeigen y Taste EDIT (22) 6 Anzeige SOUND MODE u Cassettentür für Cassettendeck A (19) 7 Anzeigen des CD-Wiedergabebetriebs i Taste 0 EJECT für Cassettendeck A (19) • Anzeigen REPEAT (ALL/1/DISC), PRGM (programm) o Tasten und Anzeigeleuchte der CD-Nummern (CD1, CD2 und RANDOM und CD3) (16, 17, 21, 22) 8 RDS-Betriebsanzeigen Wenn Sie eine dieser Taste drücken, wird das Gerät auch • Anzeigen RDS, EON und TA/NEWS/INFO eingeschaltet. 9 Anzeige SUBWOOFER LEVEL ; Taste SET/DISPLAY (9, 11, 12, 17, 22 – 26) p Hauptdisplay • Hier werden die Signalquelle, Frequenz etc. angezeigt. q Audiopegelanzeigen – 4 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 4 2/26/01, 11:59 AM,

Fernbedienung Fernbedienung

1 Tasten der CD-Nummern (CD1, CD2 und CD3) (16, 17) Wenn Sie eine dieser Tasten drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. 2 Zifferntasten (12, 16, 17) 3 Taste 4 (rückwärts suchen) (12, 16, 17, 19) 1 4 Taste 7 (Stopp) (16 – 22, 25) 9 5 RDS-Betriebstasten • Taste DISPLAY MODE (13) p • Taste PTY/EON (13, 14) • Tasten SELECT + / – (13, 14) q26Taste REC START/STOP (20 – 22) 7 Taste SOUND MODE (10) w 8 Taste FADE MUTING (10) e 9 Taste STANDBY/ON (9) p Taste SLEEP (26) r q Taste AUX (9) 3 Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. t4wTaste FM/AM (9, 12) Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. e Taste FM MODE (12) r Taste CD 3¥8 (9, 16 – 18) 6 y Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. u t Taste ¢ (vorwärts suchen) (12, 16 – 19) y Taste TAPE23(9, 19, 20) i Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Gerät auch eingeschaltet. 7 u Taste TAPE A/B (19) i Tasten SUBWOOFER LEVEL + / – (10) 8ooTasten VOLUME + / – (10) STANDBY/ON STANDBY PLAY & EXCHANGE CD-R/RW PLAYBACK Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den Fernbedienungssensor der Frontplatte. – 5 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 5 2/26/01, 11:59 AM,

Erste Schritte Forts. Zubelör Anschließen von Antennen

Vergewissern Sie sich, daß alle folgenden Teile in der UKW-Antenne Verpackung enthalten waren. Die Zahl in Klammern gibt die Menge der gelieferten

NA

Teile an. ANTE

N

UKW-Zimmerantenne • AM (MW/LW)-Rahmenantenne (1) (gehört zum Lieferumfang) X T • UKW-Zimmerantenne (1) AM E PLOO • Fernbedienung (1) • Batterien (2) FM 75

COAX IAL

Sollte etwas fehlen, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1 Schließen Sie die UKW-Zimmerantenne an Legen Sie die Batterien des Typs — R6(SUM-3)/AA(15F) die Buchse FM 75 Ω COAXIAL an. — in die Fernbedienung ein, und achten Sie darauf, daß die Batteriepole (+ und –) mit den Markierungen + und – im 2 Verlegen Sie die UKW-Zimmerantenne. Batteriefach übereinstimmen. Wenn Sie das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung 3 Suchen Sie die Position, in der der Empfang betätigen können, wechseln Sie beide Batterien zusammen aus. am besten ist, und befestigen Sie die Antenne anschließend an der Wand oder an einem 1 anderen Ort. Informationen zur mitgelieferten UKW-Zimmerantenne Die zum Lieferumfang der Anlage gehörende UKW-Zimmerantenne kann temporär verwendet werden. Bei schlechtem Empfang können Sie eine UKW-Außenantenne anschließen. 2 R6(SUM-3)/AA(15F) So schließen Sie eine UKW-Außenantenne an Bevor Sie eine UKW-Außenantenne anschließen, trennen Sie die mitgelieferte UKW-Zimmerantenne ab. UKW-Außenantenne (gehört nicht zum Lieferumfang)

NNA ANT E

• Verwenden Sie KEINE alte und neue BatterieEXTAM OOPL zusammen. • Verwenden Sie KEINE unterschiedlichen

FM

Batterietypen. AXIALCO • Setzen Sie Batterien WEDER Hitze NOCH offenem Feuer aus. • Lassen Sie die Batterien NICHT im Batteriefach, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Es sollte eine 75 Ω-Außenantenne mit Koaxialstecker (DIN Anderenfalls wird die Fernbedienung durch 45325) verwendet werden. auslaufende Batterien beschädigt. – 6 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 6 2/26/01, 11:59 AM, AM (MW/LW)-Antenne Anschließen von Lautsprechern13ANTENNA Draht mit 2 Vinylummantelung (gehört nicht zum 1 AM EXT Lieferumfang) RotAM LOOP Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel (rot/schwarz) SUBWOOFERS (rot/schwarz) RIGHT LEFT FM 75

COAXIAL

Schwarz Schwarz RIGHT LEFT

MAIN SPEAKERS

CAUTION: SPEAKER

IMPEDANCE

6 16 2 Blau AM (MW/LW)-Rahmenantenne (gehört zum Lieferumfang) Lautsprecherkabel (blau/schwarz) 1 Schließen Sie die AM (MW/LW) -Rahmenantenne gemäß Darstellung in der

Abbildung an die Anschlüsse AM LOOP an.

• Wenn der AM (MW/LW)-Rahmenantenne draht mit Vinyl überzogen ist, müssen Sie dieses, wie in der Abbildung dargestellt, durch Drehen entfernen. rechter linker Lautsprecher Lautsprecher 2 Drehen Sie die AM (MW/LW) -Rahmenantenne, bis Sie den besten

Empfang erzielen. 1 Öffnen Sie die Lautsprecherklemmen auf der Rückseite der Anlage.

So schließen Sie eine AM (MW/LW)-Außenantenne an 2 Führen Sie das Ende der Lautsprecherkabel Schließen Sie bei schlechtem Empfang einen Einzeldraht mit in die jeweiligen Anschlüsse ein. Vinylummantelung an die Buchse AM EXT an, und verlegen Achten Sie auf die Polarität (Farbe) der Sie ihn horizontal. Die AM (MW/LW)-Rahmenantenne muß Lautsprecheranschlüsse: Schließen Sie Rot (+) an Rot (+) weiterhin angeschlossen bleiben. und Schwarz (–) an Schwarz (–) sowie Blau (+) an Blau (+) und Schwarz (–) an Schwarz (–) an. So erzielen Sie einen besseren UKW- und 3 Schließen Sie die Lautsprecherklemmen. AM (MW/LW)-Empfang • Achten Sie darauf, daß die Antennenleiter keine anderen Anschlüsse oder Anschlußkabel berühren. WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Lautsprecher mit • Achten Sie darauf, daß die Antennen weder mit metallischen der Impedanz, die an den Lautsprecheranschlüssen auf Teilen des Geräts noch mit Anschlußkabeln oder Netzkabeln in der Geräterückseite angegeben ist. Berührung kommen. – 7 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 7 2/26/01, 11:59 AM,

Anschließen weiterer Komponenten Jetzt können Sie das Netzkabel

Sie können sowohl analoge als auch digitale Geräte anschließen. anschließen. Wenn Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose verbinden, • Schließen Sie KEINE anderen Komponenten an, startet das Gerät automatisch eine Displaydemonstration. solange die Stromversorgung eingeschaltet ist. • Schließen Sie andere Komponenten ERST WICHTIG: Vergewissern Sie sich, daß alle Anschlüsse DANN an, nachdem alle Anschlüsse vorgenommen wurden, bevor Sie das Netzkabel an das vorgenommen worden sind. Netz anschließen. So schließen Sie eine analoge Komponente an Achten Sie darauf, die Audiokabel richtig anzuschließen: Weiße Deaktivieren der Displaydemonstration Stecker sind für die Audiosignale des linken Kanals und rote Stecker für die Audiosignale des rechten Kanals gedacht.

NUR am Gerät:

Wenn Sie die Displaydemonstration deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste CANCEL/DEMO, bis „DEMO OFF“ im Display angezeigt wird. Audiogerät Eine andere Taste wird gedrückt In diesem Fall wird die Displaydemonstration vorübergehend Zum Audioausgang unterbrochen. Sie wird automatisch erneut gestartet (wenn 2 Minuten lang kein weiterer Bedienungsvorgang durchgeführt wird), Wenn Sie die andere Komponente über dieses Gerät sofern Sie die Displaydemonstration nicht durch Drücken der Taste wiedergeben möchten, verbinden Sie die CANCEL/DEMO deaktivieren. Audioausgangsbuchsen der anderen Komponente und die Buchsen AUX mit Hilfe von Audiokabeln (gehören nicht zum Lieferumfang). So starten Sie die Displaydemonstration manuell Halten Sie die Taste CANCEL/DEMO (bei deaktiviertem Ökologiemodus) erneut länger als 1 Sekunde gedrückt. So schließen Sie eine Audiokomponente mit optischem Digitalausgang an Sie können CDs mit angeschlossenen Digitalgeräten aufnehmen. CD OPTICAL DIGITAL OUTPUT Schutzkappe Bevor Sie die andere Komponente anschließen, ziehen Sie die Schutzkappe vom Anschluß ab. Audiogerät mit optischem Digitaleingang Zum optischen Digitaleingang Schließen Sie ein Lichtleiterkabel (gehören nicht zum Lieferumfang) an den optischen Digitaleingang der anderen Komponente und den Anschluß CD OPTICAL DIGITAL OUTPUT an. – 8 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 8 2/26/01, 11:59 AM,

Allgemeiner Betrieb Ein- und Ausschalten der Stromversorgung Einstellen der Uhrzeit

Um das Gerät einzuschalten, drücken STANDBY/ON Stellen Sie zunächst die Uhr, die in dieses Gerät eingebaut ist, Sie die Taste STANDBY/ON , so STANDBY bevor Sie es bedienen. Sie können die Uhr einstellen, daß sich die Anzeigeleuchte STANDBY gleichgültig, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist. ausschaltet.

NUR am Gerät:

1 Drücken Sie die Taste Um die Anlage auszuschalten STANDBY/ON CLOCK/TIMER. (Bereitschaftsbetrieb), drücken Sie erneut Die Stunden beginnen zu blinken im Display.STANDBY den Netzschalter STANDBY/ON so daß sich die Anzeigeleuchte STANDBY einschaltet. • Die Uhrzeit wird im Display angezeigt 2 Drehen Sie den Drehregler (sofern der Ökologiemodus nicht aktiviert ist). 4 / ¢, um die Stunden einzustellen, und drücken

Sie anschließend die Taste

• Ein wenig Strom wird immer verbraucht, auch wenn sich SET/DISPLAY. das Gerät im Bereitschaftsbetrieb befindet. Die Minutenanzeige beginnen zu blinken im Display. Um die Stromversorgung vollständig auszuschalten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ab. Das Netzkabel wird gezogen, oder der Strom fällt aus • Wenn Sie die Stunden nach Nach einem Stromausfall wird die Uhr sofort auf „0:00“ Dücken der Taste SET/DISPLAY zurückgesetzt, während die gespeicherten Sender des Tuners korrigieren wollen, drücken Sie (siehe Seite 12) erst nach ein paar Tagen gelöscht werden. die Taste CANCEL/DEMO. Die Stunden blinken dann erneut.

Reduzieren des Energieverbrauchs im 3 Drehen Sie den Drehregler Bereitschaftsbetrieb — Ökologiemodus 4 / ¢, um die Minuten

einzustellen, und drücken Der Energieverbrauch kann ausschließlich für den Sie anschließend die Taste Bereitschaftsbetrieb reduziert werden (Bereitschaftsbetrieb). SET/DISPLAY. Um den Ökologiemodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste ECO. „ECO“ wird im Display angezeigt, und die So prüfen Sie die Uhrzeit Displaybeleuchtung (einschließlich der Halten Sie die Taste SET/DISPLAY gedrückt, während eine Displaydemonstration) wird ausgeschaltet. beliebige Signalquelle wiedergegeben wird. • Wenn Sie diese Taste mehrfach hintereinander drücken, • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken und werden abwechselnd „ECO“ und „NORMAL“ im Display gedrückt halten, werden die Signalquelle und die Uhrzeit angezeigt. abwechselnd im Display angezeigt. Um den Ökologiemodus zu deaktivieren, drücken Sie So korrigieren Sie die Uhrzeit erneut die Taste ECO. Wenn Sie die Uhrzeit bereits gestellt haben, müssen Sie die „NORMAL“ wird angezeigt, und die Displaybeleuchtung Taste CLOCK/TIMER mehrfach hintereinander drücken, bis wird eingeschaltet. der Modus zum Einstellen der Uhrzeit gewählt wird. • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, ändern sich die Modi für das Einstellen von Uhrzeit/ Informationen über den Ökologiemodus Schaltuhren wie folgt: • Sie können den Ökologiemodus auch bei eingeschalteter Anlage DAILY ON TIME REC aktivieren und deaktivieren, aber er ist nur im Bereitschaftsbetrieb wirksam. Deaktivierung Einstellen der ON TIME • Bei aktiviertem Ökologiemodus wird die Displaydemonstration Uhrzeit (Die Stundenziffern beginnen zu blinken.) vorübergehend ausgeschaltet. Das Netzkabel wird gezogen, oder der Strom fällt aus Nach einem Stromausfall geht die Einstellung der Uhrzeit verloren, und die Uhr wird auf „0:00“ zurückgesetzt. In diesem Fall müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen. – 9 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 9 2/26/01, 11:59 AM, Forts.

Auswählen der Signalquellen So reduzieren Sie den Lautstärkepegel vorübergehend

Drücken Sie die Taste FADE MUTING auf der Um UKW- oder AM (MW/LW)-Sendungen zu hören, drücken Fernbedienung. Sie die Taste FM/AM. (Siehe Seite 12.) Der Lautstärkepegel wird allmählich auf „VOL MIN“ Um CDs wiederzugeben, drücken Sie die Taste CD 3¥8. (Siehe abgesenkt. Seiten 15 – 18.) Um Cassetten wiederzugeben, Drücken Sie diese Taste erneut, um die ursprüngliche Lautstärke drücken Sie die Taste23wiederherzustellen.TAPE . (Siehe Seite 19.) Um eine externe Komponente als Signalquelle zu wählen, Verstärken der Baßfrequenzen drücken Sie die Taste AUX. Sie können einen von 4 Subwoofer-Pegeln auswählen. Diese Funktion beeinflußt ausschließlich die Wiedergabe. Sie hat keinerlei Auswirkung auf die Aufnahme. Für den Subwoofer-Pegel gibt es 4 Einstellmöglichkeiten — LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3 und LEVEL 4 (MAX LEVEL). Wenn Sie die Wiedergabetaste für eine bestimmte Signalquelle Drehen Sie den Drehregler SUBWOOFER drücken (FM/AM, CD 3/8, TAPE23und AUX), wird die LEVEL + / – im Uhrzeigersinn (+), um die Anlage eingeschaltet (und die Anlage gibt die Signalquelle wieder, Baßfrequenzen anzuheben, oder entgegen sofern diese bereit ist — COMPU PLAY CONTROL). dem Uhrzeigersinn (–), um die Baßfrequenzen abzusenken. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie die Taste SUBWOOFER LEVEL +, Informationen über die Audiopegelanzeige um die Subwoofer-Lautstärke anzuheben, oder die Taste Alle Audiopegelanzeigen leuchten, wenn kein Signal eingespeist wird. SUBWOOFER LEVEL –, um die Subwoofer-Lautstärke abzusenken. Die Anzeige SUBWOOFER schaltet sich

Einstellen der Lautstärke bei eingeschaltetem Gerät immer ein.

Sie können den Lautstärkepegel nur einstellen, solange das Gerät eingeschaltet ist. Für den Lautstärkepegel gibt es 32 Einstellmöglichkeiten (VOL MIN, VOL 01 — VOL 30 und VOL MAX). Drehen Sie den Drehregler VOLUME + / – im Uhrzeigersinn (+), um die Lautstärke anzuheben, oder entgegen dem Wählen der Klangbetriebsarten Uhrzeigersinn (–), um die Lautstärke Sie können eine von 6 vorprogrammierten Klangbetriebsarten abzusenken. wählen (3 Surround-Betriebsarten und 3 SEA — Betriebsarten (Sound Effect Amplifier)). Diese Funktion beeinflußt ausschließlich die Wiedergabe. Sie hat keinerlei Auswirkung auf die Aufnahme. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie die Taste Wenn Sie einen Klangmodus auswählen VOLUME +, um die Lautstärke anzuheben, oder die Taste möchten, drehen Sie den Drehregler VOLUME –, um die Lautstärke abzusenken. SOUND MODE (oder drücken Sie die Taste SOUND MODE auf der Fernbedienung), bis der gewünschte Klangmodus im Display Ungestörter Hörgenuß angezeigt wird. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Buchse PHONES an. Die Die Anzeige SOUND MODE wird Wiedergabe über die Lautsprecher wird in diesem Fall deaktiviert. im Display ebenfalls eingeschaltet. Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Kopfhörer anschließen oder aufsetzen. Schalten Sie die Anlage NICHT aus (Bereitschaftsbetrieb), solange die Lautstärke auf einen extrem hohen Pegel eingestellt ist. Anderenfalls können Ihr Hörvermögen, Ihre • Die Klangmodi ändern sich wie folgt: Lautsprecher und/oder Kopfhörer beschädigt D.CLUB HALL STADIUM ROCK werden, wenn Sie die Anlage erneut einschalten (Dance CLUB) POP oder eine Signalquelle wiedergeben. OFF * DENKEN SIE DARAN, daß Sie den Lautstärkepegel (Deaktivierung) NICHT verändern können, solange sich das Gerät CLASSIC im Bereitschaftsbetrieb befindet. MANUAL 3 MANUAL 2 MANUAL 1 * Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, ändert sich der Klangmodus nur in einer Richtung. – 10 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 10 2/26/01, 11:59 AM, Surround-Betriebsarten**: D.CLUB: Resonanz und Baß werden angehoben. HALL: Dem Klangbild werden Tiefe und Brillanz hinzugefügt. STADIUM: Dem Klangbild werden Klarheit und Luftigkeit wie in einer Konzertarena unter freiem Himmel hinzugefügt. SEA (Sound Effect Amplifier)-Betriebsarten: ROCK: Die tiefen und hohen Frequenzen werden angehoben. Diese Einstellung ist ideal für Instrumentalmusik geeignet. POP: Diese Einstellung ist ideal für die Wiedergabe von Stimmen geeignet. Der aktuelle Pegel wirangezeigt. CLASSIC: Diese Einstellung ist ideal für klassische Musik geeignet. 3 Modifizieren Sie das SEA-Programm. Betriebsart MANUAL: 1) Drehen Sie den Drehregler MANUAL 1/2/3: 4 / ¢ um den Ihre individuelle Klangbetriebsart wird im Frequenzbereich Speicher gesichert. Weitere Informationen finden auszuwählen (LOW, MID, Sie unter „Erstellen einer eigenen Klangbetriebsart HIGH). — Betriebsart MANUAL“. 2) Drücken Sie die Taste 1 OFF: Die Klangbetriebsarten werden deaktiviert. Die oder ¡, um den Pegel Anzeige SOUND MODE erlischt. (–3 bis +3) des gewählten

Frequenzbereichs anzupassen.

** Surround-Elemente werden den SEA-Programmen hinzugefügt, um in Ihrem Hörraum eine Live-Atmosphäre zu erzeugen. 3) Wiederholen Sie Schritt 1) und Wählen Sie eine dieser Betriebsarten, dann wird im Display 2), um den Pegel der anderen angezeigt — Frequenzbereiche anzupassen. Wählen Sie eine der SEA-Betriebsarten einschließlich der Betriebsart MANUAL (SEA-Elemente ohne Surround 4 Drücken Sie erneut die Taste SET/DISPLAY. -Elemente), dann wird im Display angezeigt —

Erstellen einer eigenen Klangbetriebsart

— Betriebsart MANUAL Sie können die SEA-Programme nach Ihrem Geschmack ändern. 5 Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢ um einen Diese modifizierten Einstellungen können als Betriebsart der Modi MANUAL 1, MANUAL 2 und MANUAL 1, MANUAL 2 und MANUAL 3 gespeichert werden. MANUAL 3 auszuwählen, unter dem Sie das • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden Schritte. Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen werden, SEA-Muster speichern möchten. bevor Sie ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. 6 Drücken Sie erneut die Taste SET/DISPLAY.

NUR am Gerät:

1 Wählen Sie einen der gespeicherten Klangmodi aus. • Wenn Sie Ihrem SEA-Programm Surround-Elemente hinzufügen wollen, wählen Sie eine der Surround -Betriebsarten (D.CLUB, HALL oder STADIUM), bevor Das SEA-Programm, das Sie erstellt haben, wird unter der im Sie das nachstehende Verfahren durchführen. (Weitere letzten Schritt gewählten Betriebsart MANUAL gespeichert. Informationen finden Sie unter „Wählen der So verwenden Sie die eigene Klangbetriebsart Klangbetriebsarten“ auf Seite 10.) Wählen Sie MANUAL 1, MANUAL 2 oder MANUAL 3, wenn Sie 2 Klangbetriebsarten verwenden. Weitere Informationen finden SieDrücken Sie die Taste SET/DISPLAY, unter „Wählen der Klangbetriebsarten“ auf Seite 10. und halten Sie sie gedrückt, bis „SEA CONT“ im Display angezeigt Das Netzkabel wurde abgezogen, oder der Strom ist wird. ausgefallen Die Einstellung wird nach einigen Tagen gelöscht. Sollte dieser Fall eintreten, speichern Sie die manuellen Klangmodi erneut. – 11 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 11 2/26/01, 11:59 AM,

Wiedergeben von UKW- und AM (MW/LW)-Sendungen Einstellen eines Senders 2 Drücken Sie die Taste SET/DISPLAY.

1 Drücken Sie die Taste FM/AM. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet und der zuletzt wiedergegebene Sender eingestellt (UKW- oder AM — MW/LW-Sender). • Wenn Sie diese Taste mehrfach 3 Drehen Sie den Drehregler hintereinander drücken, wird das PRESET + / –, um eine Frequenzband abwechselnd zwischen Speicherplatznummer UKW und AM (MW/LW) umgeschaltet. auszuwählen. 2 Beginnen Sie mit der Sendersuche.

Am Gerät: Drücken Sie die Taste TUNING +

oder TUNING –, und halten Sie sie länger als 1 Sekunde gedrückt. 4 Drücken Sie erneut die Taste

Auf der Fernbedienung: SET/DISPLAY. Drücken Sie die Taste ¢ oder

4, und halten Sie sie länger als 1 Sekunde gedrückt. Das Gerät beginnt mit der Sendersuche und stoppt, wenn es auf Der Sender, der in Schritt 1 eingestellt wurde, wird unter der einen Sender mit ausreichender Signalstärke stößt. Kanalnummer gespeichert, die in Schritt 3 gewählt wurde. • Wenn die Sendung stereophon übertragen wird, schaltetsich • Wenn ein neuer Sender unter einer bereits belegten Kanalnummer die Anzeige ST (Stereo) ein. gespeichert wird, wird der bereits gespeicherte Sender gelöscht. Wenn der Suchvorgang abgebrochen werden soll, drücken Sie die Taste TUNING + oder TUNING – (oder ¢ / 4 auf der Das Netzkabel wird gezogen, oder der Strom fällt aus Fernbedienung). Die gespeicherten Sender werden nach einigen Tagen gelöscht. Sollte dieser Fall eintreten, speichern Sie die Sender erneut. Die Taste TUNING + oder TUNING – (oder ¢ / 4 auf der Fernbedienung) wird kurz und wiederholt gedrückt Einstellen eines gespeicherten Senders wird die Frequenz schrittweise geändert. 1 Drücken Sie die Taste FM/AM. So ändern Sie den UKW-Empfangsbetrieb Das Gerät wird automatisch eingeschaltet und Wenn eine UKW-Stereosendung nur mit der zuletzt wiedergegebene Sender eingestellt Schwierigkeiten zu empfangen ist oder rauscht, drücken (UKW- oder AM — MW/LW-Sender). Sie die Taste FM MODE auf der Fernbedienung, so daß • Wenn Sie diese Taste mehrfach sich die Anzeige MONO im Hauptdisplay einschaltet. hintereinander drücken, wird das Der Empfang läßt sich dadurch verbessern. Frequenzband abwechselnd zwischen Um den Stereoeffekt wiederherzustellen, drücken Sie erneut die UKW und AM (MW/LW) umgeschaltet. Taste FM MODE, so daß die Anzeige MONO ausgeschaltet wird. 2 Wählen Sie eine Kanalnummer. Im Stereobetrieb werden ausgestrahlte Stereosendungen stereophon Am Gerät: wiedergegeben. Drehen Sie den Drehregler

PRESET + / –. Speichern von Sendern Auf der Fernbedienung: Drücken Sie die Zifferntasten.

Sie können 30 UKW- und 15 AM (MW/LW)-Sender speichern. Beispiel: In einigen Fällen wurden bereits Testfrequenzen für den Tuner Drücken Sie die Zifferntaste 5, um gespeichert, da die Programmierfunktion vor dem Versand im Werk Kanal 5 zu wählen. überprüft wurde. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Drücken Sie die Zifferntaste +10 Sie können die gewünschten Sender mit Hilfe des folgenden und anschließend 5, um Kanal Verfahrens im Speicher sichern. 15 zu wählen. • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden Schritte. Drücken Sie die Zifferntaste +10 Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen werden, bevor Sie und anschließend 10, um Kanal ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. 20 zu wählen. Drücken Sie die Zifferntaste +10,

NUR am Gerät: +10 und anschließend 5, um

1 Kanal 25 zu wählen.Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen. Drücken Sie die Zifferntaste +10, • Weitere informationen finden Sie unter „Einstellen eines Senders“. +10 und anschließend 10, um Kanal 30 zu wählen. – 12 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 12 2/26/01, 11:59 AM,

Empfangen von UKW-Sendern mit RDS

Das Radiodatensystem (RDS) ermöglicht es UKW-Sendern, Suchen von Sendungen mit PTY-Codes (PTY-Suche) zusammen mit den regulären Sendesignalen ein zusätzliches Signal zu übertragen. Beispielsweise können Sender ihren Stationsnamen Einer der Vorteile des RDS-Dienstes besteht darin, daß Sie sowie Informationen über die aktuelle Sendung übermitteln, wie z. bestimmte Sendungen suchen können, indem Sie den B. Sport oder Musik etc. entsprechenden PTY-Code eingeben. Wenn Sie einen UKW-Sender hören, der den RDS-Dienst bietet, • Weitere Hinweise zu den PTY-Codes finden Sie unter schaltet sich die Anzeige RDS im Display ein. „Zusätzliche Informationen“ auf Seite 27. Mit diesem Gerät können Sie folgende RDS-Signale empfangen: So suchen Sie eine Sendung mit Hilfe der PTY-Codes DENKEN SIE DARAN, daß Sie UKW-RDS-Sender zunächst PS (Sendername): speichern müssen, bevor Sie die PTY-Codes verwenden können. Allgemein bekannte Sendernamen werden angezeigt. Haben Sie bislang noch keine Sender gespeichert, finden Sie auf PTY (Sendungstyp): Seite 12 Informationen darüber, wie Sender gespeichert werden. Der Sendungstyp wird angezeigt. • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden Schritte. Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen werden, bevor Sie RT (Radiotext): ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. Es werden Textmeldungen angezeigt, die der Sender überträgt. EON (vorübergehendes Umschalten auf eine gewünschte 1 Drücken Sie die Taste PTY/EON, bis Sendung): „PTY“ und „SELECT“ abwechselnd EON bietet Informationen über Sendungstypen, die andere im Display angezeigt werden. RDS-Sender ausstrahlen. • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, ändert sich die RDS-Betriebsart wie folgt: PTY SELECT EON SELECT Weitere Informationen über RDS (Siehe Seite 14.) • Einige UKW-Sender bieten keine RDS-Signale an. Deaktivierung • Nicht alle UKW-RDS-Dienste bieten dieselben RDS-Dienste an. Falls Sie nähere Informationen über die RDS-Dienste in Ihrem 2 Drücken Sie die Taste SELECT + Empfangsbereich wünschen, setzen Sie sich mit den lokalen oder SELECT –, bis der gewünschte Sendern in Verbindung. PTY-Code im Display angezeigt wird. • RDS funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Sender, den Sie eingestellt haben, die Signale nicht richtig überträgt oder die Signalstärke nicht ausreicht.

Ändern der RDS-Informationen

• Wenn Sie die Taste mehrmals hintereinander drücken, werden RDS-Informationen werden im Display angezeigt, während Sie die PTY-Codes nacheinander im Display angezeigt: einen UKW-Sender hören. NEWS “ AFFAIRS “ INFO “ SPORT “

Drücken Sie die Taste DISPLAY MODE. EDUCATE “ DRAMA “ CULTURE “ SCIENCE “

• Wenn Sie diese Taste mehrfach hintereinander VARIED “ POP M “ ROCK M “ M.O.R. M “ drücken, werden im Display nacheinander folgende LIGHT M “ CLASSICS “ OTHER M “ WEATHER Informationen angezeigt: “ FINANCE “ CHILDREN “ SOCIAL A “ RELIGION “ PHONE IN “ TRAVEL “ LEISURE PS PTY RT “ JAZZ “ COUNTRY “ NATIONAL “ OLDIES (Sendername) (Sendungstyp) (Radiotext) “ FOLK M “ DOCUMENT “ (zurück zum Anfang) Sendefrequenz (oder Kanalnummer) 3 Drücken Sie erneut die Taste PTY/EON. Während der Suche werden „SEARCH“ und der • Es werden keine PS-, PTY- oder RT-Signale vom eingestellten gewählte PTY-Code abwechselnd im Display Sender übertragen. angezeigt. Der Receiver durchsucht 30 gespeicherte UKW-Kanäle und Im Hauptdisplay wird „NO PS“, „NO PTY“ oder „NO RT“ beendet die Suche, sobald er den gewünschten Sendungstyp angezeigt. • Die Anlage benötigt etwas Zeit, um die RDS-Informationen gefunden hat („FOUND“ wird im Display angezeigt). Dieser anzuzeigen, die von einem Sender empfangen werden. Sender wird dann eingestellt. • Wenn keine Sendung gefunden wurde, werden „NOT“ und Im Display wird „WAIT PS“, „WAIT PTY“ oder „WAIT RT“ „FOUND“ abwechselnd im Display angezeigt, und das Gerät angezeigt. stellt den zuletzt wiedergegebenen Sender ein. So brechen Sie den Suchvorgang während des Prozesses ab Drücken Sie die Taste PTY/EON während der Suche. – 13 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 13 2/26/01, 11:59 AM,

Vorübergehendes Umschalten auf eine Eigentliche Funktionsweise der EON-Funktion:

gewünschte Sendung FALL 1 Bei Empfang von EON (vorübergehendes Umschalten auf eine Kein Sender überträgt zur Zeit eine Sendung des von gewünschte Sendung)-Daten, die von UKW-RDS-Sendern Ihnen gewünschten Typs. übertragen werden, kann das Gerät von einem Sender Das Gerät setzt die Wiedergabe des aktuellen Senders fort. vorübergehend auf einen anderen Sender Ihrer Wahl umschalten « (TA, NEWS oder INFO). Wenn ein Sender eine Sendung überträgt, die dem von • Die EON-Funktion arbeitet nur, wenn Sie UKW-RDS-Sender Ihnen gewünschten Typ entspricht, schaltet das Gerät wiedergeben, die EON-Daten übertragen. • Die Anzeige EON leuchtet, wenn ein Sender mit EON-Daten automatisch auf diesen Sender um. Die Anzeige des empfangen wird. empfangenen PTY-Codes beginnt zu blinken. « So aktivieren Sie die EON-Funktion Wenn die Sendung beendet ist, wird „EON END“ im DENKEN SIE DARAN, daß Sie UKW-RDS-Sender zunächst Hauptdisplay angezeigt, und das Gerät schaltet auf den speichern müssen, bevor Sie die EON-Funktion verwenden können. Haben Sie bislang noch keine Sender gespeichert, finden Sie auf zuvor eingestellten Sender zurück, aber die EON-Funktion Seite 12 Informationen darüber, wie Sender gespeichert werden. bleibt weiterhin aktiviert. • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden Schritte. Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen werden, bevor Sie FALL 2 ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. Ein Sender überträgt zur Zeit eine Sendung des von 1 Ihnen gewünschten Typs.Drücken Sie die Taste PTY/EON, bis Das Gerät stellt den Sender ein. Die Anzeige des „EON“ und „SELECT“ abwechselnd empfangenen PTY-Codes beginnt zu blinken. im Display angezeigt werden. « • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, Wenn die Sendung beendet ist, wird „EON END“ im ändert sich die RDS-Betriebsart wie folgt: Hauptdisplay angezeigt, und das Gerät schaltet auf den PTY SELECT EON SELECT zuvor eingestellten Sender zurück, aber die EON-Funktion (Siehe Seite 13.) bleibt weiterhin aktiviert. Deaktivierung 2 FALL 3Drücken Sie die Taste SELECT + oder SELECT –, bis der gewünschte Der UKW-Sender, den Sie gerade hören, sendet die von

EON-Datentyp im Display angezeigt Ihnen gewünschte Sendung.

wird. Das Gerät empfängt weiterhin den Sender, aber die Die Anzeige des gewählten EON-Datentyps blinkt. Anzeige des empfangenen PTY-Codes beginnt zu blinken. « Wenn die Sendung beendet ist, wird „EON END“ im Hauptdisplay angezeigt, und blinkt die Anzeige des empfangenen PTY-Codes nicht mehr, sondern leuchtet kontinuierlich, aber die EON-Funktion bleibt weiterhin aktiviert. • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, ändert sich der EON-Datentyp wie folgt: TA NEWS INFO Weitere Informationen über die EON-Funktion OFF • EON-Daten, die von einigen Sendern ausgestrahlt werden, sind (Deaktivierung) möglicherweise nicht mit dieser Anlage kompatibel. In diesem TA: Verkehrsdurchsagen Fall arbeitet die EON-Funktion möglicherweise nicht korrekt. NEWS: Nachrichten • Während Sie eine Sendung hören, die durch die EON-Funktion INFO: Sendung mit dem Zweck, Informationen im weitesten eingestellt wurde, wird der Sender nicht gewechselt, selbst wenn Sinn zu vermitteln. ein anderer Sender des Netzes eine Sendung mit denselben OFF: Die EON-Funktion wird deaktiviert. Die Anzeige des EON-Daten ausstrahlt. EON-Datentyp (TA, NEWS, INFO) wird • Die EON-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie CD, TAPE oder ausgeschaltet. AUX als Signalquelle wählen, während die EON-Funktion 3 vorübergehend deaktiviert wird, wenn Sie AM (MW/LW) alsDrücken Sie erneut die Taste PTY/EON. Signalquelle wählen. Die Anzeige des EON-Datentyps blinkt nicht mehr, sondern leuchtet kontinuierlich. Die EON-Funktion wurde damit aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter „Eigentliche Funktionsweise der EON-Funktion“. – 14 – GE01-14.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 14 2/26/01, 11:59 AM,

Wiedergeben von CDs (CD/CD-R/CD-RW)

Mit dieser Anlage können die folgenden CD-Typen Einlegen von CDs wiedergegeben werden: • CD (Audio-CD) NUR am Gerät: • CD-R (CD-Recordable, einmal beschreibbare CD) • CD-RW (CD-ReWritable, wiederbeschreibbare CD) 1 Drücken Sie die Taste 0 der

CD-Lade (CD1, CD2 und

Wenn Sie CDs von besonderer Form CD3), in die Sie eine CD spielen (herzförmige, achteckige, etc.) einlegen wollen. kann das Gerät Schaden nehmen. Die Anlage wird automatisch eingeschaltet, und die CD-Lade wird ausgefahren. Allgemeine Hinweise Im allgemeinen haben Sie die beste Wiedergabequalität, wenn 2 Legen Sie die CD richtig in die kreisförmige Sie Ihre Kassetten, CDs und den Mechanismus sauber halten. Vertiefung der CD-Lade, so daß die • Legen Sie Ihre CDs stets in ihre Boxen zurück und Labelseite nach oben weist. bewahren Sie diese in einem geschlossenen Schrank oder in einem Regal auf. • Halten Sie das CD-Lade stets geschlossen, wenn es nicht benutzt wird. RICHTIG FALSCH Wiedergeben einer CD-R oder CD-RW • Wenn Sie eine CD-Single (8 cm) verwenden, legen Sie Selbstgebrannte CD-Rs (einmal beschreibbar CD) und CD-RWs (wiederbeschreibbare CD) können nur dann sie in die innere kreisförmige Vertiefung der CD-Lade. wiedergegeben werden, wenn sie „abgeschlossen“ sind. • Sie können selbstgebrannte CD-Rs oder CD-RWs 3 Drücken Sie dieselbe Taste 0 wiedergeben, die im Audio-CD-Format gebrannt wurden. die Sie in Schritt 1 gedrückt (Möglicherweise werden sie jedoch in Abhängigkeit von haben. den CD-Merkmalen oder CD-Aufnahmebedingungen nicht Die CD-Lade wird geschlossen, die wiedergegeben.) entsprechende CD-Nummernleuchte • Bevor Sie CD-Rs oder CD-RWs wiedergeben, lesen Sie schaltet sich ein, und die entsprechende sorgfältig die zugehörigen Anweisungen oder Warnhinweise. CD-Anzeige (CD1, CD2 und CD3) leuchtet im Display. • Einige CD-Rs oder CD-RWs werden unter Umständen von diesem Gerät nicht wiedergegeben, wenn bestimmte 4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, um weitere CD-Merkmale vorliegen, die CDs beschädigt oder CDs einzulegen. verschmutzt sind oder die Linse des CD-Spielers verschmutzt ist. • Für CD-RWs ist möglicherweise eine längere Lesezeit erforderlich. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das Mehrere CDs werden nacheinander eingelegt Reflexionsvermögen der CD-RWs geringer als bei Wenn Sie die Taste 0 drücken, um die nächste Lade zu öffnen, in normalen CDs ist. die Sie eine CD einlegen wollen, wird die erste CD-Lade automatisch geschlossen. Die nächste CD-Lade wird anschließend geöffnet. Informationen über die CD-Nummernleuchten Die CD-Nummernleuchten beziehen sich auf die CD-Lade mit derselben Nummer. CD-Nummer CD-Anzeige CD-Symbol • Es leuchtet das CD-Symbol der CD-Nummer, die Sie gewählt haben. • Die CD-Anzeige blinkt, wenn die entsprechende CD wiedergegeben wird. • Die CD-Anzeige schaltet sich aus, wenn das Gerät erkannt hat, daß sich keine CD in der entsprechenden CD-Lade befindet. – 15 – GE15-19.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 15 2/26/01, 11:58 AM, Forts.

Wiedergeben der gesamten CDs CD-Grundbetrieb

— kontinuierlicher Wiedergabebetrieb Wenn Sie eine CD wiedergeben, können Sie folgendes ausführen: 1 Legen Sie CDs ein. So wechseln Sie CDs während der Wiedergabe durch 2 eine andere ausDrücken Sie eine Drücken Sie die Taste 0 einer CD, die zur Zeit nicht wiedergegeben

CD-Nummerntaste (CD1, wird oder gewählt worden ist, um die CD-Lade auszufahren und die CD2 oder CD3) in Abhängigkeit CD auszuwechseln.

davon, welche CD Sie hören Wenn CDs während der Wiedergabe ausgewechselt werden, wird die möchten. Wiedergabe erst dann gestoppt, wenn die zuletzt ausgewechselte CD Die ausgewählte CD wird vom ersten Titel wiedergegeben worden ist. wiedergegeben, und die CD-Nummernleuchte blinkt. So unterbrechen Sie die Wiedergabe kurzfristig Titel der aktuell wiedergegebenen CD Drücken Sie die Taste CD 3¥8. (Titelnummern über 16 werden nicht angezeigt.) Während der Wiedergabepause blinkt die verstrichene Spielzeit im Display. Um die Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie die Taste CD 3¥8. So springen Sie zu einem anderen Titel Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢ (oder drücken Sie die Taste 4 / ¢ auf der Fernbedienung) vor oder während der Titelnummer Verstrichene Spielzeit Wiedergabe. • Wenn Sie die Taste CD 3/8 anstelle der CD-Nummerntasten • 4: Der Anfang des aktuellen Titels oder drücken, beginnt die Wiedergabe, sofern sich eine CD in den der vorherigen Titel wird CD-Laden befindet. angesprungen. • Wenn sich keine CD in der ausgewählten CD-Lade befindet, • ¢: Der Anfang des nächsten oder der wird „NO DISC“ im Display angezeigt. folgenden Titel wird angesprungen. Wenn Sie die Wiedergabe beenden wollen, drücken Sie die Taste 7. Vor der Wiedergabe wird der Drehregler 4 / ¢ 0 gedreht (oder die Taste 4 / ¢ auf der FernbedienungWenn Sie die CD entnehmen wollen, drücken Sie die Taste für gedrückt) die entsprechende CD-Lade. Die nächsten Titel werden kontinuierlich angesprungen.

So suchen Sie eine bestimmte Stelle eines Titels

Halten Sie die Taste 1 oder ¡ (oder die CD-Wiedergabesequenz Taste 4 / ¢ auf der Fernbedienung) Wenn 3 CDs* eingelegt wurden, werden sie in einer der folgenden während der Wiedergabe gedrückt. Sequenzen wiedergegeben: • 1 (oder 4): Die CD wird im Schnellauf • Die Taste CD1 wurde gedrückt: CD1 ] CD2 ] CD3 rückwärts wiedergegeben. (anschließend wird der CD-Spieler gestoppt) ] ] • ¡ (oder ¢): Die CD wird im Schnellauf• Die Taste CD2 wurde gedrückt: CD2 CD3 CD1 wiedergegeben. (anschließend wird der CD-Spieler gestoppt) • Die Taste CD3 wurde gedrückt: CD3 ] CD1 ] CD2 (anschließend wird der CD-Spieler gestoppt) So springen Sie mit Hilfe der Zifferntasten direkt zu * Wenn nur 2 CDs eingelegt wurden, werden sie in derselben einem anderen Titel Reihenfolge wiedergegeben, aber die leere CD-Lade wird dabei Wenn Sie die Zifferntasten vor oder während der Wiedergabe übersprungen. drücken, können Sie den gewünschten Titel wiedergeben. Beispiel: Drücken Sie die Zifferntaste 5, um Titel 5 zu wählen. Drücken Sie die Zifferntaste +10 und anschließend 5, um Titel 15 zu wählen. Drücken Sie die Zifferntaste +10 und anschließend 10, um Titel 20 zu wählen. Drücken Sie die Zifferntaste +10, +10, +10 und anschließend 2, um Titel 32 zu wählen. – 16 – GE15-19.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 16 2/26/01, 11:58 AM,

Programmieren der Wiedergabereihenfolge der 5 Programmieren Sie weitere gewünschte Titel. Titel — Programmierbetrieb • Wenn Sie Titel von derselben CD programmieren wollen,

wiederholen Sie Schritt 4. Sie können die Reihenfolge festlegen, in der die Titel wiedergegeben • Wenn Sie Titel von einer anderen CD programmieren wollen, werden sollen, bevor Sie die Wiedergabe starten. Es können maximal 32 Titel programmiert werden. wiederholen Sie Schritt 3 und 4. • Wenn Sie die programmierten Titel wiederholt wiedergeben 6 Drücken Sie die Taste CD 3¥8. möchten (siehe Seite 18), drücken Sie die Taste REPEAT, wenn Sie die programmierten Titel wiedergeben. Die Titel werden in der programmierten • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden Schritte. Reihenfolge wiedergegeben. Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen werden, bevor Sie ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit Schritt 2. Wenn Sie die Wiedergabe stoppen möchten, drücken Sie die Taste 7. 1 Legen Sie CDs ein. Wenn Sie die programmierte Wiedergabe beenden möchten, • Wenn die aktuelle Signalquelle nicht der CD-Spieler ist, 3¥8 7 drücken Sie während oder vor der Wiedergabe erneut die Tastedrücken Sie die Taste CD , und anschließend die Taste , PROGRAM. Die Anzeige PRGM (programm) erlischt. Das von bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Ihnen erstellte Programm wird im Speicher gesichert. 2 Drücken Sie die Taste PROGRAM, so daß „PROGRAM“ im Display angezeigt wird. Die Anzeige PRGM (programm) des Displays • Es wird ein 33. Titel ignoriert. schaltet sich ebenfalls ein. Im Display wird „FULL“ angezeigt. • Ihre Eingabe wird ignoriert. Sie haben versucht, einen Titel einer leeren Lade oder eine Titelnummer zu programmieren, die auf der entsprechenden CD nicht existiert (beispielsweise Titel 14 einer CD, auf der nur 12 Titel vorhanden sind). Solche Eingaben werden ignoriert. • Wenn sich bereits ein Programm im Speicher befindet, wird • Wenn die gesamte Spielzeit 100 Minuten oder mehr beträgt, dieses Programm aufgerufen. wird „– – : – –“ im Display angezeigt. 3 Drücken Sie eine der

CD-Nummerntasten (CD1, CD2 So überprüfen Sie den Programminhalt

oder CD3), um die CD zu wählen, Bevor Sie die Wiedergabe starten, können Sie die die wiedergegeben werden soll. programmierten Titel überprüfen, indem Sie die Titelnummer Taste ¢ oder 4 auf der Fernbedienung drücken. • ¢ : Die programmierten Titel werden in der programmierten Reihenfolge angezeigt. • 4 : Die programmierten Titel werden in umgekehrter Programmierreihenfolge angezeigt.

So ändern Sie das Programm

CD-Nummer Schrittnummer des Programms Vor der Wiedergabe können Sie den zuletzt 4 programmierten Titel löschen, indem Sie dieWählen Sie den Titel der CD, Taste CANCEL/DEMO drücken. die im vorherigen Schritt • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, gewählt wurde. wird der programmierte Titel, der im Display angezeigt

Am Gerät: wird, im Programm gelöscht. Drehen Sie den Drehregler • Wenn Sie eine CD entnehmen, werden die Titel des Programms

4 / ¢, um die Titelnummer gelöscht, die sich auf der entnommenen CD befinden. auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste Um dem Programm weitere Titel hinzuzufügen, bevor die

SET/DISPLAY. Wiedergabe gestartet wird, brauchen Sie lediglich die gewünschten

Titelnummern zu wählen. Befolgen Sie hierzu Schritt 4 des

Auf der Fernbedienung: Programmierverfahrens. Drucken Sie die Zifferntasten.

• Informationen darüber, wie die Um das gesamte Programm vor oder nach der Wiedergabe zu Zifferntasten verwendet werden „So löschen, drücken Sie die Taste 7. Im Display wird „PROGRAM“ springen Sie mit Hilfe der Zifferntasten angezeigt. direkt zu einem anderen Titel“ auf Seite 16. Das von Ihnen erstellte Programm wird in den folgenden Fällen ebenfalls gelöscht: • Alle CDs werden ausgeworfen. • Das Netzkabel wird aus der Steckdose gezogen. • Die Stromversorgung fällt aus. – 17 – GE15-19.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 17 2/26/01, 11:58 AM,

Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge • Wenn Sie diese Taste mehrfach hintereinander drücken, ändert

— Wiedergabetrieb in zufälliger Reihenfolge sich der Wiederholbetrieb und dessen Anzeige im Display wiefolgt: Die Titel aller eingelegten CDs werden in zufälliger Reihenfolge REPEAT ALL REPEAT 1 DISC wiedergegeben. Deaktivierung REPEAT 1 • Wenn Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge wiederholen wollen, drücken Sie die Taste REPEAT, nachdem Sie die REPEAT ALL: Es werden alle Titel auf allen CDs Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge gestartet haben. (kontinuierliche Wiedergabe oder 1 Legen Sie CDs ein. Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge) oder • Wenn die aktuelle Signalquelle nicht der CD-Spieler ist, alle Titel des Programms wiederholt. drücken Sie die Taste CD 3¥8, und anschließend die Taste 7, REPEAT 1 DISC: Es werden alle Titel auf einer CD bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. wiederholt. 2 • REPEAT 1 DISC kann nicht für dieDrücken Sie die Taste RANDOM, so programmierte Wiedergabe und daß „RANDOM“ im Display angezeigt Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge wird. verwendet werden. Die Anzeige RANDOM des Displays schaltet sich REPEAT 1: Es wird ein Titel auf einer CD wiederholt. ebenfalls ein. Um die wiederholte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Taste REPEAT mehrfach hintereinander, bis im Display keine Repeat-Funktion mehr angezeigt wird. • Die wiederholte Wiedergabe wird auch abgebrochen, wenn Sie die Wiedergabe programmierter Titel oder die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge wählen. 3 Drücken Sie die Taste CD 3¥8. Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge Verhindern des CD-Auswurfs wiedergegeben. Die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge — Verriegelung der CD-Laden wird beendet, wenn alle Titel einmal wiedergegeben worden sind. Sie können verhindern, daß CDs ausgeworfen werden, und Sie können die CD-Laden verriegeln. Wenn der Titel übersprungen werden soll, der gerade • Dieser Bedienungsvorgang ist nur möglich, wenn der CD-Spieler wiedergegeben wird, drehen Sie den Drehregler 4 / ¢ nach als Signalquelle ausgewählt wurde. rechts (oder drücken Sie die Taste ¢ auf der Fernbedienung). NUR am Gerät: Der Drehregler 4 / ¢ wird nach links gedreht Um den Auswurf von CDs zu sperren, (oder die Taste 4 auf der Fernbedienung gedrückt) drücken Sie die Taste 0 der gewünschten Während der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge können Sie nicht CD-Lade, während Sie die Taste 7 gedrückt zu den vorherigen Titeln zurückspringen. halten. (Wenn eine CD-Lade geöffnet ist, schließen Sie sie zunächst.) Wenn Sie die Wiedergabe stoppen möchten, drücken Sie die Taste 7. „LOCKED“ wird einen Augenblick lang im • Die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge wird ebenfalls beendet, Display angezeigt, und die eingelegten CDs wenn eine CD-Lade geöffnet wird. werden verriegelt. Wenn Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge beenden Um die Sperrung aufzuheben und die CDs möchten, drücken Sie vor oder nach der Wiedergabe erneut die zu entriegeln, drücken Sie die Taste 0 einer Taste RANDOM. beliebigen CD-Lade, während Sie gleichzeitig die Taste 7 gedrückt halten. „UNLOCKED“ wird im Display einen

Wiederholen von Titeln oder CDs — Wiederholbetrieb Augenblick lang angezeigt, und die

eingelegten CDs werden entriegelt. Sie können alle CDs, ein Programm oder einen einzelnen Titel so oft wiedergeben, wie Sie möchten. Sie versuchen, CDs zu entnehmen

NUR am Gerät: „LOCKED“ wird im Display angezeigt, um Ihnen mitzuteilen, daß

Um die wiederholte Wiedergabe zu aktivieren, die Verriegelung der CD-Laden aktiviert worden ist. drücken Sie während oder vor der Wiedergabe die Taste REPEAT. Wenn Sie den Wiederholbetrieb für die Wiedergabe von programmierten Titeln oder die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge verwenden wollen, drücken Sie die Taste nach dem Starten der Wiedergabe. – 18 – GE15-19.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 18 2/26/01, 11:58 AM,

Wiedergeben von Cassetten

Sie können Cassetten des Typs I, II und IV wiedergeben, ohne daß So geben Sie beide Cassettenseiten wiederholt wieder Sie Einstellungen ändern müssen. — Reverse-Betrieb Wiedergeben einer Cassette Der Reverse-Betrieb arbeitet für beide Cassettendecks gleichzeitig.Wenn diese Betriebsart aktiviert ist, wird die Cassettenlaufrichtung 1 am Ende einer Seite automatisch umgekehrt, und das Gerät startetDrücken Sie die Taste EJECT (0) des die Wiedergabe der anderen Cassettenseite. Derselbe Prozeß wird

Cassettendecks, das Sie verwenden möchten. wiederholt.

Um den Reverse-Betrieb zu verwenden, drücken Sie die Taste REVERSE MODE, so daß das Symbol für den Reverse-Betrieb im Display folgendermaßen aussieht — . Um den Reverse-Betrieb zu deaktivieren, drücken Sie erneut diese Taste, so daß das Symbol für den Reverse-Betrieb Für Cassettendeck B im Display folgendermaßen aussieht — . Für CassettendeckA2Legen Sie eine Cassette ein, so daß der Der Reverse-Betrieb ist für Cassetten in Cassettendeck freiliegende Bandteil nach unten weist. A und B aktiviert Nachdem die Rückseite (2) der Cassette des einen Cassettendecks wiedergegeben worden ist, wird die Cassette im anderen Cassettendeck wiedergegeben.

Suchen eines Titelanfangs — Titelsuche

Mit der Titelsuchfunktion können Sie den Anfang eines Titels suchen. Die Titelsuchfunktion sucht Leerstellen, die im allgemeinen die aufgenommenen Titel voneinander trennen. Anschließend wird der folgende Titel wiedergegeben. 3 Schließen Sie die Cassettentür sanft. So suchen Sie den Anfang des aktuellen Titels Wenn Sie Cassetten das Cassettendeck A und B eingelegt haben, Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste 1 wird das letzte Cassettendeck aktiviert, in das Sie eine Cassette oder ¡ (4 oder ¢ auf der Fernbedienung), eingelegt haben. die der momentanen Wiedergaberichtung Wenn Sie das andere Cassettendeck bedienen möchten, der Cassette entgegengesetzt ist. drücken Sie die Taste TAPE A/B. Die Bandrichtungsanzeige, die der 4 Drücken Sie die Taste TAPE 2 3. entgegengesetzten Bandwiedergaberichtung entspricht, blinkt jetzt langsam. Die Cassette wird wiedergegeben, und die Cassettenrichtungsanzeige (3 oder 2) Die Suche wird automatisch am Anfang des aktuellen Titels beginnt langsam zu blinken, um die gestoppt, und der aktuelle Titel wird automatisch wiedergegeben. Cassettenlaufrichtung anzuzeigen. • Wenn Sie die Taste mehrfach So suchen Sie den Anfang des nächsten Titels hintereinander drücken, ändert sich Drücken Sie während der Wiedergabe die abwechselnd die Cassettenlaufrichtung. Taste 1 oder ¡ (4 oder ¢ auf der 3 : Die Vorderseite wird wiedergegeben. Fernbedienung), die mit der momentanen 2 : Die Rückseite wird wiedergegeben. Wiedergaberichtung der Cassette • Wenn keine Cassette eingelegt ist, wird „NO TAPE“ im Display identisch ist. angezeigt. Die Cassettenrichtungsanzeige, die mit der Wenn das Cassettenende erreicht ist, stoppt das Cassettendeck Cassettenlaufrichtung identisch ist, blinkt automatisch, sofern der Reverse-Betrieb nicht aktiviert ist. abwechselnd langsam und schnell. (Weitere Informationen finden Sie unter „So geben Sie beide Die Suche wird automatisch am Anfang des nächsten Titels Cassettenseiten wiederholt wieder — Reverse-Betrieb“.) gestoppt, und der aktuelle Titel wird automatisch wiedergegeben. Wenn Sie die Wiedergabe stoppen möchten, drücken Sie die Taste 7. Die Titelsuchfunktion sucht eine vier Sekunden lange Leerstelle zwischen einzelnen Titeln. Folglich arbeitet Wenn Sie das andere Cassettendeck bedienen sie in den folgenden Fällen nicht präzise möchten, drücken Sie die Taste TAPE A/B und23• Es gibt keine Leerstelle am Beginn eines Titels.anschließend die Taste TAPE . • Die Leerstelle ist durch Rauschen verdeckt (Rauschen wird häufig Wenn Sie eine Cassette schnell nach links oder durch häufiges Abspielen der Cassette oder durch Überspielen mit nach rechts spulen möchten, drücken Sie die Taste 1 oder ¡ geringer Qualität verursacht). (4 oder ¢ auf der Fernbedienung), während die Cassette nicht • Es gibt lange und sehr leise Passagen oder Pausen in einem Titel. wiedergegeben wird. 3 2 Es wird nicht empfohlen, Cassetten des TypsDie Cassettenrichtungsanzeige ( oder ) blinkt schnell im Display. C-120 oder mit noch dünnerem Band zu verwenden, Wenn Sie eine Cassette entnehmen möchten, drücken Sie die Taste da sich die Aufnahmeeigenschaften verschlechtern 0 EJECT für Cassettendeck A oder EJECT 0 für Cassettendeck B. können und sich das Band leicht in den Andruckrollen und Antriebsrollen verfangen kann. – 19 – GE15-19.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 19 2/26/01, 11:58 AM,

Aufnehmen Forts.

WICHTIG: Aufnehmen von Cassetten in Cassettendeck B • Der Aufnahmepegel wird automatisch richtig eingestellt. Dieser Pegel wird durch die Stellung der Drehregler VOLUME, SUBWOOFER LEVEL und SOUND MODE nicht beeinflußt. Sie 1 Drücken Sie die Taste EJECT 0 für das können folglich die Klangeffekte bei der Wiedergabe wunschgemäß Cassettendeck B. einstellen, ohne daß der Aufnahmepegel beeinflußt wird. • Wenn Ihre Aufnahmen übermäßiges Rauschen oder Knacken enthalten, steht das Gerät möglicherweise zu dicht an einem Fernsehgerät. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Fernsehgerät und dem Gerät. • Es können die Bandtypen I zur Aufnahme verwendet werden. So schützen Sie Ihre Aufnahmen 2 Legen Sie eine bespielbare Cassette in das Zwei kleine Löschschutzzungen Cassettendeck B ein. befinden sich auf der Rückseite der Cassette, um zu verhindern, 3 Schließen Sie das Cassettenfach sanft. daß Aufnahmen unabsichtlich gelöscht oder überspielt werden. 4 Prüfen Sie die Wiedergaberichtung von Brechen Sie diese Löschschutzzungen heraus, um Ihre Aufnahmen Cassettendeck B. zu schützen. • Wenn die Wiedergaberichtung nicht richtig ist, drücken Sie Wenn Sie eine Cassette erneut bespielen wollen, deren zweimal die Taste TAPE23und anschließend die Taste 7, Löschschutzzungen herausgebrochen wurden, müssen Sie diese um die Cassettenwiedergaberichtung zu ändern. Löcher mit Klebeband überkleben. 5 Geben Sie die Signalquelle wieder — UKW,

AM (MW/LW), CD-Spieler, Cassettendeck A

So bewahren Sie die beste Aufnahme- und oder eine Zusatzkomponente, die an die Buchsen Wiedergabequalität AUX angeschlossen wurde. Wenn die Köpfe, Antriebs- und Andruckrollen des Cassettendecks • Wenn die Signalquelle der CD-Spieler ist, können Sie auch die verschmutzt sein sollten, kann folgendes eintreten: Funktionen CD-Direktaufnahme (siehe Seite 21) und • Die Klangqualität verschlechtert sich. Aufnehmen mit automatischer Programmierung einer • Die Wiedergabe setzt an manchen Punkten aus. Titelabfolge (siehe Seite 22) verwenden. • Der Ton wird leiser. • Wenn die Signalquelle das Cassettendeck A ist, können Sie • Cassetten können nicht vollständig gelöscht werden. das Überspielverfahren für Cassetten verwenden. (Weitere • Es wird schwierig, Aufnahmen durchzuführen. Informationen finden Sie auf Seite 21 unter „Überspielen von So reinigen Sie die Köpfe, Antriebsrollen und Andruckrollen Cassetten“.) Reinigen Sie Köpfe, Antriebs- und Andruckrollen mit einem weichen Wattestäbchen, das mit Alkohol befeuchtet ist. 6 Starten Sie die Aufnahme.

Am Gerät:

Andruckrollen Drücken Sie die Taste Antriebsrollen REC START/STOP.

Auf der Ferbedienung: Drücken Sie die Taste REC START/STOP, und halten Sie sie länger als 1 Sekunde gedrückt.

Die Anzeige (Aufnahme) des Displays schaltet sich ein, und die Aufnahme wird gestartet. • Wenn keine Cassette eingelegt ist, wird „NO TAPE“ im Köpfe Display angezeigt. Wenn eine aufnahmegeschützte Cassette eingelegt ist, wird „NO REC“ im Display angezeigt. So entmagnetisieren Sie die Köpfe Schalten Sie die Anlage aus, und verwenden Sie eine Wenn sie die Aufnahme sofort beenden möchten, drücken Sie die Entmagnetisierungsdrossel für Köpfe (diese Drossel erhalten Sie in Taste 7. Elektronik- und CD-Geschäften). Um die Cassette zu entnehmen, drücken Sie die Taste EJECT 0 für das Cassettendeck B. – 20 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 20 2/26/01, 12:00 PM, So bespielen Sie beide Cassettenseiten CD-Direktaufnahmen — Reverse-Betrieb Drücken Sie die Taste REVERSE MODE, so daß das Alle Titel der CD werden in der Reihenfolge auf die Cassette folgende Symbol des Reverse-Betriebs im Display überspielt, die auf der CD besteht. Oder sie werden in der von Ihnen angezeigt wird — . programmierten Reihenfolge aufgenommen. • Wenn Sie den Reverse-Betrieb für Aufnahmen NUR am Gerät: verwenden, starten Sie die Aufnahme zuerst in der Vorwärtsrichtung (3). Anderenfalls wird die Aufnahme gestoppt, 1 Legen Sie eine bespielbare Cassette in das wenn die Aufnahme nur auf einer Seite (Rückseite) der Cassette Cassettendeck B ein. erfolgt. Um den Reverse-Betrieb abzubrechen, drücken Sie die Taste 2 Legen Sie CDs ein. erneut, so daß das folgende Symbol des Reverse-Betriebs im Display angezeigt wird — . 3 Drücken Sie eine der

CD-Nummerntasten (CD1, CD2

und CD3), um die CD zu wählen,

Überspielen von Cassetten und anschließend die Taste 7.

• Wenn Sie ein Programm erstellen Sie können Aufnahmen von einer Cassette auf eine andere überspielen. möchten, führen Sie die Schritte 2 bis 5 auf Seite 17 durch. Haben Sie ein Programm erstellt, fahren Sie mit dem nächsten

NUR am Gerät: Schritt fort.

1 Drücken Sie die Taste TAPE23und 4 Drücken Sie die Taste anschließend die Taste 7. CD REC START. „CD REC“ wird angezeigt, und die Anzeige (Aufnahme) des Displays schaltet sich ein. Das Cassettendeck B beginnt mit der Aufnahme, und der CD-Spieler startet gleichzeitig die Wiedergabe. Wenn die Aufnahme beendet ist, wird „CD REC FINISHED“ im Display angezeigt, und der CD-Spieler und das Cassettendeck B stoppen. 2 Legen Sie die Quellcassette in Cassettendeck A und eine bespielbare Cassette in Cassettendeck B Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie die Taste REC START/STOP oder 7. ein. Bei der Aufnahmecassette wird eine 4 Sekunden • Legen Sie die Cassette so ein, daß sie in Vorwärtsrichtung (3) lange Leerstelle eingefügt. (Denken Sie daran, daß laufen. eine Leerstelle von 4 Sekunden Länge wichtig ist, wenn Sie die Titelsuchfunktion verwenden. Informationen 3 Drücken Sie die Taste DUBBING. finden Sie auf Seite 19.) Die Anzeige (Aufnahme) des Displays schaltet sich ein, und der Kopiervorgang wird So bespielen Sie beide Cassettenseiten — Reverse-Betrieb gestartet. Drücken Sie die Taste REVERSE MODE, so daß das folgende Symbol des Reverse-Betriebs im Display Wenn Sie den Kopiervorgang beenden möchten, drücken Sie die angezeigt wird — . Taste 7, so daß beide Cassettendecks (A und B) gestoppt werden. • Wenn Sie den Reverse-Betrieb für CD-Direktaufnahmen verwenden, starten Sie die Aufnahme zuerst in der Vorwärtsrichtung (3). Wenn die Cassette So bespielen Sie beide Cassettenseiten — Reverse-Betrieb das Bandende erreicht, während ein Titel in der Vorwärtsrichtung Drücken Sie die Taste REVERSE MODE, so daß (3) aufgenommen wird, wird dieser Titel am Anfang der das folgende Symbol des Reverse-Betriebs im Rückseite (2) aufgezeichnet. Display angezeigt wird — . Wenn Sie die Aufnahme auf der Rückseite (2) beginnen, wird Um den Reverse-Betrieb abzubrechen, die Aufnahme gestoppt, wenn die Aufnahme nur auf einer Seite drücken Sie (Rückseite) der Cassette erfolgt. die Taste erneut, so daß das folgende Symbol des Reverse-Betriebs im Display angezeigt wird — . Um den Reverse-Betrieb abzubrechen, drücken Sie die Taste erneut, so daß das folgende Symbol des Reverse-Betriebs im Display angezeigt wird — . – 21 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 21 2/26/01, 12:00 PM,

Aufnehmen mit automatischer Programmierung 4 Drücken Sie die Taste SET/DISPLAY.

einer Titelabfolge • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, werden abwechselnd die Titel angezeigt, Wenn Sie Funktion automatische Programmierung einer die auf der Vorderseite („SIDE-A“) und auf der Titelabfolge verwenden, können Sie die Titel einer CD so Rückseite („SIDE-B“) aufgenommen werden. aufnehmen, daß sie auf die Cassettenseiten passen. Diese Funktion erstellt ein Programm, indem sie die CD-Titel in numerischer Es werden die Titel angezeigt, die auf der Reihenfolge wählt. Um zu verhindern, daß das Ende des letzten Rückseite (SIDE-B) aufgenommen werden. Titels auf der Vorderseite der Cassette abgeschnitten wird, wird als letzter Titel für die Vorderseite ein solcher Titel gewählt, der auf die verbleibende Bandlänge paßt.

NUR am Gerät:

1 Legen Sie CDs ein. • 5 Legen Sie eine bespielbare Cassette mitWenn die aktuelle Signalquelle nicht der CD-Spieler ist, drücken Sie die Taste CD 3¥8 und anschließend die Taste 7, entsprechender Bandlänge in Cassettendeck B bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. ein. 2 Drücken Sie die Taste EDIT. 6 Drücken Sie die Taste REVERSE MODE, so daß das folgende Symbol des

Reverse-Betriebs im Display

angezeigt wird . • Wenn Sie den Reverse-Betrieb ( ) nicht aktivieren, wird die Aufnahme gestoppt, wenn die Vorderseite der Cassette bespielt worden ist. 3 Drücken Sie die 7 Drücken Sie die Taste CD REC START.

CD-Nummerntaste (CD1, CD2 „TAPE SIDE-A STAND-BY“ wird angezeigt, und

und CD3) für die CD, von der die Anzeige (Aufnahme) des Displays schaltet

Sie Aufnahmen durchführen sich ein.

möchten. Etwa 10 Sekunden später beginnt das Cassettendeck B mit der Aufnahme, und gleichzeitig startet der CD-Spieler die Wiedergabe. Wenn die Aufnahme beendet ist, wird „CD REC FINISHED“ im Display angezeigt, und der CD-Spieler und das Cassettendeck B stoppen. • Wenn die Cassette nicht zurückgespult worden ist, spult das Cassettendeck B die Cassette zurück, bevor die Aufnahme beginnt. • Am Anfang jeder Cassettenseite wird automatisch eine Leerstelle von 10 Sekunden eingefügt. So brechen Sie die Aufnahme mit automatischer Programmierung einer Titelabfolge Drücken Sie die Taste REC START/STOP oder 7. Bei der Aufnahmecassette wird eine 4 Sekunden lange Leerstelle eingefügt. Es wird die optimale Bandlänge für die CD angezeigt. (Denken Sie daran, daß eine Leerstelle von 4 Sekunden Länge wichtig ist, wenn Sie die Titelsuchfunktion verwenden. So ändern Sie die Bandlänge manuell Informationen finden Sie auf Seite 19.) Wenn die ausgewählte Bandlänge nicht zutrifft, können Sie sie ändern, indem Sie den Drehregler 4 / ¢ an der Anlage So deaktivieren Sie die Aufnahme mit automatischer drehen. Programmierung einer Titelabfolge Sie können folgende Bandlängen wählen — 40, 46, 50, 54, 60, Drücken Sie vor oder nach der Wiedergabe die Taste 64, 70, 74, 80, 84 und 90. CANCEL/DEMO oder 7. – 22 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 22 2/26/01, 12:00 PM,

Verwenden der Schaltuhren

Es stehen Ihnen drei Schaltuhren zur Verfügung — Weckschaltuhr, NUR am Gerät: Aufnahmeschaltuhr und Einschlafschaltuhr. Bevor Sie die Schaltuhren verwenden, müssen Sie die Uhr stellen, 1 Drücken Sie die Taste die in das Gerät integriert ist (siehe Seite 9). CLOCK/TIMER bis „DAILY“ im Display angezeigt wird.

Verwenden der Weckschaltuhr Die Schaltuhranzeige ( ) leuchtet, und die Anzeige

DAILY (Weckschaltuhr) des Displays blinkt. Die Weckschaltuhr kann Sie jeden Morgen mit Ihrer Lieblingsmusik oder Lieblingsradiosendung wecken. Sie können die Schaltuhr unabhängig davon stellen, ob die Anlage ein- oder ausgeschaltet ist. Funktionsweise der Weckschaltuhr Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, und die Lautstärke wird auf den vorgegebenen Wert gestellt. Wenn die Einschaltzeit erreicht ist (die Anzeige blinkt kurz vor der Einschaltzeit und blinkt, • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, ändern solange die Schaltuhr in Betrieb ist), beginnt die Wiedergabe der sich die Einstellungsmöglichkeiten für die Schaltuhr wie folgt: gewählten Signalquelle. Wenn die Ausschaltzeit erreicht ist (kurz vor Erreichen der Ausschaltzeit blinkt „OFF“ im Display), wird das DAILY ON TIME REC Gerät automatisch ausgeschaltet (Bereitschaftsbetrieb). Die Weckschaltuhr wird täglich automatisch aktiviert. Wenn Sie die Deaktivierung Einstellen der ON TIME Weckschaltuhr nicht verwenden möchten, schalten Sie sie aus. Uhrzeit (Siehe Seite 9.) (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24 im Abschnitt „So schalten Sie die Weckschaltuhr ein oder aus, nachdem Sie sie ein 2 Drücken Sie erneut die Taste gestellt haben“.) Die Einstellungen der Schaltuhr bleiben so lange CLOCK/TIMER. im Speicher, bis sie geändert werden. „ON TIME“ blinkt 2 Sekunden lang, und anschließend • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden Schritte. kann die Einschaltzeit des Geräts eingegeben werden. Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen werden, bevor Sie ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. • Wenn Sie eine fehlerhafte Eingabe korrigieren möchten, während Sie die Schaltuhr stellen, drücken Sie die Taste CANCEL/DEMO. Bevor Sie beginnen... • Wenn Sie eine CD als wiederzugebende Signalquelle 3 Geben Sie den Zeitpunkt ein, an dem das Gerät verwenden — eingeschaltet werden soll. – Vergewissern Sie sich, daß sich eine CD in der ausgewählten 1) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, CD-Lade befindet. um die Stunden einzustellen, und • Wenn Sie eine Cassette als wiederzugebende Signalquelle drücken Sie anschließend die Taste auswählen — SET/DISPLAY. – Vergewissern Sie sich, daß sich eine Cassette in dem 2) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, Cassettendeck befindet, dessen Anzeige (A oder B) im um die Minuten einzustellen, und Display leuchtet. drücken Sie anschließend die Taste – Vergewissern Sie sich, daß die richtige Bandrichtung SET/DISPLAY. ausgewählt ist. „OFF TIME“ wird 2 Sekunden lang • Wenn Sie die externe Komponente als wiederzugebende angezeigt, und anschließend kann die Signalquelle auswählen — Ausschaltzeit des Geräts eingegeben – Stellen Sie auch die Schaltuhr der externen Komponente. werden. 4 Geben Sie den Zeitpunkt an, an dem das Gerät ausgeschaltet werden soll (Bereitschaftsbetrieb). 1) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie anschließend die Taste SET/DISPLAY. 2) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie anschließend die Taste SET/DISPLAY. Jetzt kann die gewünschte Signalquelle gewählt werden. – 23 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 23 2/26/01, 12:00 PM, Forts. 5 Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die 9 Drücken Sie die Taste STANDBY/ON wiederzugebende Signalquelle auszuwählen, STANDBY/ON , um das STANDBY und drücken Sie anschließend die Taste Gerät auszuschalten

SET/DISPLAY. (Bereitschaftsbetrieb), sofern Sie

• Die Signalquelle ändert sich wie folgt: die Weckschaltuhr bei TUNER FM TUNER AM eingeschaltetem Gerät eingestellt haben. AUX TAPE – CD – – TUNER FM: es wird der gespeicherte UKW-Sender • Das Gerät wird eingeschaltet, wenn die Einschaltzeit eingestellt, der gewählt wurde. = Fahren Sie mit Schritt 6 fort. erreicht ist TUNER AM: es wird der gespeicherte AM (MW/LW) Die Weckschaltuhr arbeitet nicht. -Sender eingestellt, der gewählt wurde. • Das Netzkabel wurde abgezogen, oder der Strom ist = Fahren Sie mit Schritt 6 fort. ausgefallen – CD – –: es wird der gewünschte Titel einer gewählten Sobald Sie die Schaltuhr gestellt haben, bleiben die CD wiedergegeben. entsprechenden Einstellungen einige Tage lang im Speicher = Fahren Sie mit Schritt 6 fort. gespeichert. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die TAPE: es wird eine Cassette wiedergegeben, die in Schaltuhreinstellungen noch gespeichert sind oder nicht. Cassettendeck A oder B eingelegt ist. = Fahren Sie mit Schritt 7 fort. AUX: es wird eine externe Komponente So schalten Sie die Weckschaltuhr ein oder aus, wiedergegeben. = Fahren Sie mit Schritt 7 fort. nachdem Sie sie eingestellt haben 6 „TUNER FM“ oder „TUNER AM“ wurde gewählt 1 Drücken Sie die Taste CLOCK/TIMER Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die mehrfach hintereinander, bis „DAILY“ im Speicherplatznummer auszuwählen, und drücken Sie Display angezeigt wird. anschließend die Taste SET/DISPLAY. 2 Drücken Sie die Taste CANCEL/DEMO, um Jetzt kann die Lautstärke des Geräts eingestellt werden. die Weckschaltuhr auszuschalten. „–CD – –“ wurde gewählt Die Anzeige und die Anzeige DAILY 1) (Weckschaltuhr) des Displays werdenDrehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die CD-Nummer ausgeschaltet („OFF“ wird kurze Zeit auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste angezeigt). SET/DISPLAY. 2) Die Weckschaltuhr ist zwar deaktiviert, aberDrehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die Titelnummer ihre Einstellungen bleiben weiterhin im Speicher. auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste SET/DISPLAY. Drücken Sie die Taste SET/DISPLAY, um die Jetzt kann die Lautstärke des Geräts eingestellt werden. Weckschaltuhr einzuschalten. 7 Die Anzeige und die Anzeige DAILYDrehen Sie den Drehregler (Weckschaltuhr) des Displays schalten sich ein. 4 / ¢, um die Lautstärke Die Einstellungen, die Sie vorgenommen einzustellen. haben, werden zur Bestätigung nacheinander im • Die Laustärke einzustellen ändert sich Display angezeigt. wie folgt: VOL – – VOL 05 VOL 15 VOL 10 • Wenn Sie „VOL – –“ auswählen, wird die Lautstärke auf den Pegel eingestellt, der aktiviert war, bevor die Anlage ausgeschaltet wurde. 8 Drücken Sie die Taste

SET/DISPLAY, um die Einstellung

der Weckschaltuhr abzuschließen. Die Anzeige DAILY (Weckschaltuhr) blinkt nicht mehr, sondern leuchtet kontinuierlich. Die Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden nacheinander im Display angezeigt. – 24 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 24 2/26/01, 12:00 PM,

Verwenden der Aufnahmeschaltuhr 4 Geben Sie den Zeitpunkt ein, an

dem das Gerät eingeschaltet Mit der Aufnahmeschaltuhr können Sie eine Radiosendung automatisch aufzeichnen. Sie können die Schaltuhr werden soll. unabhängig davon stellen, ob die Anlage ein- oder 1) Drehen Sie den Drehregler ausgeschaltet ist. 4 / ¢, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie Funktionsweise der Aufnahmeschaltuhr anschließend die Taste SET/DISPLAY. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, und der gewählte 2) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, Sender wird eingestellt. Die Lautstärke wird auf den Wert um die Minuten einzustellen, und drücken „VOL MIN“ gestellt. Wenn die Einschaltzeit erreicht ist (die Sie anschließend die Taste SET/DISPLAY. Anzeige blinkt kurz vor der Einschaltzeit und blinkt, „OFF TIME“ wird 2 Sekunden lang angezeigt, solange die Schaltuhr in Betrieb ist), beginnt die Aufnahme. und anschließend kann die Ausschaltzeit des Wenn die Ausschaltzeit erreicht ist (kurz vor Erreichen der Geräts eingegeben werden. Ausschaltzeit wird „OFF“ im Display angezeigt), wird das Gerät automatisch ausgeschaltet (Bereitschaftsbetrieb). 5 Geben Sie den Zeitpunkt an, an dem das Die Einstellungen der Schaltuhr bleiben so lange im Gerät ausgeschaltet werden soll Speicher, bis sie geändert werden. (Bereitschaftsbetrieb). • Es besteht ein Zeitlimit für die Ausführung der folgenden 1) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die Stunden Schritte. Sollte der Einstellungsvorgang abgebrochen einzustellen, und drücken Sie anschließend die Taste werden, bevor Sie ihn abgeschlossen haben, beginnen Sie SET/DISPLAY. erneut mit Schritt 1. 2) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um die • Wenn Sie eine fehlerhafte Eingabe korrigieren möchten, Minuten einzustellen, und drücken Sie anschließend während Sie die Schaltuhr stellen, drücken Sie die Taste die Taste SET/DISPLAY. CANCEL/DEMO. Jetzt kann der gewünschte Sender gewählt werden.

NUR am Gerät: 6 Wählen Sie den gewünschten Sender.

1 1) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um dasLegen Sie eine bespielbare Cassette in Frequenzband einzustellen („TUNER FM“ oder

Cassettendeck B ein. „TUNER AM“), und drücken Sie anschließend die

Taste SET/DISPLAY. 2 Drücken Sie die Taste 2) Drehen Sie den Drehregler 4 / ¢, um einen

CLOCK/TIMER, bis „REC“ gespeicherten Sender zu wählen, und drücken Sie

im Display angezeigt wird. anschließend die Taste SET/DISPLAY. Die Anzeige REC (Aufnahmeschaltuhr) blinkt Die Anzeige REC (Aufnahmeschaltuhr) blinkt im Display. nicht mehr, sondern leuchtet kontinuierlich. Die Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden nacheinander im Display angezeigt. 7 Drücken Sie die Taste STANDBY/ON

STANDBY/ON , um das STANDBY Gerät ggf. auszuschalten

• Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, (Bereitschaftsbetrieb). ändern sich die Einstellungsmöglichkeiten für die Schaltuhr wie folgt: DAILY ON TIME REC Deaktivierung Einstellen der ON TIME Uhrzeit • Sie möchten während der Aufnahme eine andere Signalquelle (Siehe Seite 9.) wiedergeben 3 Drücken Sie die Taste REC START/STOP oder 7, um dieDrücken Sie erneut die Taste Aufnahme zu beenden. Sie können die Signalquelle nicht ändern,

CLOCK/TIMER. wenn Sie die Aufnahme nicht abbrechen.

„ON TIME“ blinkt 2 Sekunden lang, und • Das Netzkabel wurde abgezogen, oder der Strom ist anschließend kann die Einschaltzeit des Geräts ausgefallen eingegeben werden. Sobald Sie die Schaltuhr gestellt haben, bleiben die entsprechenden Einstellungen einige Tage lang im Speicher gespeichert. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Schaltuhreinstellungen noch gespeichert sind oder nicht. – 25 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 25 2/26/01, 12:00 PM, So schalten Sie die Aufnahmeschaltuhr ein oder aus, Priorität der verschiedenen Schaltuhren nachdem Sie sie eingestellt haben 1 Drücken Sie die Taste CLOCK/TIMER Da alle Schaltuhren unabhängig eingestellt werden können, mehrfach hintereinander, bis „REC“ im fragen Sie sich möglicherweise, was geschieht, wenn sich die Display angezeigt wird. Einstellungen überlappen. Nachstehend finden Sie einige Beispiele: 2 Drücken Sie die Taste CANCEL/DEMO, um die Aufnahmeschaltuhr Die Aufnahmeschaltuhr genießt Priorität und setzt die auszuschalten. Weckschaltuhr und die Einschlafschaltuhr außer Kraft. Die Anzeige REC (Aufnahmeschaltuhr) • Wenn die Weckschaltuhr so eingestellt worden ist, daß sie erlischt im Display. sich einschaltet, während die Aufnahmeschaltuhr in Betrieb Die Aufnahmeschaltuhr ist zwar deaktiviert, aber ist, wird die Weckschaltuhr überhaupt nicht aktiviert. ihre Einstellungen bleiben weiterhin im Speicher. 6:00 6:30 7:00 7:30 Drücken Sie die Taste SET/DISPLAY, um Aufnahmeschaltuhr die Aufnahmeschaltuhr einzuschalten. Weckschaltuhr Die Anzeige REC (Aufnahmeschaltuhr) wird im Display eingeschaltet. Die Einstellungen, keine Aktivierung. die Sie vorgenommen haben, werden zur • Wenn die Aufnahmeschaltuhr so eingestellt worden ist, daß Bestätigung nacheinander im Display angezeigt. sie sich einschaltet, während die Einschlafschaltuhr in Betrieb ist, wird die Einschlafschaltuhr nicht aktiviert (die

Verwenden der Einschlafschaltuhr Anzeige SLEEP erlischt nicht).

Sie können die Einschlafschaltuhr verwenden, um bei Musik 21:00 21:30 22:00 22:30 einzuschlafen. Sie können die Einschlafschaltuhr einstellen, Aufnahmeschaltuhr wenn das Gerät eingeschaltet ist. Einschlafschaltuhr keine Aktivierung. Funktionsweise der Einschlafschaltuhr Das Gerät wird nach dem eingegebenen Zeitintervall automatisch ausgeschaltet.

NUR auf der Fernbedienung:

1 Drücken Sie die Taste SLEEP. Das Zeitintervall bis zum Ausschalten des Geräts wird angezeigt, und die Anzeige SLEEP blinkt im Display. • Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, ändert sich das Zeitintervall wie folgt: SLEEP10 SLEEP20 SLEEP30 SLEEP60 Deaktivierung SLEEP120 SLEEP90 2 Warten Sie etwa 5 Sekunden ab, nachdem Sie das Zeitintervall festgelegt haben. Die Anzeige SLEEP blinkt nicht mehr, sondern leuchtet kontinuierlich. Um die Restzeit bis zum Ausschalten des Geräts zu prüfen, drücken Sie einmal die Taste SLEEP, so daß die Restzeit bis zum Ausschalten des Geräts etwa 5 Sekunden lang angezeigt wird. Um die Ausschaltzeit zu ändern, drücken Sie die Taste SLEEP mehrfach hintereinander, bis das gewünschte Zeitintervall im Display angezeigt wird. Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie die Taste SLEEP mehrfach hintereinander, bis die Anzeige SLEEP im Display erlischt. • Die Einschlafschaltuhr wird auch deaktiviert, wenn Sie das Gerät ausschalten. – 26 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 26 2/26/01, 12:00 PM,

Zusätzliche Informationen Beschreibung der PTY-Codes: FINANCE: Börsen-, Handels- und Wirtschaftsberichte etc.

CHILDREN: Sendungen für ein junges Zielpublikum. NEWS: Nachrichten. SOCIAL A: Sendungen über Soziologie, Geschichte, AFFAIRS: Themensendung, in der aktuelle Nachrichten Geographie, Psychologie und Gesellschaft. ausführlicher behandelt werden — Debatte oder RELIGION: Sendungen mit religiösem Inhalt. Analyse. PHONE IN: Sendungen, an der Zuhörer entweder per Telefon INFO: Sendung mit dem Zweck, Informationen im oder im Rahmen eines öffentlichen Forums weitesten Sinn zu vermitteln. teilnehmen können. SPORT: Sendung über sportliche Ereignisse. TRAVEL: Reiseberichte. EDUCATE: Bildungssendungen. LEISURE: Sendungen über Freizeitaktivitäten. DRAMA: Hörspiele und Hörspielserien. JAZZ: Jazzmusik. CULTURE: Sendungen, die sich mit nationaler oder regionaler COUNTRY: Musik, die aus den Südstaaten Nordamerikas stammt Kultur einschließlich Sprache, Theater usw. oder die diese Tradition fortsetzt. beschäftigen. NATIONAL: Aktuelle Volksmusik des Landes oder der Region in SCIENCE: Sendungen über Naturwissenschaften und Technik. der Sprache dieses Landes. VARIED: Dieser Code wird hauptsächlich für Wortsendungen OLDIES: Musik aus dem sogenannten „goldenen Zeitalter“ verwendet, wie z. B. Quizsendungen, Ratespiele und der Popmusik. Interviews. FOLK M: Musik, die ihre Wurzeln in der Musikkultur eines POP M: Kommerzielle Musik, die aktuell Anklang findet. bestimmten Landes hat. ROCK M: Rockmusik. DOCUMENT: Tatsachenberichte, die in ermittelndem Stil M.O.R. M: Zeitgenössische Unterhaltungsmusik der Kategorie vermittelt werden. „Easy Listening“. LIGHT M: Instrumentalmusik und Vokal- oder Chormusik. CLASSICS: Darbietung von Orchestermusik, Symphonien, Kammermusik etc. Die Einstufung der PTY-Codes einiger UKW-Sender kann sich von der obigen Liste unterscheiden. OTHER M: Musik, die in keine der anderen Kategorien paßt. WEATHER: Wetterberichte und Wettervorhersagen. – 27 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 27 2/26/01, 12:00 PM,

Fehlerbeseitigung

Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät haben, überprüfen Sie, ob in dieser Liste eine mögliche Lösung beschrieben wird, bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der an dieser Stelle angeführten Hinweise lösen können oder die Anlage beschädigt worden ist, beauftragen Sie einen qualifizierten Fachmann, wie z. B. Ihren Fachhändler, mit dem Kundendienst. Symptom Mögliche Ursache Abhilfe Die Displaydemonstration kann nicht Möglicherweise wurde die falsche Taste Drücken Sie die Taste CANCEL/DEMO an deaktiviert werden. gedrückt, um die Displaydemonstration zu der Anlage. (Siehe Seite 8.) deaktivieren. Es ist kein Ton zu hören. Die Anschlüsse sind falsch oder locker. Überprüfen Sie alle Anschlüsse, und führen Sie die Anschlüsse richtig durch. (Siehe Seite 6 – 8.) Der Radioempfang ist verrauscht. • Die Antennen sind abgetrennt. • Schließen Sie die Antennen richtig an. • Die AM (MW/LW)-Rahmenantenne ist • Ändern Sie die Position und Ausrichtung zu nahe an der Anlage aufgestellt. der AM (MW/LW)-Rahmenantenne. • Die UKW-Antenne ist nicht richtig • Richten Sie die UKW-Antenne so aus, ausgelegt und angeordnet. daß der Empfang am besten ist. Bei der CD-Wiedergabe entstehen Die CD ist schmutzig oder zerkratzt. Reinigen Sie die CD, oder tauschen Sie sie Aussetzer. aus. (Siehe Seite 29.) Die CD-Lade läßt sich nicht öffnen oder • Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. • Stecken Sie den Netzstecker in eine schließen. Netzsteckdose. • Die CD-Laden sind verriegelt. • Entriegeln Sie die CD-Laden. (Siehe Seite 18.) Die CD wird nicht wiedergegeben. Die CD wurde falsch herum eingelegt. Legen Sie die CD so ein, daß die Labelseite nach oben zeigt. Die Cassettenfächer lassen sich nicht Während der Wiedergabe einer Cassette Schalten Sie das Gerät ein. öffnen. wurde die Stromversorgung über das Netzkabel unterbrochen. Es lassen Sie keine Aufnahmen Die Löschschutzzungen der Cassette Bedecken Sie die Löcher auf der schmalen durchführen. wurden herausgebrochen. Rückseite der Cassette mit Klebeband. Die Anlage läßt sich nicht bedienen. Der eingebaute Mikroprozessor hat Ziehen Sie das Netzkabel ab, und schließen aufgrund externer elektrischer Störungen Sie es anschließend wieder an das Netz an. eine Fehlfunktion. Das Gerät kann mit der Fernbedienung nicht • Der Weg zwischen Fernbedienung und • Beseitigen Sie das Hindernis. bedient werden. Sensor der Anlage ist blockiert. • Die Batterien sind verbraucht. • Tauschen Sie die Batterien aus. – 28 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 28 2/26/01, 12:00 PM,

Wartung

Die beste Leistung des Geräts erzielen Sie, wenn Sie CDs, Cassetten und den entsprechenden Mechanismus sauberhalten. Umgang mit CDs Umgang mit Cassetten • Nehmen Sie die CD aus ihrer Box, • Wenn das Band in der Cassette nicht indem Sie sie am Rand festhalten, gespannt ist, spannen Sie es, indem während Sie vorsichtig gegen das Loch Sie einen Bleistift in eine der Spulen in der Mitte drücken. stecken und drehen. • Berühren Sie nicht die glänzende Fläche • Wenn das Band nicht gespannt ist, der CD, und biegen Sie die CD auch kann es sich dehnen, zerschnitten nicht. werden oder sich in der Cassette • Legen Sie die CD in ihre Box zurück, verfangen. wenn Sie sie nicht mehr benötigen, damit sich die CD nicht verziehen kann. • Berühren Sie nicht die Bandoberfläche. • Achten Sie darauf, daß Sie die Oberfläche der CD nicht zerkratzen, wenn Sie sie wieder in die Box legen. • Setzen Sie die CD nicht direkter • Lagern Sie Cassetten nicht: Sonneneinstrahlung, extremen — An staubigen Orten Temperaturen und Feuchtigkeit aus. — In direktem Sonnenlicht oder in direkter Hitze So reinigen Sie eine CD — An feuchten Orten — In der Nähe eines Magneten Wischen Sie die CD mit einem weichen Tuch in geraden Linien ab, wobei Ihre Bewegungen vom Mittelpunkt nach außen geführt werden sollten. Reinigen der Anlage • Flecken an der Anlage Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, wie Sollten mit einem weichen Tuch abgewischt werden. beispielsweise konventionellen Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, wischen Sie es mit Schallplattenreiniger, Spray, Verdünner oder einem Tuch ab, das mit einem neutralen, in Wasser Benzin, um die CD zu reinigen. verdünnten Reinigungsmittel getränkt und anschließend gut ausgewrungen wurde. Wischen Sie die Anlage dann mit einem trockenen Tuch trocken. • Beachten Sie die folgenden Hinweise, da sich anderenfalls die Qualität der Anlage verschlechtern kann, sie beschädigt werden kann oder sich der Lack abschälen kann. — Wischen Sie sie NICHT mit einem harten Tuch ab. — Üben Sie KEINEN starken Druck beim Wischen aus. — Wischen Sie sie NICHT mit Verdünner oder Benzol ab. — Wischen Sie sie NICHT mit flüchtigen Substanzen (beispielsweise Insektiziden) ab. — Bringen Sie sie NICHT über einen längeren Zeitraum mit Gummi oder Kunststoff in Kontakt. – 29 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 29 2/26/01, 12:00 PM,

Technische Daten Design und Spezifikationen können ohnevorherige Ankündigung geändert werden. CA-MXGT91R CA-MXG71R Verstärker Verstärker

Ausgangsleistung (IEC 268-3/DIN) Ausgangsleistung (IEC 268-3/DIN) SUBWOOFERS: 86 W Sinus-Dauertonleistung pro Kanal, SUBWOOFERS: 80 W Sinus-Dauertonleistung pro Kanal, beide Kanäle betrieben, an6Ωbei 63 Hz beide Kanäle betrieben, an6Ωbei 63 Hz mit einem Gesamtklirrgrad von weninger als mit einem Gesamtklirrgrad von weninger als 0,9%. 0,9%. MAIN SPEAKERS: 21 W Sinus-Dauertonleistung pro Kanal, MAIN SPEAKERS: 21 W Sinus-Dauertonleistung pro Kanal, beide Kanäle betrieben, an6Ωbei 1 kHz beide Kanäle betrieben, an6Ωbei 1 kHz mit einem Gesamtklirrgrad von weninger als mit einem Gesamtklirrgrad von weninger als 0,9%. 0,9%. Eingangsempfindlichkeit/Impedanz Eingangsempfindlichkeit/Impedanz (Gemessen bei 1 kHz mit einem Cassettenaufnahmesignal von 300 mV) (Gemessen bei 1 kHz mit einem Cassettenaufnahmesignal von 300 mV) AUX: 390 mV/50 kΩ AUX: 390 mV/50 kΩ Digitalausgang: CD OPTICAL DIGITAL OUTPUT Digitalausgang: CD OPTICAL DIGITAL OUTPUT Signalwellenlänge: 660 nm Signalwellenlänge: 660 nm Ausgangspegel: –15 dBm – –12 dBm Ausgangspegel: –15 dBm – –12 dBm Lautsprecheranschlüsse: Lautsprecheranschlüsse: SUBWOOFERS: 6 Ω – 16 Ω SUBWOOFERS: 6 Ω – 16 Ω MAIN SPEAKERS: 6 Ω – 16 Ω MAIN SPEAKERS: 6 Ω – 16 Ω

Tuner Tuner

UKW-Abstimmbereich: 87,50 MHz – 108,00 MHz UKW-Abstimmbereich: 87,50 MHz – 108,00 MHz AM (MW/LW) -Abstimmbereich: AM (MW/LW) -Abstimmbereich: MW: 522 kHz – 1 629 kHz MW: 522 kHz – 1 629 kHz LW: 144 kHz – 288 kHz LW: 144 kHz – 288 kHz

CD-Spieler CD-Spieler

CD-Aufnahmefähigkeit: 3 CDs CD-Aufnahmefähigkeit: 3 CDs Dynamikbereich: 85 dB Dynamikbereich: 85 dB Rauschabstand: 90 dB Rauschabstand: 90 dB Tonhöhenschwankungen: nicht meßbar Tonhöhenschwankungen: nicht meßbar

Cassettendeck Cassettendeck

Frequenzgang Frequenzgang: Normalcassetten (Typ I): 50 Hz – 14 000 Hz Normalcassetten (Typ I): 50 Hz – 14 000 Hz Tonhöhenschwankungen Tonhöhenschwankungen 0,15% (effektiv) 0,15% (effektiv)

Allgemeines Allgemeines

Anschlußwerte: 230 V AC, 50 Hz Anschlußwerte: 230 V AC, 50 Hz Leistungsaufnahme: Leistungsaufnahme: 160 W (im Betrieb) 140 W (im Betrieb) 20 W (im Bereitschaftsbetrieb mit deaktivierter 20 W (im Bereitschaftsbetrieb mit deaktivierter Energiesparfunktion — Normalmodus) Energiesparfunktion — Normalmodus) 1,1 W (im Bereitschaftsbetrieb mit aktivierter 1,1 W (im Bereitschaftsbetrieb mit aktivierter Energiesparfunktion — Ökologiemodus) Energiesparfunktion — Ökologiemodus) Abmessungen (ca.): 265 mm x 335 mm x 401 mm (B/H/T) Abmessungen (ca.): 265 mm x 335 mm x 401 mm (B/H/T) Gewicht (ca.): 10,0 kg Gewicht (ca.): 10,0 kg

Zubelör Zubelör

Siehe Seite 6. Siehe Seite 6. – 30 – GE20-30.CA-MXGT91R&G71R[EN]f 30 2/26/01, 12:00 PM,

NOTICE/ BEMERKUNG/ AVIS/ OPMERKING/ NOTIS/ HUOMIO/ BEMÆRKE/ AVISO/ AVVISO

English Svenska

Note on Recording an RDS FM Station Anmärking angående inspelning av RDS FM-

stationer If you start recording an FM station while its RDS information is shown on the display, the RDS information Om en FM-station börjar spelas in när RDS-information will be changed and its station frequency, “NO PS,” “NO visas på displayen, kommer RDS-informationen att PTY” or “NO RT” will appear on the display. ändras och dess stationsfrekvens, “NO PS”, “NO PTY” When you finish recording, RDS information will appear eller “NO RT” visas på displayen. again. När inspelningen avslutats, visas RDS-informationen igen. Deutsch

Hinweis zur Aufnahme von einem RDS-FM-Sender Suomi Registrering af en FM station med RDS

Wenn Sie die Aufnahme des Programms eines FM- Senders starten, während die RDS-Information im Hvis man starter registrering af en FM-station mens RDS- Display angezeigt wird, ändert sich die Display-Anzeige, informationen vises på display’et, ændres RDS- und es erscheint die Senderfrequenz, “NO PS”, “NO informationen og frekvensen, “NO PS”, “NO PTY” eller PTY” der “NO RT”. “NO RT” vises på display’et. Nach Abschluß der Aufnahme erscheint wieder die RDS- Når registreringen afsluttes, vises RDS-informationen Information. igen. Français Dansk Remarques pour l’enregistrement d’une station FM RDS Huomautus nauhoittaessasi RDS-FM-aseman Si vous commencez l’enregistrement d’une station FM lähetystä pendant l’affichage des informations RDS, ces informations disparaissent et sont remplacées par la Jos ryhdyt nauhoittamaan FM-radioaseman lähetystä, fréquence de la station ou les mentions “NO PS”, “NO kun RDS-tiedotuksia on näytössä, RDS-tietojen näyttö PTY” ou “NO RT”. peruuntuu ja sen taajuus, “NO PS”, “NO PTY” tai “NO A la fin de l’enregistrement, les informations RDS RT” ilmestyy näyttöön. s’affichent à nouveau. Kun nauhoitus päättyy, RDS-tiedotukset palaavatnäyttöön uudelleen. Nederlands Español

Opmerking bij Opnemen van een RDS FM Station Nota: cuando grabe de una emisora FM con RDS

Wanneer u een FM station begint op te nemen terwijl de RDS informatie ervan op het display wordt getoond, zal Si inicia la grabación de una emisora FM mientras de RDS informatie worden veranderd en zal de aparece en pantalla la información RDS, ésta cambiará y frequentie van het bijbehorende station, “NO PS”, “NO se mostrará la frecuencia, “NO PS”, “NO PTY” o “NO PTY” of “NO RT” op het display verschijnen. RT”. Wanneer u klaar bent met opnemen verschijnt RDS La información RDS volverá a aparecer en pantalla informatie weer op het display. cuando finalice la grabación. Italiano Nota relativa alla registrazione di una stazione FM RDS Se si comincia a registrare una stazione FM mentre l’informazione RDS è visualizzata sul display, tale informazione cambierà. Il display visualizzerà allora la frequenza della stazione, “NO PS”, “NO PTY” o “NO RT”. Una volta terminata la registrazione, l’informazione RDS sarà di nuovo visualizzata sul display. GV40234-001A CA-MXGTR[E,EN,B]SHEET(RDS)f 1 2/21/01, 4:40 PM, VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

SW, FI, DA, GE, FR, SP, IT 0201MWMMDWJEM

CA-MXGT91R&G71R[EN]Coverf 2 2/15/01, 12:02 PM,

INSTRUCTIONS SPEAKER SYSTEM SP-MXGT91R

BEDIENUNGSANLEITUNG: LAUTSPRECHERSYSTEM MANUEL D’INSTRUCTIONS: SYSTEME DES ENCEINTES GEBRUIKSAANWIJZING: LUIDSPREKERSYSTEEM MANUAL DE INSTRUCCIONES: SISTEMA DE ALTAVOCES ISTRUZIONI: SISTEMA DI ALTOPARLANTI BRUKSANVISNING: HÖGTALARSYSTEM VEJLEDNING: HØJTTALERSYSTEM KÄYTTÖOHJE: KAIUTINJÄRJESTELMÄ Thank you for purchasing JVC speakers. Grazie per aver acquistato questi altoparlanti della JVC. Before you begin using them, please read the instructions carefully to Prima di cominciare l’uso degli altoparlanti, leggete attentamente le be sure you get the best possible performance. If you have any ques- istruzioni per assicurare le migliori prestazioni. Qualora sorgessero tions, consult your JVC dealer. dei dubbi, rivolgetevi al vostro rivenditore JVC. Vielen Dank für den Kauf dieser JVC-Lautsprecher. Tack för ditt val av dessa JVC-högtalare. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Ingebrauchnahme Innan du kopplar in högtalarna i din ljudanläggning bör du för att få sorgfältig durch, um stets optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenden maximala prestanda från högtalarna läsa igenom bruksanvisningen Sie sich bei etwaigen Fragen bitte an Ihren JVC Händler. noggrant. Kontakta din JVC-återförsäljare om du har frågor eller känner dig osäker. Nous vous remercions pour l’achat de ces enceintes JVC. Avant de les utiliser, lire ces instructions avec attention pour en obtenir Tak for købet af JVC-højttalerne. les meilleures performances possibles. En cas de questions, con- Gennemlæs venligst vejledningen omhyggeligt før de tages i brug, sulter votre revendeur JVC. så De kan opnå den bedst mulige ydelse. Forhør hos Deres JVC forhandler hvis De har nogen spørgsmål. Dank u voor de aanschaf van deze luidsprekers. Lees alvorens over te gaan tot aansluiten, deze gebruiksaanwijzing Kiitos siitä ettë päädyit valinnassasi JVC-kaiuttimiin. door zodat u de best mogelijke prestaties zult verkrijgen. Neem kontakt Ennen kuin alat käyttää niitä, lue käyttöohje huolellisesti, jotta ne op met de JVC dealer indien u vragen heeft. toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Jos Sinulla on kysyttävää ota yhteys JVC-edustajaan. Le estamos muy agradecidos por haber adquirido estos altavoces de JVC. Antes de utilizarlos, sirvase leer las instrucciones detenidamente a fin de obtener el mejor rendimiento posible. Si tienenaluna pregunta, acuda a su agente de JVC. — SAFETY INSTRUCTIONS — “SOME DOS AND DON’TS ON THE SAFE USE OF EQUIPMENT” This equipment has been designed and manufactured to meet Switch off using the switch on the equipment and make sure that international safety standards but, like any electrical equipment, care your family know how to do this. must be taken if you are to obtain the best results and safety is to be Special arrangements may need to be made for infirm of handi- assured. capped people. DON’T use equipment such as personal stereos or radios so that Do read the operating instructions before you attempt to use the you are distracted from the requirements of traffic safety. It is illegal equipment. to watch television whilst driving. Do ensure that all electrical connections (including the mains plug, DON’T listen to headphones at high volume as such use can extension leads and interconnections between pieces of equipment) permanently damage your hearing. are properly made and in accordance with the manufacturer’s DON’T obstruct the ventilation of the equipment, for example with instructions. Switch off and withdraw the mains plug when making or curtains or soft furnishing. changing connections. Overheating will cause damage and shorten the life of the equip- Do consult your dealer if you are ever in doubt about the installation, ment. operation or safety of your equipment. DON’T use makeshift stands and NEVER fix legs with wood screws Do be careful with glass panels or doors on equipment. — to ensure complete safety always fit the manufacturer’s approved stand or legs with the fixings provided according to the instructions. DON’T continue to operate the equipment if you are in any doubt DON’T allow electrical equipment to be exposed to rain or about it working normally, or if it is damaged in any way — switch moisture. off, withdraw the mains plug and consult your dealer. ABOVE ALL DON’T remove any fixed cover as this may expose dangerous – NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, voltages. slots or any other opening in the case. DON’T leave equipment switched on when it is unattended unless it – this could result in a fatal electrical shock; is specifically stated that it is designed for unattended operation or – NEVER guess or take chances with electrical equipment of any has a standby mode. kind – it is better to be safe than sorry! GVT0059-003A 1 [E] SP-MXGT91R&9.65E 1 2/8/01, 2:40 PM, Connection Anschluß Raccordement CONNECTION Aansluiting • DON’T use other amplifier to operate this speaker system Conexión except for CA-MXGT91R. Collegamento • Turn off power to the whole system before connecting the Ansluiting speakers to the amplifier. Tilslutning Liitäntä • The maximum power handling capacity of the SP-MXGT91R Right speaker Left speaker main speaker is 55 W/Subwoofer is 130 W. Excessive input Rechter Lautsprecher Linker Lautsprecher will result in abnormal noise and possible damage. In cases Enceinte de droite Enceinte de gauche where the signals described below are applied to the speak- Rechter spreker Linker spreker ers, even if the signals are below the maximum allowable in- Altavoz derecho Altavoz izquierdo Altoparlante sinistro put, they may cause an overload and burn the wiring of theAltoparlante destro Höger högtalare Vänster högtalare speakers. Be sure to lower the amplifier volume beforehand. Højre højttaler Venstre højttaler 1) Noise during FM tuning. Oikea kaiutin RED Vasen kaiutin 2) High level signals containing high frequency components ROT produced by a tape deck in the fast forward mode.

ROUGE

ROOD 3) Click noise produced when turning power of other compo- ROJO nents on and off. ROSSO 4) Click noise produced when connecting or disconnecting RÖD cords with the power on. BLACK RØD BLACK SCHWARZ PUNAINEN SCHWARZ 5) Click noise produced when the cartridge is replaced with NOIR NOIR the power on. ZWART ZWART 6) Click noise produced when operating amplifier switches. NEGRO NEGRO 7) Continuous high frequency oscillation or high pitch electroni- NERO NERO SVART SVART cally produced musical instrument sound. SORT SORT 8) Howling when using a microphones. MUSTA MUSTA BLUE BLUE BLAU BLAU BLEU BLEU BLAUW BLAUW AZUL AZUL BLU BLU BLA BLA BLA Amplifier output terminals BLA SININEN Ausgang des Verstärkers SININEN Bornes de sortie de l’amplificaterur Uitgangsaansluitengen van de versterker Terminales de salida de amplificador Terminali de uscita dell’amplifcator Utgångar på förstärkaren SPECIFICATIONS Forstærkerudgangsbøsninger Type : 3-way 3-speaker Bass-Reflex Vahvistimen ulostuloliittimet Type Dual Giga-Tube Band-Pass Subwoofers Speakers Subwoofer : 16.0 cm (6-5/16 in.) cone × 1 Main woofer : 10.0 cm (3-15/16 in.) cone × 1 Tweeter : 5 cm (2 in.) cone × 1 Power Handling Capacity Subwoofer : 130 W Main Speaker : 55 W Impedance Subwoofer : 6 Ω Main Speaker : 6 Ω Frequency Range Subwoofer : 30 Hz ~ 120 Hz Main Speaker : 75 Hz ~ 29 000 Hz Sound Pressure Level Subwoofer : 78 dB/W·m (Average of 50 Hz ~ 100 Hz) Main Speaker : 85 dB/W·m (Average of 400 Hz ~ 800 Hz) Dimensions (W × H × D) : 230 mm × 439 mm × 340 mm (9-1/16 in. × 17-5/16 in. × 13-7/16 in.) Mass : 7.2 kg (15.9 lbs) each Design and specifications subject to change without notice. SP-MXGT91R&9.65E 2 2/8/01, 2:40 PM, ANSCHLUSS RACCORDEMENT • Verwenden Sie zum Betrieb dieses Lautsprechersystems keinen • NE PAS utiliser d’autre amplificateur que le CA-MXGT91R pour anderen Verstärker, ausgenommen CA-MXGT91R. faire fonctionner les enceintes. • Schalten Sie vor dem Anschluß der Lautsprecher an den Verstärker • Mettre hors circuit tout le système avant de raccorder les die Spannungsversorgung des gesamten Systems aus. enceintes à l’amplificateur. • Die maximale Belastbarkeit des SP-MXGT91R- • La puissance maximale admissible par le haut-parleur principal Hauptlautsprechers ist 55 W und die des Subwoofers ist 130 W. du SP-MXGT91R est de 55 W, celle admissible par le haut- Eine Überlastung führt zu Verzerrungen und möglicherweise zu parleur d’extrêmes graves est de 130 W. Beschädigungen. Signale der unten beschriebenen Art En dépassant la puissance admissible, cela provoquera des können, auch wenn sie unter dem maximal zulässigen Eingang bruits anormaux et détériorera les enceintes. liegen, eine Überlastung verursachen und die Au cas où les signaux décrits ci-dessous sont envoyés aux Lautsprecherwicklungen durchbrennen. Verringern Sie vorher enceintes, et même si ces signaux sont inférieurs à la puis- die Lautstärke des Verstärkers. sance d’entrée maximum admissible, ils risquent de provoquer 1) Geräusche beim Einstellen von UKW-Sendern. une surcharge ou même un incendie. S’assurer de bien diminuer 2) Hochpegelige Signale mit Hochfrequenz-Anteilen, die von le volume sonore de l’amplificateur. Tonbanddecks beim Schnellvorspulen erzeugt werden. 1) Parasites durant une syntonisation FM. 3) Klickgeräusche, wenn die Spannungsversorgung anderer 2) Signaux de niveau élevé contenant des composants à haute Komponenten ein-und ausgeschaltet wird. fréquence, comme ceux générés par une platine 4) Klickgeräusche, wenn Kabel angeschlossen oder abgetrennt d’enregistrement en mode avance rapide. werden, während die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. 3) Cliquetis se produisant lorsque d’autres appareils sont mis 5) Klickgeräusche, wenn der Tonabnehmer des Plattenspielers en ou hors circuit. ausgewechselt wird, während die Spannungsversorgung 4) Cliquetis se produisant lorsque des appareils sont branchés eingeschaltet ist. ou dé-branchés alors que leur alimentation est en circuit. 6) Klickgeräusche, die beim Betätigen von Schaltern des 5) Cliquetis se produisant lorsque la cellule d’une platine tourne- Verstärkers erzeugt werden. disque est changée alors que l’alimentation est en circuit. 7) Ständige Hochfrequenzschwingungen oder elektronisch 6) Cliquetis se produisant lorsque les commandes de erzeugte Töne von Musikinstrumenten mit hohen Tonhöhen. l’amplificateur sont manipulées. 8) Rückkopplungen von Mikrofonen. 7) Oscillations continuelles à haute fréquence ou sons très aigus provenant d’instruments de musique électroniques. 8) Hurlements dus à l’utilisation de micros. TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES Typ : 3-Weg, 3-Lautsprecher- Type : Enceinte 3 voices, 3 haut- Baßreflexbox parleurs type à réflexion des Dual Giga-Tube Band-Pass basses Subwoofers Dual Giga-Tube Band-Pass Lautsprecher Subwoofers Subwoofer : 16.0 cm Konus × 1 Haut-parleurs Hauptwoofer : 10.0 cm Konus × 1 Extrêmes graves : conique de 16.0 cm × 1 Hochtöner : 5 cm konus × 1 Principal : conique de 10.0 cm × 1 Belastbarkeit: Aigus : conique de 5 cm × 1 Subwoofer : 130 W Puissance maximale admissible Hauptlautsprecher : 55 W Haut-parleur d’extrêmes graves : 130 W Impedanz: Haut-parleur principal : 55 W Subwoofer : 6 Ω Impédance Hauptlautsprecher : 6 Ω Haut-parleur d’extrêmes graves : 6 Ω Frequenzbereich: Haut-parleur principal : 6 Ω Subwoofer : 30 Hz bis 120 Hz Bande passante Hauptlautsprecher : 75 Hz bis 29 000 Hz Haut-parleur d’extrêmes graves : 30 Hz–120 Hz Schalldruckpegel: Haut-parleur principal : 75 Hz–29 000 Hz Subwoofer : 78 dB/W·m (Durchschnitt von Pression sonore 50 Hz bis 100 Hz) Haut-parleur d’extrêmes graves : 78 dB/W·m (Moyenne de Hauptlautsprecher : 85 dB/W·m (Durchschnitt von 50 Hz à 100 Hz) 400 Hz bis 800 Hz) Haut-parleur principal : 85 dB/W·m (Moyenne de Abmessungen (B × H × T) : 230 mm × 439 mm × 340mm 400 Hz à 800 Hz) Gewicht : Je 7,2 kg Dimensions (L × H × P) : 230 mm × 439 mm × 340mm Masse : 7,2 kg chaque Technische Änderungen vorbehalten. Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis. SP-MXGT91R&9.65E 3 2/8/01, 2:40 PM, AANSLUITINGEN CONEXIÓN • Gebruik GEEN andere versterker dan de CA-MXGT91R om dit • NO utilice ningún otro amplificador para operar este sistema de luidsprekersysteem aan te sturen. altavoces excepto CA-MXGT91R. • Schakel de spanning van alle aangesloten komponenten uit • Desactive la alimentación de todo el sistema antes de conectar alvorens de luidsprekers met de versterker te verbinden. los altavoces al amplificador. • Het maximale vermogen van de SP-MXGT91R hoofdluidspreker • La capacidad máxima de potencia del altavoz principal del is 55 W en van de subwoofer 130 W. Te hoge ingang kan in SP-MXGT91R es de 55Wyla del altavoz de subgraves es de abnormale geluidsreproduktie en in beschadigingen resulteren. 130 W. Overbelasting en verbranding van de bedrading kan worden Uná entrada excesiva resultará en ruido anormal y posibles veroorzaakt, wanneer de hieronder beschreven signalen naar daños. de luidspekers worden gevoed, zelfs wanneer de signalen onder En casos donde las señales descritas más abajo se apliquen a het maximaal toegestane ingangsvermogen zijn. Verminder los altavoces, aunque las mismas resulten menores que la eerst het volume van de versterker. entrada máxima permisible, pueden causar una sobrecarga y 1) Ruis, zoals dit optreedtijdens afstemming op een FM-zender. quemar el cableado de los altavoces. Asegúrese de disminuir 2) Hoogfrekwentie signalen van een hoog niveau, zoals die el volumen del amplificador con anterioridad. tijdens het vooruitspoelen van een tapedeck worden 1) Ruido durante la sintonia en FM. geproduceerd. 2) Señales de alto nivel que contengan componentes de alta 3) Klikkende geluiden, die worden veroorzaakt door het in - en frecuencia producidos por un magnetófono en el modo de uitschakelen van de netspanning van andere komponenten. avance rápido. 4) Klikkende geluiden, zoals die worden geproduceerd bij het 3) Ruidos de conmutación provocados al encender y apagar tot stand brengen of verbreken van aansluitingen terwijl de otros componentes. netspanning is ingeschakeld. 4) Ruido de conmutación al conectar o desconectar cables con 5) Klikkende geluiden, zoals die optreden bij het vervangen van los componentes encendidos. het element van een draaitafel terwijl de netspanning is 5) Ruido de conmutación cuando se reemplaza la cápsula con ingeschakeld. los componentes encendidos. 6) Klikkende geluiden, zoals die worden geproduceerd door 6) Ruido de conmutación provocados por la operación de los bediening van de schakelaars van de versterker. selectores del amplificador. 7) Voortdurende hoogfrekwentie-oscillatie, of hoogtonige, 7) Continua oscilación de alta frecuencia o de sonidos de tonos elektronisch geproduceerde geluiden van altos provocados por instrumentos electrónicos. muziekinstrumenten. 8) Aullidos a utilizar micrófonos. 8) Rondzingend geluid bij gebruik van mikrofoons. TECHNISCHE GEGEVENS ESPECIFICACIONES Type : 3-weg 3-luidsprekers 4 bass reflex Tipo : Reflex bajo con 3-altavocesy3vias Dual Giga-Tube Band-Pass Dual Giga-Tube Band-Pass Subwoofers Subwoofers Luidsprekers Altavoces Subwoofer : 16.0 cm kegeltype × 1 De subgraves : Tipo cónico de 16.0 cm × 1 Hoofdwoofer : 10.0 cm kegeltype × 1 Principal : Tipo cónico de 10.0 cm × 1 Tweeter : 5 cm kegeltype × 1 De agudos : Tipo cónico de 5 cm × 1 Maximale vermogen Capacidad de potencia Subwoofer : 130 W De subgraves : 130 W Hoofdluidspreker : 55 W Principal : 55 W Impedantie Impedancia Subwoofer : 6 Ω De subgraves : 6 Ω Hoofdluidspreker : 6 Ω Principal : 6 Ω Frekwentiebereik Gama de frecuencias Subwoofer : 30 Hz–120 Hz De subgraves : 30 Hz–120 Hz Hoofdluidspreker : 75 Hz–29 000 Hz Principal : 75 Hz–29 000 Hz Geluidsdrukniveau Nivel de presión acústica Subwoofer : 78 dB/W·m De subgraves : 78 dB/W·m (Gemiddeld 50 Hz–100 Hz) (Promedio de 50Hz–100Hz) Hoofdluidspreker : 85 dB/W·m Principal : 85 dB/W·m (Gemiddeld 400 Hz–800 Hz) (Promedio de 400Hz–800Hz) Afmetingen (B × H × D) : 230 mm × 439 mm × 340mm Dimensiones (An × Al × Prf) : 230 mm × 439 mm × 340mm Gewicht : Elk 7,2 kg Peso : 7,2 kg cada uno Veranderingen in technische gegevens et ontwerp onder voorbehpoud. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso. SP-MXGT91R&9.65E 4 2/8/01, 2:40 PM, COLLEGAMENTO ANSLUTNING • NON usare un amplificatore diverso dal modello CA-MXGT91R • Använd INTE någon annan förstärkare än CA-MXGT91R till att per utilizzare questo sistema di altoparlanti. driva detta högtalarsystem med. • Spegnete la corrente dell’intero sistema prima di collegare gli • Slå av strömmen i alla apparater i ljudanläggningen innan altoparlanti all’amplificatore. högtalarna ansluts till förstärkaren. • La capacità di potenza massima dell’altoparlante principale del • Maximal effekthanteringskapacitet för SP-MXGT91R är 55 W modello SP-MXGT91R è di 55Wequella del subwoofer è di för huvudhögtalare/130 W för lågbashîgtalare. Brus uppstår i 130 W. Un ingresso eccessivo causerà un suono anormale è ljudet och högtalarna kan skadas om de matas med för hög possibili danni. effekt. I situationerna som beskrivs nedan kan högtalarna också Nel caso in cui i segnali descriti qui sotto vengono applicati agli överbelastas och kabeltråden inne i hägtalarna brännas sönder, altoparlanti, possono causare un sovraccarico e bruciare il fastän högtalarnas effekt inte har överskridits. cablaggio degli altoparlanti, anche se i segnali siano al di sotto Sänk därför ljudstyrkan på förhand. dell’ingresso massimo ammesso. 1) Brus under inställning av FM-radiostationer. Assicuratevi di diminuire il livello del volume dell’altoparlante 2) Starka, högfrekventa signaler från ett kassettdäck under prima di procedere. snabbspolning framåt. 1) Generazione di rumore durante la sintonizzazione FM. 3) Ljudbangar som uppstår när andra apparater i anläggningen 2) Segnali di alto livello che contengono dei componenti ad alta slås till och från. frequenza riprodotti da una piastra a cassette nel modo di 4) Skrapljud som uppstår när anslutningskablar ansluts eller avanzamento rapido. kopplas från medan strömmen är på. 3) Si senitrà uno scatto quando accendete o spegnete la corrente 5) Skrapljud som uppstår när pickupelementet på en skivspelare degli altri compoenti. byts medan strömmen är på. 4) Si sentirà uno scatto quando collegate o scollegate i cavi con 6) Ljudbangar som uppstår när du använder förstärkarens la corrente accesa. omkopplare. 5) Si sentirà uno scatto quando viene sostituita la cartuccia con 7) Kontinuerliga, högfrekvenssvängningar eller högfrekvent ljud la corrente accesa. från elektroniska musikinstrument. 6) Si sentirà uno scatto quando vengono usati gli interruttori 8) Akustisk återkoppling (tjutande ljud) vid bruk av mikrofoner. dell’amplificatore. 7) Oscillazione continua ad alta frequenza o suoni acuti da strumenti musicali elettronici. 8) Ululato quando usate i microfoni. SPECIFICAZIONI TEKNISKA DATA Tipo : Reflex basso con 3-altoparlantie3Typ : 3-vägs, 3-elements vie basreflexhögtalare Dual Giga-Tube Band-Pass Dual Giga-Tube Band-Pass Subwoofers Subwoofers Altoparlanti Högtalarelement Subwoofer : Cono da 16.0 cm × 1 Lågbaselement : 16.0 cm kon × 1 Woofer principale : Cono da 10.0 cm × 1 Huvudbaselement : 10.0 cm kon × 1 Tweeter : Cono da 5 cm × 1 Diskantelement : 5 cm kon × 1 Capacità di potenza Effekthanteringskapacitet Subwoofer : 130 W Lågbashögtalare : 130 W Altoparlante principale : 55 W Huvudhögtalare : 55 W Impedenza Impedans Subwoofer : 6 Ω Lågbashögtalare : 6 Ω Altoparlante principale : 6 Ω Huvudhögtalare : 6 Ω Gamma di frequenza Frekvensomfång Subwoofer : 30 Hz–120 Hz Lågbashögtalare : 30 Hz–120 Hz Altoparlante principale : 75 Hz–29 000 Hz Huvudhögtalare : 75 Hz–29 000 Hz Livello di pressione sonora Ljudtrycksnivå Subwoofer : 78 dB/W·m Lågbashögtalare : 78 dB/W·m (Gamma di frequenza: 50–100 Hz) (50–100 Hz i genomsnitt) Altoparlante principale : 85 dB/W·m (Gamma di frequenza: Huvudhögtalare : 85 dB/W·m 400–800 Hz) (400–800 Hz i genomsnitt) Dimensioni (L × A × P) : 230 mm × 439 mm × 340mm Yttermått (B × H × D) : 230 mm × 439 mm × 340mm Massa : 7,2 kg ciascuno Vikt : 7,2kg perst. Il disegno e le specificazioni sono soggetti a cambiamenti senza Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles utan preavviso. föregående meddelande. SP-MXGT91R&9.65E 5 2/8/01, 2:40 PM, TILSLUTNING LIITÄNTÄ • Anvend IKKE anden forstærker end CA-MXGT91R til drift af • ÄLÄ käytä muuta vahvistinta tämän kaiutinjärjestelmän käyttöön dette højttalersystem. paitsi mallille CA-MXGT91R. • Sluk for strømmen til hele systemet før højttalerne forbindes til • Katkaise koko järjestelmän virta ennen kuin suoritat liitännät forstærkeren. kaiuttimista vahvistimeen. • Den maksimale belastningskapacitet for SP-MXGT91R • Mallin SP-MXGT91R pääkaiuttimen enimmäisteho on 55 W, hovedhøjttaleren er 55 W/for subwooferen 130 W. apubassokaiuttimen 130 W. Liiallinen antoteho aiheuttaa For kraftigt indgangssignal vil resultere i unormal stoj og muligvis epänormaalia kohinaa ja jopa vahinkoa. beskadigelse. Tapauksissa, missä kaiuttimet joutuvat alla kuvattujen signaalien I tilfælde hvor højttalerne udsættes for signalerne beskrevet kohteeksi, vaikka signaalit olisivat alle sallitun maksimi nedenfor, kan der forekomme overbelastning og overbrænding antotehon, ne saattavat aiheuttaa ylikuormitusta ja polttaa af ledningerne i höjttalerne selv om signalstyrken er under den kaiuttimien johdot. maksimale tilladte værdi. Husk derfor at at sænke Vähennä siis vahvistimen äänenvoimakkuutta jo ennalta. højttalerlydstyrken i forvejen. 1) Kohinaa FM-virityksen aikana. 1) Støj under FM-afstemning. 2) Kasettidekistä eteenpäinkelauksen aikana muodostuneet 2) Signaler med høje niveauer der indeholder höjfrekvente vahvat, korkeataajuuksisia komponentteja sisältävät signaalit. komponenter dannet af en båndoptager der er indstillet til 3) Klik-ääni, joka syntyy silloin kun toisten osien virta kytketään hurtig fremspoling. ja katkaistaan. 3) Klikstøj dannet når der tændes eller slukkes for strommen til 4) Klik-ääni, joka syntyy silloin kun kytketään tai irrotetaan johtoja andre domponenter. virran ollessa päällä. 4) Klikstøj der dannes når ledninger tilsluttes eller tages ud af 5) Klik-ääni, joka syntyy silloin kun vaihdetaan hylsy virran ollessa forbindelse mens der er tændt for strømmen. päällä. 5) Klikstøj der dannes når pickuppen udskiftes mens der er tændt 6) Klik-ääni, joka syntyy silloin kun käytetään vahvistimen for strømmen. kytkimiä. 6) Klikstøj der dannes når forstærkerens omskiftere betjenes. 7) Jatkuva korkea värähtely tai elektronisesti tuotettu korkea 7) Fortsat høj frekvenssvingning, eller en højlyd dannet af et soittimen ääni. elektronisk instrument. 8) Ulinaa mikrofonia käytettäessä. 8) Hyletoner når der anvendes en mikrofon. SPECIFIKATIONER TEKNISET TIEDOT Type : 3-vejs basrefleks-højttaler Tyyppi : 3-tie, 3 kaiuttimen bassorefleksi med 3-elementer Dual Giga-Tube Band-Pass Dual Giga-Tube Band-Pass Subwoofers Subwoofers Kaiuttimet Højttalere Apubasso : 16,0 cm karitomuotoinen × 1 Subwoofer : 16.0 cm membran × 1 Pääbasso : 10,0 cm karitomuotoinen × 1 Hoved-bashøjttaler : 10.0 cm membran × 1 Diskantti : 5,0 cm karitomuotoinen × 1 Diskantenhed : 5 cm membran × 1 Enimmäisteho Belastningskapacitet Apubasso : 130 W Subwoofwer : 130 W Pääkaiutin : 55 W Hovedhøjttaler : 55 W Impedanssi Impedans Apubasso : 6 Ω Subwoofwer : 6 Ω Pääkaiutin : 6 Ω Hovedhøjttaler : 6 Ω Taajuusala Frekvensområde Apubasso : 30 Hz–120 Hz Subwoofwer : 30 Hz–120 Hz Pääkaiutin : 75 Hz–29 000 Hz Hovedhøjttaler : 75 Hz–29 000 Hz Äänenpainetaso Lydtryksniveau Apubasso : 78 dB/W·m Subwoofwer : 78 dB/W·m (Gennemsnit på (Keskimäärin 50 Hz–100 Hz) 50 Hz–100 Hz) Pääkaiutin : 85 dB/W·m Hovedhøjttaler : 85 dB/W·m (Gennemsnit på (Keskimäärin 400 Hz–800 Hz) 400 Hz–800 Hz) Mitat (L × K × S) : 230 mm × 439 mm × 340 mm Mål (B × H × D) : 230 mm × 439 mm × 340mm Paino : 7,2 kg perst. Vægt : 7,2 kg hver Oikeudet muutoksiin pidätetään. Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel. EN. GE. FR. NL. SP. IT. SW. DA. FI. VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED X0X1X01XJXYMPRIJEM SP-MXGT91R&9.65E 6 2/8/01, 2:40 PM]
15

Similar documents

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER RX-6010RBK / RX-6012RSL
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER AUDIO/VIDEO-RECEIVER MIT STEUEREINHEIT AMPLI/TUNER DE COMMANDE AUDIO/VIDEO RECEPTOR DE CONTROL DE AUDIO/VÍDEO RICEVITORE DI CONTROLLO AUDIO/VIDEO RX-6010RBK / RX-6012RSL SLEEP TV VCR AUDIO SURRO
POWERED WOOFER CD SYSTEM RV-DP200BK
LVT0703-004A / RV-DP200BK / Cover RV-DP200(EN)_Cover.fm Page 1 Wednesday, February 7, 2001 3:47 PM POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET CD-SYSTEM MIT POWER WOOFER CHAIN CD A WOOFER AMPLIFIE CD CON ALTAVOZ DE GRAVES Y A
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER RX-7010RBK / RX-7012RSL
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER AUDIO/VIDEO-RECEIVER MIT STEUEREINHEIT AMPLI/TUNER DE COMMANDE AUDIO/VIDEO RECEPTOR DE CONTROL DE AUDIO/VÍDEO RICEVITORE DI CONTROLLO AUDIO/VIDEO RX-7010RBK / RX-7012RSL CATV/DBS VCR TV AUDIO DV
DVD DIGITAL KINO SYSTEM SYSTEME DVD DIGITAL CINEMA DVD DIGITALE BIOSCOOP TH-A9R
DVD DIGITAL KINO SYSTEM SYSTEME DVD DIGITAL CINEMA DVD DIGITALE BIOSCOOP TH-A9R Bestehend aus XV-THA9R, SP-PWA9, SP-XCA9 und SP-XSA9. Se compose de XV-THA9R, SP-PWA9, SP-XCA9 et SP-XSA9. Bestaat uit XV-THA9R, SP-PWA9, SP-XCA9, en SP-XSA9. STANDBY/ON TV AUDIO VCR AUX FM/AM DVD TITLE SUBTITLE DECODE A
CD RECEIVER KD-SX991R/KD-SX911R
CD RECEIVER CD-RECEIVER RECEPTEUR CD CD-RECEIVER KD-SX991R/KD-SX911R KD-SX991R KD-SX991R DISP TP DAB RDS PTY78910 11 12 MO KD-SX911R KD-SX911R DISP TP DAB RDS PTY78910 11 12 MO For installation and connections, refer to the separate manual. Angaben zu Einbau und Verkabelung entnehmen Sie bitte der g
PARTS LIST
PARTS LIST CAUTION ! The parts identified by the ! symbol are important for the safety. Whenever replacing these parts, be sure to use specified ones to secure the safety . ! The parts not indicated in this Parts List and those which are filled with lines in the Parts No. columns will not be supplie
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the ! symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers.
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the ! symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY The instruction manual to be provided with this product will differ according to the destination. ADHESIVE TAPE 308 313 306A 3
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers.
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY The instruction manual to be provided with this product will differ according to the destination. 306A 311 312 ADHESIVE TAPE 303
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY <M1>
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY The instruction manual to be provided with this product will differ according to the destination. 306A 311 312 ADHESIVE TAPE 303
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY <M1>
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY The instruction manual to be provided with this product will differ according to the destination. 306A 318 311 ADHESIVE TAPE 302
SECTION 5 PARTS LIST
SECTION 5 PARTS LIST 5.1 MECHANISM ASSEMBLY 124 139 128 122 143 129 130 137 43 44 AA 120 105 A/C HEAD BOARD ASSY 107 51 AA 121 57 75 10 BB 40 LOADING MOTOR 74 52 BOARD ASSY 72 106 104 7 AA 13 5839 AA 89 5 55 21 BB 107 12 54 132 616 AA 76 AA 53 AA 13 26 83 60 AA AA 88 73 142 4 AA 3 82 AA AA AA 135 85
SECTION 5 MODEL MARK PARTS LIST GR-DVL210U A SAFETY PRECAUTION GR-DVL515U C Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers.
SECTION 5 MODEL MARK PARTS LIST GR-DVL210U A GR-DVL310U B SAFETY PRECAUTION GR-DVL515U C Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 ELECTRICAL PARTS LIST ****************************** Q1003 DTC143EE TRANSISTORQ1004 DTA114EE TRANSISTOR MAIN
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. # REF No. PART No. PART NAME, DESCRIPTION
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. # REF No. PART No. PART NAME, DESCRIPTION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DVD VIDEO PLAYER DVD-VIDEO-SPIELER LECTEUR DVD VIDEO DVD VIDEO-SPELER XV-S40BK/XV-S42SL XV-E100SL
S40-En-Cover_006.fm Page 1 Wednesday, February 21, 2001 5:51 PM DVD VIDEO PLAYER DVD-VIDEO-SPIELER LECTEUR DVD VIDEO DVD VIDEO-SPELER XV-S40BK/XV-S42SL XV-E100SL OPEN STANDBY/ON /CLOSE PLAY 3D MODE PHONIC CANCEL RETURN12345678910 0 +10 THEATER ANGLE SUBTITLE AUDIO POSITION DIGEST ZOOM REVIOUSNPEXT 4
A AI=mixed data A&I
I=scanned image A=printed from application A AI=mixed data A&I DIVISION MANUAL MODEL NO. CODE NO. YEAR CD-ROM NO. DATA CODE A-10X R 2543 1981 NO DISC A-203E R 1247 1974 NO DISC AA-C11E K 6380 1984 NO DISC AA-C11U K 6380 1984 NO DISC AA-C19E K 6349 1981 NO DISC AA-C19U K 6348 1981 NO DISC AA-C20U K 6
PARTS LIST
PARTS LIST CAUTION ! The parts identified by the ! symbol are important for the safety. Whenever replacing these parts, be sure to use specified ones to secure the safety . ! The parts not indicated in this Parts List and those which are filled with lines in the Parts No. columns will not be supplie
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the ! symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers.
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the ! symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY The instruction manual to be provided with this product will differ according to the destination. ADHESIVE TAPE 308 SPEC OF BA
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the ! symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers.
SECTION 5 PARTS LIST SAFETY PRECAUTION Parts identified by the ! symbol are critical for safety. Replace only with specified part numbers. 5.1 PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY The instruction manual to be provided with this product will differ according to the destination. ADHESIVE TAPE 313 308 SPEC O
A AI=mixed data A&I
I=scanned image A=printed from application A AI=mixed data A&I DIVISION MANUAL MODEL NO. CODE NO. YEAR CD-ROM NO. DATA CODE A-10X R 2543 1981 NO DISC A-203E R 1247 1974 NO DISC AA-C11E K 6380 1984 NO DISC AA-C11U K 6380 1984 NO DISC AA-C19E K 6349 1981 NO DISC AA-C19U K 6348 1981 NO DISC AA-C20U K 6
Einleitung 2 Grundlagen 6 Vor der ersten Benutzung 17 Grundbetrieb 26
Einleitung 2 Grundlagen 6 Vor der ersten Benutzung 17 Grundbetrieb 26 TV DVD DISC STANDBY/ON SELECT TV DVD 3D TV/VIDEO REPEAT PHONIC CANCEL RETURN TV1 TV2 TV3123TV4 TV5 TV6456TV7 TV8 TV9789TV -/- TV0 MUTING 10 0 +10 Fortgeschrittener Betrieb 32 ANGLE SUBTITLE AUDIO VFP S.FREQ DIGEST PAGE - ZOOM + PR
Handheld PC MP-C33DE-BU BEDIENUNGSANLEITUNG
MP-C33DE-BU BEDIENUNGSANLEITUNG DE Handheld PC MP-C33DE-BU VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED Handheld PC BEDIENUNGSANLEITUNG Dieses Ger t istfrden Betrieb in Deutschland, sterreich und der Schweiz vorgesehen. DE Printed in Japan 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 1001KHY*OZ*OZ LET0197-001A Vorsich
MICRO COMPONENT SYSTEM UX-M3R
MICRO COMPONENT SYSTEM MIKRO-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS MIKRO KOMPONENTENSYSTEEM UX-M3RMICROCOMPONENTSYSTEMUX- M3RSTANDBY OPEN /ON /CLOSE DISPLAY REMAIN MODE /RDS MODE STANDBY/ON TIMER ON/OFF INTRO/RDS SEARCH TUNER SET CD/RANDOM /BAND TAPE RANDOM BAND CD TUNER TAPE REC PROGRAM PRO
BLOCK Diagram LCDBatetry Connector Connector(Page2-17) System BLOCK Diagram
ABCDEFGHBLOCK Diagram LCDBatetry Connector Connector(Page2-17) MO DE M-JACK System BLOCK Diagram PC MC IA Connector CJM1 (Page2-23) DC Charge Jack 1 (Page2-14) VMNCACI V5CC 68 VSSD 3 Power 34 VSSD62(Page2-15) V3CC 67 PCD12V1C8C 33 PW1P 6 PC N1 66 PC1D10 (page2-15) VDMCRCAV2C5C 32 PC1D2 VPECALCN MO D
A AI=mixed data A&I
I=scanned image A=printed from application A AI=mixed data A&I DIVISION MANUAL MODEL NO. CODE NO. YEAR CD-ROM NO. DATA CODE A-10X R 2543 1981 NO DISC A-203E R 1247 1974 NO DISC AA-C11E K 6380 1984 NO DISC AA-C11U K 6380 1984 NO DISC AA-C19E K 6349 1981 NO DISC AA-C19U K 6348 1981 NO DISC AA-C20U K 6
Block diagrams5VFDCE
F_C_R_S/W 1-3 19,20 A/D IN 16,17 A/D IN Block diagrams Main section AUXLRDI5VFDCE TUNER CL CL CE DI UIC1 UIC10 MICROCONTROLLER VFD DRIVER KEY CLK FIC6 LPF GND FIC5 6ohm LPF AUX LTUN L (35W) IC5 FIC12 FIC11 POWER AUX R TUN R AMP DIC11 39-41 LPF 6ohm DPS (1/2) (35W) 27 FIC4 LPF 3 (2/2) 6ohm 23 LPF FL
COMPACT COMPONENT SYSTEM CA-MXDVA9R INSTRUCTIONS
COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE COMPOSANTS COMPACT CA-MXDVA9R INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG For Customer Use: MANUEL D’INSTRUCTIONS Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, bottom or side of the cabinet. Retain this information
Block diagrams5VFDCE
F_C_R_S/W 1-3 19,20 A/D IN 16,17 A/D IN Block diagrams Main section AUXLRDI5VFDCE TUNER CL CL CE DI UIC1 UIC10 MICROCONTROLLER VFD DRIVER KEY CLK FIC6 LPF GND FIC5 6ohm LPF AUX LTUN L (35W) IC5 FIC12 FIC11 POWER AUX R TUN R AMP DIC11 6ohm 39-41 LPF DPS (1/2) (35W) 27 FIC4 LPF 3 (2/2) 6ohm 23 LPF FL
CD RECEIVER CD-RECEIVER RECEPTEUR CD CD-RECEIVER KD-S621 FM LOUD SEL SSM COMPACT
CD RECEIVER CD-RECEIVER RECEPTEUR CD CD-RECEIVER KD-S621 FM LOUD CD ¢ SEL SSM DISP AM78MO 9 10 11 RPT 12 RND MODE SCM COMPACT DIGITAL AUDIO For installation and connections, refer to the separate manual. Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch. Pour l’installation et les r
KS-FX202 KS-F162 KS-FX202 INSTRUCTIONS
CASSETTE RECEIVER CASSETTEN-RECEIVER RADIOCASSETTE RADIO/CASSETTESPELER KS-FX202 KS-F162 KS-FX202 KS-FX202 KS-F162 KS-F162 For installation and connections, refer to the separate manual. Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch. Pour l’installation et les raccordements, se
KS-FX202 KS-F162 KS-FX202 INSTRUCTIONS
CASSETTE RECEIVER CASSETTEN-RECEIVER RADIOCASSETTE RADIO/CASSETTESPELER KS-FX202 KS-F162 KS-FX202 KS-FX202 KS-F162 KS-F162 For installation and connections, refer to the separate manual. Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch. Pour l’installation et les raccordements, se