Herunterladen: _SEN GND SDIO RFIAN

_SEN GND SDIO RFIAN SCLK RFIAP BQN RFIEN BQP RFIEP BIN RFIDN BIP RFIDP XOUT RFIPN _RES RFIPP VIO _PDN 21 8 GND VMODE 20 10 RFOUT_HB VSTAB 18 RFOUT_LB RFS100 KMS-512 ANT100 ANT101 TP TPGACG1234C100 C101 4.7PF 4.7PF L101 15nH MODE_SELECT +VDD_RX_TX_2.8V L100 47nH L102 PON_3587_SYNTH C102 1.5PF 100PF 50V L103 GSM850 RX 27nH L104 C103 1.5PF 100PF 50V C104 GND F100 1PF GND 12 50V 7 HWXR874 RFIN_LB 11 RFIN_HB 6 13 ANT VREF EDGE1_PA PON_PA TXON 5 PAM100 14 GSM850-RX1 1 C105 L105 14 GSM900 RX VBAND BAND_SEL VC1 VC1 BGY294EGSM850-RX2 2 1PF 27nH VDAC EGSM-RX1 3 50V 4 15VBAT VC2 VC2 EGSM-RX2 4 VBAT VBAT ...
Autor Tihomila Barić Upload-Datum 31.07.19
Downloads: 889 Abrufe 2510

Dokumentinhalt

_SEN GND SDIO RFIAN SCLK RFIAP BQN RFIEN BQP RFIEP BIN RFIDN BIP RFIDP XOUT RFIPN _RES RFIPP VIO _PDN 21 8 GND VMODE 20 10 RFOUT_HB VSTAB 18 RFOUT_LB RFS100 KMS-512 ANT100 ANT101 TP TPGACG1234C100 C101 4.7PF 4.7PF L101 15nH MODE_SELECT +VDD_RX_TX_2.8V L100 47nH L102 PON_3587_SYNTH C102 1.5PF 100PF 50V L103 GSM850 RX 27nH L104 C103 1.5PF 100PF 50V C104 GND F100 1PF GND 12 50V 7 HWXR874 RFIN_LB 11 RFIN_HB 6 13 ANT VREF EDGE1_PA PON_PA TXON 5 PAM100 14 GSM850-RX1 1 C105 L105 14 GSM900 RX VBAND BAND_SEL VC1 VC1 BGY294EGSM850-RX2 2 1PF 27nH VDAC EGSM-RX1 3 50V 4 15VBAT VC2 VC2 EGSM-RX2 4 VBAT VBAT 16 DCS-RX153VBAT DCS-RX2 6 Typical 3.7V VBAT PCS-RX1 7 C109 TA100 C106 C107 2 17GND C125 C108 15 8 33uF 22PF 1000nF DPCS_TX DCS|PCS-TX PCS-RX2 1.8PF 10V GND 100PF 100PF 17 50V50V 10V 1 0603 0603 GSM_TX EGSM|GSM850-TXGGGGGGG912 13 16 18 19 20 C110 L106 DCS RX 1.8PF 6.8nH 50V C111 10PF U101 L107 100PF 3.9nH C112 0603 1PF GSM_TX L108 U102 C113 6.8nH PCS RX NC C126 3.3PF 1PF U104 C114 100PF 6PF 0603 DPCS_TX +VDD_RX_TX_2.8V 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 U105 NC C115

NC

R100 1K AFC XMODE 18 30 RFOHP C116 C117 XDIV 17 10PF 100PF +VDD_RX_TX_2.8V 31 VDD6 50V AFC 16 C118 32 VDD5 VDD2 33PF U106 15 33 RFOLP C119 VDD1 SI4220-GM 14 100nF 34 RAMPOUT10V XTAL2 35 RAMPIN

RAMP

XTAL1 12 +VCC_SYN_2.8V R101 36 VDD3 C120 330 REF_ON_PMU XEN 11 3.3NF 37 VDD4 50V 38 GND1 NC2 R102 39 C121 NC1 4.7K 100NF OSC100 16V RFIC_RESET31234567891012C122 100NF CX3225SB-H2827 RF_EN +VDD_IO_LOW_1.8V C123 RF_DATA NC RF_CLK RFIC_RESET D_REF_CLK C124 1NF 50V RX_TX_IP RX_TX_IN VC1 VC2 RX_TX_QP Tx(GSM900) H L RX_TX_QN Tx(DCS1800/1900) L H RXLL

RF Schematic

Document Number SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/RF Rev 0.9 Date: 2007.03.07 Sheet 1 of 8, C8 M8 GNDA2 VPP A11 GNDC VDDA2 D8 E6 U4 GNDC VDDBB H8 G7 H9 G9 H10 G12 H11 H5 J8 J12 J9 M7 J10 M9 J11 GNDC VDDC M12 K17 E8 GNDC VDDCGU M1 V7 GNDC VDDCLK V3 A9 GNDC VDDD1 B9 G1 GNDE VDDD1 C6 A2 C9 A15 C10 B8 E17 D9 K8 GNDE VDDE1 G8 K9 G10 K10 G11 K11 H7 K18 J7 L8 L7 L9 L12 L10 M10 L11 T4 M2 GNDE VDDE1 T6 M3 H12 GNDE VDDE2 V9 K12 GNDE VDDE2 U8 M11 VSSA4 VDDE2 U16 T13 VSSA5 VDDE2 V4 R10 VSSBB VDDE3 U7 B7 VSSCLK VDDE1PR A8 K7 VSSD1 VDDE1PR H1 F15 VSSD1 VDDE4_1 U14 VSSREF VDDREF U15 G18 V17 VSSVB VDDVB D18 A17 VSSVBO VDDVBO

VBAT

+VDD_GSM_CORE_1.2V +VDD_IO_LOW_1.8V +VDD_GSM_CORE_1.2V +VDD_USB_3.3V +VDD_PLL_1.2V TP200

VBAT

TP201 +AVDD_HFA_2.6V GNDTP202 +VBUS +VBUS L201 TP203 BLM15EG121SN1D AUX_ON_IF AUX_ON_IFTP204 USB_D+ USB_D+ TP205 RXD1_IF RXD1_IF C200 C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 TP206 100NF 33PF 100NF 100NF 100NF 100NF 100NF 100NF 100NF +VDD_IO_HIGH_2.9V +AVDD_2.6V +VDD_IO_LOW_1.8V +VDD_IO_HIGH_2.9V SIM_VCC_3.0V USB_D- USB_D- TP207 10V 50V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 10V TXD1_IF TXD1_IF +AVDD_2.6V +VDD_PLL_1.2V +VDD_PLL_1.2V +VDD_USB_3.3V C209 100NF +VDD_IO_HIGH_2.9V +AVDD_2.6V 10V

VBAT

HA(18:23) HA(18) C4 L200ADD18 18 1 C210 C211 C212 C213 C214 HA(19) R5 J16ADD19 ISICLKI VBAT B_V_BATT B_V_BUS 100NF 1000nF HA(20) G5 H16 19 2 +VBUS 10NF 33PF 100NF B_GND B_D+ 16V 10V 50V 10V 10V ADD20 ISICLKO GND USB_D+HA(21) P1 H15 20 B_HP/PWR B_D- 3 HA(22) N1 ADD21 ISIPXL0 G15 AUX_ON_IF 21 B_RXD44USB_D- ADD22 ISIPXL1 RXD1_IF HA(23) G2 C16 22 5ADD23 ISIPXL2 VIB TXD1_IF B_TXD 5 D17 23 6 ISIPXL3 23 6 A3 F17 24 7 HA(0) ADD0_BE0_N ISIPXL4 NC1 B_ANT B2 G17 25 8 HA(1) ADD1_BE2_N ISIPXL5 A_V_BATT A_GND G16 26 ISIPXL6 A_GND A_V_BUS 27 10 +VBUSN17 G14 ANL ISIPXL7 AUX_ON_IF A_HP|PWR A_D+28 USB_D+N18 ANR RXD1_IF A_RXD A_D- 29 12 USB_D-H14 ISIH TXD1_IF A_TXD NC3 J1 C17 30 MES_BATT AUXADC1 ISIV 30 NC4 K1 31 14 VF AUXADC2K2 E13 KEY_COL(0:4) 31 NC5 TEMP_PRODUCT AUXADC3 KCOL0 KEY_COL(0) 32 32 NC6 15 L2 J18 EAR_ADC AUXADC4 KCOL1 KEY_COL(1) 33 33 NC7 16 L1 L14 34 17 TP_TRST TRSTn KEY_COL(2) A_ANT NC2+VDD_IO_LOW_1.8V AUXADC5 KCOL2 L15 TP_TDI TDI KCOL3 KEY_COL(3) U13 M15 TP_TMS TMS EDGE1_PA AUXDAC1 KCOL4 KEY_COL(4) JTAG-34PIN V13 TP_TCK TCK AFC AUXDAC2 KEY_ROW(0:4) V14 J17 TP_RTCK RTCK RAMP AUXDAC3 KROW0 KEY_ROW(0) TP_TDO TDO KROW1 K14 KEY_ROW(1) R200 M18 H17 TP_RSTON RSTON AUXMICN KROW2 KEY_ROW(2) 10K M17 K15 TP_200 +VDD_IO_LOW_1.8V AUXMICP KROW3 KEY_ROW(3) H18 TP_GND KROW4 KEY_ROW(4) N2 CS4n_NAND GPIOA0 R9 E15 RXD2 GPIOA1 PDID0 J-TAG 34 PINS T9 D16 CTS2 GPIOA2 PDID1 N16 E16 IT_PMU GPIOA3 PDID2 BT_INT G4 A14GPIOA4 PDID3 J5 D15 +VDD_IO_HIGH_2.9V IMAGE_INT F5 GPIOA5 PDID4 B16 M_HOLD GPIOA6 PDID5P3 B17 MODE_RS GPIOA7 PDID6 R3 C15 WAITn GPIOA8 PDID7 TP208 N4 B15 CLKBURST GPIOA9 PDID8 R201 P9 D13RTS2 GPIOA10 PDID9 330K T8 D14TXD2 GPIOA11 PDID10 T11 C14 R_INT GPIOA12 PDID11 U12 B14 R202 R203 EAR_SWITCH GPIOA13 PDID12 P14 E12 NC NC USB_IN GPIOA14 PDID13 R16 GPIOA15 PDID14 A13 R204 0 U11 C13 LCD_WATCH GPIOA16 PDID15R15 B13 BL_SDA GPIOA17 PDID_C_N V11 RXD1 GPIOA18 R11 M14 CODEC_EN GPIOA19 RFDO1 RF_DATA T15 M16 SD_DETECT GPIOA20 RFEN0 RF_EN U18 VC1 GPIOA21 R18 R17 VC2 GPIOA22 RFSIG0 MODE_SELECT T18 P15 GPIOA23 RFSIG1 BAND_SEL FLIP P12 GPIOA24 RFSIG2 P17 N14 P18 PON_PA MELODY_SEL GPIOA25 RFSIG6 R12 N15 PWREN2 SHUT_DOWN GPIOA26 RFSIG7 PON_3587_SYNTH U17 BL_SCL GPIOA27 P13 U10 BUSENABLE GPIOA28 USBCN USBCN T14 U200 T10 VDD_SD_EN GPIOA29 USBDM USBDM R14 PNX5230EL1/247/4A V10 STROBE GPIOA30 USBDP USBDP T12 SLIDE_KEY_ON GPIOA31 U6 IN RX_TX_IN P2 V6 HA(24) P11 GPIOB2 IP U5 RX_TX_IP GPIOB5 QN RX_TX_QN T16 V5 R206 SD_CMD GPIOB8 QP RX_TX_QPT17 +VDD_IO_LOW_1.8V 330K SD_CLK GPIOB9R13 D10 SD_DATA GPIOB10 DD DD V12 E10 GPIOB11 DU DU E5 B10 REF_ON GPON0 CKITST F4 D11 R207 IMAGE_RST GPON1 DCL DCL E9 1K FSC FSC P6 L3 +VDD_IO_HIGH_2.9VSIMOFFn HDP0 JSEL T5 A10 J_SEL HDP1 CLK32I P5 P16 32KHz_DIGIT HDP2 RFCLK1 RF_CLK P7 V8 HDP3 MCLK D_REF_CLK R2 B11 R208 10K HDP4 MCLKSEL T1 A16 HDP5 SIMCLK SIMCLK U1 F16 HDP6 SIMIO SIMIO R209 R210 R211 R212 T3 F14 1.2K 1.2K 1.2K 1.2K HDP7 SIMPWR LCD_RESET T2 J2 HDP8 RTCK RTCK R7 HDP9 SCL L16 V2 J15 SCL HDP10 SCL2 P8 J14 SCL2 HDP11 SDA SDA U2 K16 HDP12 SDA2 SDA2 T7 H2 HDP13 TCK TCK TP209 R8 E1 MIC_SEL HDP14 TDI TDI R6 K3 BT_RST HDP15 TDO TDO ADVn R1 J3 BT_POWER_ON HDP16 TMS TMS CODEC_MIC_SEL U3 P10HDP17 TXD1 TXD1 C217 V15 18PF B18 VREF C216 1000nF HFR_P HFR1C18 M5 10V HFR_N HFR2 ADV_N L4 HD(0:15) BE1_N BE1n HD(0) D7 P4IO0 BE3_N BT_EN HD(1) A6 K5IO1 CS0_N CS0n_FLASH HD(2) B6 H4IO2 CS1_N CS1n_RAM HD(3) D6 N5IO3 CS3_N CS3n_IMAGE HD(4) A7 R4IO4 OE_N_R_W_N OEn C218 HD(5) B5 D12IO5 PDICS1_N 18PF HD(6) E7 IO6 PDICS2_N B12 HD(7) A5 A12IO7 PDIRD_N HD(8) D4 E11IO8 PDIWR_N HD(9) D5 F1IO9 RESET_N RSTEXTn HD(10) E4 C11 +VDD_IO_LOW_1.8VIO10 RSTBB_N RSTON HD(11) C7 C12IO11 RSTEXT_N RSTEXTn HD(12) B4 E14IO12 SIMRST_N SIMRST HD(13) C5 H3IO13 TRST_N TRSTn HD(14) D3 L5IO14 WE_N_E WEn HA(2:17) HD(15) A4 IO15 UNLOCK U9 HA(2) F3 V16IO16 MICBIAS R213 HA(3) D1 L18IO17 MICN MIC_N 10K HA(4) C3 L17IO18 MICP MIC_P HA(5) C2 IO19 HA(6) G3 E18IO20 EAR1 EAR1 HA(7) B1 F18IO21 EAR2 EAR2 HA(8) D2 IO22 HA(9) E2 A1IO23 NC HA(10) N3 A18IO24 NC HA(11) C1 V1IO25 NC HA(12) B3 V18IO26 NC HA(13) M4 1IO27 NC HA(14) F2 2IO28 NC HA(15) E3 IO29 HA(16) J4 IO30 HA(17) K4 IO31

Baseband IC(PNX5230) Schematic SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/Baseband (PNX5230) Rev 0.9 G Date: 2007.03.07 Sheet 2 of 8

, VCCO N11

VCCO

T2

VCCQO

T3 U5 VSSQROU VCCQO U9 U6 VSSQROU VCCQO V3 U10 VSSQROU VCCQO V8 V10 VSSQROU VCCQR B7 V4 VSSROU VCCQR B9 V5 VSSROU VCCQR C2 V6 P6 VSSROU VCCQR V7 VSSROU VCCQU P11 T11 VSSROU VCCQU U2 U7 VSSROU VCCQU U8

VCCQU

V9

VCCR

F6

VCCR

F10

VCCR

B6 VCCU C9 D2 T7 U4 U11 F8 VDDi J7 VDDi G7 VDDc H7 VDDc H8 VDDc J13 E10 VSSA33T VDDC0 J12 G8 VSSA33T VDDpll J14 E5 VSSA33C VDDs G9 K5 VSSpll VDDlcd F6 F7 VSSQ VDDR J9 J8 VSSQ VDDR F4 L11 G6 AVSStv VDDsd K10 VSS VDDac H6 F3 VSS AVDDtv J6 M9 VSS VDDg1 F9 L12 VSS VDD12usb H9 H11 VSS VDDA33T H12 VDDA33T H13 VDDA33C +VDD_IO_LOW_1.8V +VDDC_1.2V VBAT U300 R1180D121B-TR-F +VDD_GSM_CORE_1.2V16+VDD_IO_HIGH_2.9V +VDD_TV_2.8V +VDDC_1.2V +VDD_IO_HIGH_2.9V VDD CE VDDC_EN25+VDD_CAM_2.8V +VDD_TV_2.8VGND GND +VDD_BT_1.8V 3 VOUT C300 C301 C302 C303 NC 4 1000NF 100nF 100nF 1000NF +VDDC_1.2V 6.3V 6.3V 6.3V 6.3V C304 C305 C306 C307 C308 +VDDC_1.2V 1000nF 100NF 1000nF 100NF 100NF 10V 10V 10V 10V 10V C310 C309 1000nF 1000nF 10V 10V C311 C312 C322 100NF 100NF HA(1:24) 1000nF HA(1) F2 NC C1 10V 10V A0ROU 10V HA(2) E2 NC C12 A1ROU HA(3) C3 NC D1 A2ROU HA(4) D3 NC D12 E3 A3ROUHA(5) NC E1A4ROU HA(6) E4 NC E10A5ROU HA(7) D4 DPDRE11 TP_306 A14 C9 A6ROU HA(1) M_SA0 SOUT0 HA(8) C4 NC E12 TP_307 B13 D8 A7ROU HA(2) M_SA1 XRTS0 HA(9) E7 NC F1 C11 B9 A8ROU HD(0:15) M_SA2 SIN0 HA(10) F8 NC F11 TP_305 G11 A10 A9ROU HD(0) M_SD0 XCTS0 HA(11) E9 NC F12 HD(1) E14A10ROU M_SD1 HA(12) D9 NC G1 HD(2) F13 A6A11ROU M_SD2 N_D0 HA(13) B10 NC G3 F12 B7 C10 A12ROU HD(3) NC G4 F11 M_SD3 N_D1HA(14) C7A13ROU HD(4) M_SD4 N_D2 HA(15) D10 NC G9 HD(5) E13 A7A14ROU M_SD5 N_D3 HA(16) C11 NC G10 A15ROU HD(6) D14 A8 M_SD6 N_D4 HA(17) D11 NC G11 E12 B8 A16RU +VDD_IO_LOW_1.8V HD(7) M_SD7 N_D5 HA(18) F3 NC G12 E11 A9 A17RU HD(8) M_SD8 N_D6 HA(19) D5 NC H1 HD(9) C14 C8A18RU M_SD9 N_D7 HA(20) F7 NC H2 HD(10) D13 M6A19RU M_SD10 N_RE_N HA(21) D8 NC H3 D12 M8 A20RU HD(11) M_SD11 N_WE_N HA(22) D7 NC H4 D11 N8 E8 A21RU HD(12) NC H9 C13 M_SD12 N_ALEHA(23) P8 A22RU HD(13) M_SD13 N_CLE +VDD_IO_LOW_1.8V HA(24) F9 NC H10 R307 R308 HD(14) B14 P6A23RU M_SD14 N_CS_N HD(0:15) NC H11 100K 100K HD(15) C12 N6M_SD15 N_RDY HD(0) T4 NC H12 TP1074 B10 DQ0ROU CS3n_IMAGE M_CS_N HD(1) TP308 P4 NC J1 B11 A1 DQ1ROU MS_CS_N TDI HD(2) R5 NC J2 TP1064 C10 A2 DQ2ROU OEn M_RD_N TRST HD(3) R6 NC J3 D9 A3 DQ3ROU R309 WEn M_WR_N TMS HD(4) R7 NC J4 100K HA(20) TP1066 A13 A4DQ4ROU M_ADS TCK HD(5) R8 J9 TP1067 B12 B5 R9 DQ5ROU

NC

J10 IMAGE_INT A12 M_INTR RTCKHD(6) D6DQ6ROU NC M_HOLD TDO HD(7) T10 J11 M_HOLD D10 DQ7ROU NC IMAGE_RST M_RESET_N +VDD_TV_2.8VHD(8) R4 J12 N13 DQ8ROU NC SD_D0 HD(9) P5 K1 H14 N12 DQ9ROU NC XIN SD_D1 HD(10) T5 K2 G14 M14 DQ10ROU UME300 NC XOUT SD_D2HD(11) T6 K3 M13DQ11ROU NC Y(0:7) SD_D3 HD(12) T8 K4 DQ12ROU NC Y(0) TP1068 D1 P13 R311 C_D0 SD_CLKHD(13) T9 DQ13ROU HD(14) P9 KAP29WN00A-DEEC K9 Y(1) D2 N14NC K10 1M C_D1 SD_CMD3 4 Y(2) D3 M12 C313DQ14ROU NC C_D2 SD_WP HD(15) R10 DQ15ROU NC K11 D4 R312 100NF K12 HOT GND2 Y(3) C_D3 Y(4) D5 G2 4.7K 10V +VDD_IO_LOW_1.8V NC OSC300 C314 C315 C_D4 T_VROU3 L1 E1 G1 OEn OER NC CX-101F_24M 18PF 18PF Y(5) C_D5 T_VREF M3 L2 AVDO NC GND1 HOT 50V 50V Y(6) E2 F2 +VDD_IO_LOW_1.8V C_D6 U303 T_OUT T_OUTN3 L3 ADVn AVDRU NC Y(7) E3 C_D7 CL6000 +VDD_IO_LOW_1.8V R2 L921TP_311 B4 L14 CS4n_NAND CEO NC HSYNC C_HS USB_DP TP_CS_FLASH P3 L10 TP_312 C1 K14 U301 CS0n_FLASH CER NC VSYNC C_VS USB_DM L4 L11 TP1069 B3 K11 R314 CLKO NC CAM_RESET C_RST USB_ID1 NC VCC 6 CLKBURST N4 L12100K CLKRU NC P_CLK TP_310 C5 K12 C_PCLK USB_VBUS F5 CSU NC M1 TP_309 C2CS1n_RAM M_CLK C_MCLK USB_REXT K1325R11 M2 C3 L13MODE_RS A NC INTO NC M_SDA C_SDA USB_VBUS_DRV E5 M9 C4 R315 HA(0) LBU NC +VDD_CAM_2.8V M_SCL C_SCK34F4 M10 F1 B2 100KGND Y MRSU NC GPIOS_D15 STROBE P10 M11 J11 OEn OEO NC TESTMODE P8 M12 N11 B1 OEU NC 2.2K R317 I2S_MCLK D_MSCK C_PWDN NC7SV04L6X R3 N1 P11 A11 +VDD_IO_LOW_1.8V RDYO NC I2S_BCK D_BCK PWR_STRB VDDC_ENTP_WAIT M4 N2 M11 G12 WAITn RDYR|WAITU NC I2S_LRCK D_LRCK G_INT TP_EXT C5 N9 2.2K R318RSTEXTn M10 F14RESETO NC D_SCK MASTER0 C8 RESETR NC N10 N10 D_SDA TP_BE1 E6 N12 P12 M5 BE1n UBU NC I2S_SDATAOUT D_SDATAOUT GPIO1_D0D6 P1 L10 L8 TV_OUT_EN R319 WEO NC I2S_SDATAIN D_SDATAIN GPIO1_D1TP_WE B8 P2 P9 100K WEn WER NC LD(0:15) GPIO1_D2C6 P12 M2 N9 WEU NC LD(0) L_DA0 GPIO1_D3 G2 R1 WPR NC LD(1) M1 L9 L_DA1 GPIO1_D4 B5 R12 L4 P10 VPPR NC LD(2) L_DA2 GPIO1_D5 FLM T1 NC LD(3) L3 N5 L_DA3 GPIO1_D6 CAM_VDD_EN 1 T12 LD(4) L2 P14NC NC L_DA4 GPIO1_D7 2 U1 LD(5) L1 A1 NC NC U12 L_DA5 NC NC LD(6) K4 A5 L_DA6 NC A2 V1 LD(7) K3 B6NC NC L_DA7 NC A3 V2 K2 C6 NC NC LD(8) L_DA8 NC A10 V11 NC NC LD(9) K1 D7 L_DA9 NC A11 V12 J4 E4 NC NC LD(10) L_DA10 NC A12 W1 NC NC LD(11) J3 G13 L_DA11 NC B1 W2 J2 L6 NC NC LD(12) L_DA12 NC B2 W3 LD(13) J1 L7NC NC L_DA13 NC B3 W10 LD(14) H4 M7 +VDD_IO_LOW_1.8V B4 NC NC W11 H3 L_DA14 NC NC NC LD(15) N3 L_DA15 NC B11 W12 H2 N4 NC NC L_DA16 NC B12 H1 N7 NC L_DA17 NC C7 G4 P1 VCCO LCD_MAIN_CS L_CS_N NC L5 P2 LS_CS_N NC M3 P3 L_WR L_WR_N NC N2 P4 L_RD_N NC RS G3 P5L_ADS NC N1 P7 M4 L_PCLK NC 1 GPIOL_D13 NC

NC MEMORY

(256M NOR x 512M NAND x 256M UtRAM) +VDD_TV_2.8V VBAT +VDD_TV_2.8V U305 UEP300 R1114D281D-TR OPA360AIDCKR16VDD CE TV_OUT_EN T_OUT 1 +IN V+ 6 2 GND52GND 5GND ENABLE R323 3 VOUT R324 NC43SAG OUU 4 150 TV_OUT TA300 10UF 6.3V C317 C316 1000nF 1000nF 10V 10V

Memory & Melody Schematic SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/Memory&MMIC Rev 0.9 G Date: 2007.03.07 Sheet 3 of 8

, 4312

NC

14 58 CLK32K NC 15 SCN LCVDD 56

LCVDD SCP

D1VBAT

CPVDD

D1VDD

DCDLX

D3VDD

DCDVBAT

53 DCDVBAT LPVDD 48

DCDVDD

D2VDD

SDA VBAT

22 55 SCL VBAT

IOVDD SIMCKCD HCVDD

24 SIMIOCD

SIMVCC SIMRSCD

RF2VDD

SIMEN

54 41 SIMEN RF1VDD

VSAVE

R414 330K 25V 1000nF 10V 1000nF D2

DGND

D3 DGND A5

VCCVCO

D5 AGND2 A6

VCC

B5 AGND1 D1

VDD NC

2 NC Typical 3.7V U400 VBAT TR400 R1114D331D-TR-F PEMD10 R40016Typical 1.4V 330K,1% +VBUS VDD CE USB_IN +VDD_IO_HIGH_2.9V E2 C2 USB_IN MES_BATT432GND 5GND 5 B2 B1 +VBUS +VDD_USB_3.3V VOUT R401 NC 4 C1 TA400 6 E1 1 100K R402 +VDD_IO_LOW_1.8V10UF 220K,1% 10V C400 470nF 6.3V C401 C402 2.2UF 1000nF 6.3V 10V +VDD_IO_HIGH_2.9V +AVDD_HFA_2.6V C403 C404 470nF 4.7UF 6.3V 6.3V +AVDD_2.6V SIM_VCC_3.0V

VBAT

TA401 +VDD_CAM_2.8V U401 C405 470nF 10UF 1 6.3V VDD CE CAM_VDD_EN 6.3V25GND GND34+VDD_SLEEP_2.9V +VDD_RX_TX_2.8V VOUT NC R1114D281D-TR C406 C407 470nF 4.7UF 6.3V 6.3V C409 C408 1000nF 1000nF 10V +VDD_KEY_3.3V +VCC_SYN_2.8V +VDD_PLL_1.2V C410 C411 470nF 4.7UF 6.3V 6.3V LDO R403 C412 470nF 1 OSC400 6.3V C413 MC-146(32.768KHz,20ppm) BAT400 100PF ML414RU2-TT36-TP1 2 50V C414 C415 15PF 18PF 50V 50V +VDD_IO_HIGH_2.9VV_EXT_CHARGE +VBUS D400R404 10M C416 uClamp3301H 1 39 C417 OSCI VSS 2 OSCO VCHG 38 TP_400 3 37 IT_PMU IRQ USBVIN R405 4 36 R407 22K,1% SIMCKHC CHGCUR 100K VBAT R4065 35 SIMRSHC REC2 JACK_IN 12 R410 2.2K 6 34 SIMOFFn SIMIOHC/SIMOFF U402 REC1 AUX_ON PCF50611HN/02/N2 R409 TP_401 7 33 10K RSTON RSTHC VBATSENSE 470nF 8 32 C419 6.3V GPO3 VISA C418 9 31 R411 2.2UF C420 C421GPO2 REFGND 10V 100nF 100K 10NF 100NF 10 30 C422 6.3V GPO1 REFC 16V 10V R413 C423 A1 CPOUT 18K 100nF TP_402 R412 510 6.3V REF_ON_PMU 11 PWREN1 MICBIAS 29 MIC_BIAS_2.15V LOOPSW A2 L400 39nH A3 LO1 PWREN2 12 28 B1PWREN2 ONKEY SWPORT C424 A4 4.7UF LO213 27 B2 VSS NTC 6.3V INTX R_INT 57 E5 VSS +VDD_IO_LOW_1.8V ANL VAFL U403 C1 TP403FREQIN 32KHz_DIGIT E6 ANR VAFR TEA5760UK C2 BUSEN BUSENABLE 32KHz_DIGIT ONKEYN C427 E3 VREFDIG MPXOUT E4 100nF 6.3V C5 D6 RFGND TMUTE E1 DATA SDA C6 RFIN2 C428 E2CLOCK SCL 27PF L401 B6 RFIN1 50V 120nH C429 VBAT 47PF 50V

SCL

C431 SDA 100PF L402 50V FM RADIO C430 10uH FM_ANT 10UF +VDD_GSM_CORE_1.2V 10V L403 BLM21P300SPT C432 22UF 6.3V

PMU Schematic

Document Number

SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/B.B/PMU Rev 0.9 G Date: 2007.03.07 Sheet 4 of 8

, V501 V502 V503 V504 V505 D500 DF2S5.6FS(TPL3) D501 DF2S5.6FS(TPL3) D502 DF2S5.6FS(TPL3) 1 6

IO CLOCK

2 5 GND NC 3 4SIM VCC

Digital External Interface

FM_ANT +VDD_IO_HIGH_2.9V VBAT V_EXT_CHARGE +VDD_IO_HIGH_2.9V L500 D505 10uH uClamp3301H R500 R501 R503 CN500 18K 180K 18K 1939679-1 1 C502 C501 1 L801 2 5PF 18PF2 3 BLM15HD102SN1 50V 50V 3 EARMIC_P 5 EARSPK_R C503 6 C5047747PF L802 EARSPK_L 8PF 50V 8 BLM15HD102SN1 EAR_SWITCH EARMIC_N99C505 5PF C506 18PF 10 50V 50V 12 JACK_IN 13 13 EAR_ADC 14 14 R505 15 15 10K,1% 16 16 USB_D+ R506 17 17 USB_D- F500 200K,1% 18 18 +VBUS CM1436-04DE 19 19 20 2018RXD1_IF F1 F1 RXD1 25 NC NC 21 26 7NC 2NC 22 AUX_ON_IF F2 F2 AUX_ON 27 NC NC 23 28 NC NC 24 TXD1_IF +VDD_IO_HIGH_2.9V36F3 F3 TXD145F4 F4 U1220 C507 GND 33PF 33PF 50V 50V 9 COM NC43TA500 C509 10UF VCC GND 10NF5216V 10V TV_OUT_EN 6 IN NO 1 TV_OUT R507 100K U500 NLAS5123MNR2G Typical 3.8V VBAT +VDD_SD_3.0V +VDD_IO_HIGH_2.9V SIM_VCC_3.0V U501 R1114D301D-TR-F61VDD_SD_EN CE VDD52R508 GND GND 18K TR500 R50943NC VOUT US6M2TR 18K 1 S1 6D1 2 G1 5G2 +VDD_SD_3.0V C510 C511 SIMIO 1000nF 1000NF SIM_VCC_3.0V SD_DETECT 3 410V 6.3V D2 S2 CN501 PC-D6-A3-H2.0-S1625CD502 SIMRST34SCHA1A0102 SIMCLKGGGGR511 R512 R513 R514 R515 109871K 100K 100K 56K 100K NC12 11 NC

NC

9 NC F501 8SD_DATA 7 IP4058CX8 7 TP501 A1 SD_CLK 5 USBCN A1 A2 A244B1 SD_CMD 3 USBDP B1 B2 B2 3USB_D+ 2 1 U1216 C517 C518 C512C1 USBDM C1 C2 C2 1 NC 100NFUSB_D- NC NC 10V D1 D1 D2 D2 +VBUS R516 R517 NC NC R518 C513 D504 1M 1M C514 RCLAMP0504F12300K 1000NF 18PF 6.3V 50V

Title IF Connector & Charging Schematic T-FLASH Size Document Number A3 SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/IF Rev 0.9 Date: 2007.03.07 Sheet 5 of 8

, PG05DBTFC PG05DBTFC 1S2 D4 1-2IN 4S1 2S1 3-4IN D2 3S2 MIC_BIAS_2.15V MIC_BIAS_2.15V D600 U1217 NC TA600 MIC600 R60033uF TA601 OSF213-42D 1K,1% R601MIC_IN_P 6.3V 10UF C615 6.3V 1.5K,1% L600 C600 NC BLM15BB750SN1D 100NF L601C601 C602 47PF 10V BLM15BB750SN1D 1.8PF 50V 50V MIC_SEL_P MIC_P MIC_IN_N CODEC_MIC_P CODECMIC_P C603 C604 100NF R602 47PF 10K 10V 50VD601 CODEC_MIC_N CODECMIC_N U1218 MIC_SEL_N MIC_N NC L602 R603 L603 R604 BLM15BB750SN1D 1.5K,1% BLM15BB750SN1D 1K,1% C623

NC

R605

MICROPHONE

+VDD_SLEEP_2.9V R606 100K CODEC_MIC_P TEMP_PRODUCT CODEC_MIC_SEL MIC_BIAS_2.15V MIC_SEL_N VR600 R607 NCP15WB473J04RC

NC

12 11 10 9 13 8 MIC_SEL_P 4S2 D3 14 VCC 73S1 CODEC_MIC_N THERMISTER U600 15 6 EARMIC_P 1S1 STG3699AUTR GND 16 D1 5 2S2 MIC_IN_N 17 NC1 18 NC21234+VDD_SLEEP_2.9V

VBAT

EARMIC_N R609 CN600 10K 2005-03-247A MIC_SEL11MIC_IN_P VF2334NC 5 NC C605 6 100nF ZD600 TA602

NC

TDZ5.6 10UF C606 NC C607 R610 10V 20K,1% 120PF 100NF 50V

MIC_SEL CODEC_MIC_SEL H EARPHONE MIC H CODEC INPUT L MAIN MIC L MAIN CHIP INPUT Audio & KEY Schematic

Document Number

SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/Audio Rev 0.9 Date: 2007.03.07 Sheet 6 of 8

, C2 A7 VSS VDDC D2 B7 VSS VDDC D5 A1 VSS VDDIF D6 J1 VSS VDDIFP E2 G1 VSS VDDLO E4 H9 VSS VDDO E5 J9 VSS VDDO E6 G8 VSS VDDO_USB F1 G2 VSS VDDPLL F2 A4 VSS VDDR3V F4 B2 VSS VDDRF F5 B1 VSS VDDTF F6 H1 VSS VDDVCO H2 H4 VSS VDDXO H3

VSS NC NC

NC 62 NC 61162534D703 DF2S5.6FS(TPL3) D700 DF2S5.6FS(TPL3) D704 DF2S5.6FS(TPL3) D701 DF2S5.6FS(TPL3) D70216DF2S5.6FS(TPL3) 2534L700 KEY_ROW(3) 1 TP700 TP701 2 KEY_ROW(4) 2 KEY_COL(1) 344+VDD_BT_1.8V SGHE540-VOL L701 C702 BLM15AG121SN1D 100nF 0603CAP C701 ANT700 PCB_HOLE 2200nF ACS2450HFD9 L702 C703 BLM15AG601SN1 C700 100nF 2200nF 0603CAP126.3V DUF700 VOLUME KEY LFB212G45SG8A166 2 0OUT IN 4 C704 5.6PF +VDD_BT_1.8V VBATC706 C707 GND GND Typical 3.7V 2200nF 100nF31C705 U704 1.0NH R1114D181D-TR-F TAC700 0603CAP KPT-1100 1 VDD CE 6 RSTON KEY_ROW(3) B5 TP702 2 BT_WAKE|GPIO_0 BT_EN GND GND512KEY_COL(0)U700 F8 B6 TP703 DCL PCM_CLK HOST_WAKE|GPIO_1 BT_INTU701 E8 A634DD PCM_IN BT_BUSY|GPIO_2U702 VOUT NCD9 E9 DU PCM_OUT WIFI_BUSY|GPIO_3 REF_ONU703 D8 F9 +VDD_IO_LOW_1.8V34567+VDD_IO_LOW_1.8V FSC PCM_SYNC LINK_IND|GPIO_4 C709 U705 G9 XTAL_PD|GPIO_5 1000nF 1000nF A9 H8 SCL|TX_PU_TDD_N PA_CTL|GPIO_6 +VDD_IO_LOW_1.8V 10V 10V A8 H7 R707 SDA|TX_PU_TDD GPIO_7 100K U7047 R711 0 J6 J8 NC7WP32L8X 8 TM0 HUSB_DN C708 H6 TM1 U706 J7 HUSB_DP 10PF 100K VCC H5 TM2 BCM2045SKFBG E171RFIO_N R700 REF_ON_PMU TP704 C1 A1 Y1 RFIO_P C8 J4 0603RES62RTS2 UART_CTS_N XTAL_NC9 J5 C749 1NF B1 B2 CTS2 UART_RTS_N XTAL_P D_REF_CLK B953TXD2 UART_RXDB8 J3 Y2 A2 GND CAMERA_KEYRXD2 UART_TXD RES R708 D1 RFTUNE 100K A3 B4 4 VREG1 RST_N BT_RST A2 A5 VREG2 LPO_IN 32KHz_DIGIT TP705 B3 D4 BT_POWER_ON VREG_CTL TST1 CN700 J2 VCTRIFP AXK820145J C71022110.47nF 4 34 3 R703 6 5FLIP65KEY_COL(4) 150K,1% 8 7 R704 10K KEY_ROW(0) 8 7 KEY_COL(3) 10 9 +VDD_KEY_3.3V 10 9 +VDD_IO_HIGH_2.9V 12 11 R702 100K 12 11 KEY_COL(2) KEY_ROW(1) 14 14 13 KEY_COL(1) R705 10K KEY_ROW(2) 16 15 KEY_COL(0) 18 18 17 17+VDD_IO_LOW_1.8V 20 20 19 19 0603RES D705 uClamp0505A D706 uClamp0505A

KEY_CONNECTOR

CN701 AXK8L60125S 60 60 59 59 LCD_WATCHR706 47K ONKEYN 58 58 57 57 VIB VBAT 56 56 55 55 P_CLK 54 54 53 53 M_CLK +VDD_CAM_2.8V 52 52 51 51 HSYNC M_SDA 50 50 49 49 VSYNC M_SCL 48 48 47 47 Y(1) CAM_RESET 46 46 45 45 Y(3) Y(0) 44 44 43 43 Y(5) Y(2) 42 42 41 41 Y(7) Y(4) 40 40 39 39 RS Y(6) 38 38 37 37 LCD_RESET LD(14) 36 36 35 35 LD(15) LD(12) 34 34 33 33 LD(13) LD(10) 32 32 31 31 LD(11) LD(8) 30 30 29 29 LD(9) LD(6) 28 28 27 27 LD(7) LD(4) 26 26 25 25 LD(5) LD(2) 24 24 23 23 LD(3) LD(0) 22 22 21 21 LD(1) L_WR 20 20 19 19 LCD_MAIN_CS +VDD_IO_HIGH_2.9V 18 18 17 17 FLM BL_SDA 16 16 15 15 SLIDE_KEY_ON BL_SCL 14 14 13 13 KEY_COL(2) KEY_ROW(2) 12 12 11 11 KEY_COL(3) KEY_ROW(3) 10 10 9 KEY_COL(4)9 KEY_ROW(4) 8 7 STROBE876565SPK_P4433SPK_N2211C711 33PF C712 C726 C729C713 C714 C715 C716 C717 C718 C719 C720 C721 C722 C723 C724 C725 C727 C728 C7C37130 C732 C733 C734 C735 C736 C737 C738 C739 C740 C741 C742 C743 C744 C745 C746 C747 C748 25V 33PF 33PF33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 1000nF NC NC 33PF 33PF 33PF 1000nF 33P3FPF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 33PF 100nF 33PF NC NC 25V 25V 50V 25V 25V 10V 25V 25V 25V 25V 25V 25V 10V 25V 502V5V 25V 25V 50V 50V 6.3V

LCD_CONNECTOR IF & LCD Connector Schematic SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/KEY & LCD Con Rev 0.9 G Date: 2007.03.07 Sheet 7 of 8

,

NC

ADCDAT NC MCLK AVDD1 DGND LOUT1 DCVDD ROUT1 DBVDD AGND1 CSB|GPIO1 VMID SCLK AVDD2 LOUT2

NC NC

CPVDD GND C1P _SHDN VBIAS NC INA1

CPGND

C1N PGND INC1 NC CPVSS INA2 HPL NC

GND

SHUT_DOWN Typical 3.7V

VBAT

R801 100K C814 47NF

ANL

10V 1000nF C825 EAR1 TA801 10V 1000nF C804 +VDD_CODEC_3.3V 10UF C828 C829 EAR2 10V C803 1000nF 1000nF 1000nF

ANR

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 C811 C805 TA800 47NF 100NF 4.7UF 10V 10V 1 PVDD 24 C806 220NFL800 INB1 SPK_L BLM15AG102SN1D 2 OUT- 23 SPK_N NC C807 R80303SCL 22 C808 220NF 33PF SCL INB2 SPK_R 50V 4 PGND U800 21VDD MAX9776ETJ 5 OUT+ 20 SPK_P OUTRX C809 TC801 C813 4.7UF R804 100NF 100NF10V06SDA 1910V SDA INC2 10V R811 C810 7 NC 18 68 33PF HPR EARSPK_R 50V 8 NC 17VSS SPK_R 9 10 11 12 13 14 15 16 SPK_L TP801 R812 EARSPK_L 31 30 28 27 26 25 24 23 22 29 NC C815 1 21 1000nF C816C817 1000NF 6.3V LIP CODECMIC_P AGND2 1000nF TP802 C818 1000NF 6.3V 2 LIN 20 CODECMIC_N ROUT2 3 L2|GPIO2 U801 19OUT3 WM1808GECO 4 R2|GPIO3 18

AUXR

TP804 5 17 C819 I2S_SDATAOUT DACDAT AUXL 1000nF TP805 6 16 I2S_LRCK LRC MODE TP806 7 15 I2S_BCK BCLK SDIN SDA AUDIO AMP R806 C8208910 11 12 13 14 47K 100NF +VDD_IO_HIGH_2.9V 10V TP807 I2S_SDATAIN

SCL

R807 TP808 U802 10K I2S_MCLK NLAS5123MNR2G Typical 3.7V16+VDD_IO_HIGH_2.9V VBAT +VDD_CODEC_3.3V SPK_P NO IN MELODY_SEL25U803 GND VCC R1114D331D-TR-F34NC COM HFR_P61L803 CODEC_EN CE VDD R809 BLM15AG102SN1D52GND GND43NC VOUT U804 NLAS5123MNR2G16SPK_N NO IN C821 C822 C823 1000nF 1000nF25100NF C824 10V GND VCC10V 10V 100NF 10V 3 4NC COM HFR_N R810

Slider Schematic

Size Document Number Rev A3 SAMSUNG/BLACKCARBON_VE/CODEC Rev0.9 G Date: 2007.03.07 Sheet 8 of 8]
15

Similar documents

DATA SHEET Marking codes RF Wideband Transistors
DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET Marking codes RF Wideband Transistors 1997 Nov 22 File under Discrete Semiconductors, SC14 TYPE NUMBER TO PACKAGE AND MARKING CODE TYPE NUMBER PACKAGE MARKING CODE TYPE NUMBER PACKAGE MARKING CODE BFG197/X SOT143 V13 BF547 SOT23 E16 BFG197/XR SOT143 V35 BF547W SOT3
основы схемотехники
! ! " # ! $ % & " ' $ ! & ! " ( % " ) ! ! " (* + , * 7 4 , !"#$% - ) * , ( , * - ( , ) , 018%) ) 2. 7I 4-2 , ) ) *, 7* , (- 2 %4 - , , - ( , ) * * 9 . 2 + ( - .- ) , /() (( )" ) ) 3 - ) +/ , )
7KH(OITXHVW&ROOHFWRU V/LVW &RPLFV
7KH(OITXHVW&ROOHFWRU V/LVW +HUHLVDOLVWRIHYHU\ELWRI(OITXHVWFROOHFWRUEDLWWKDW,NQRZRI,I\RXNQRZRI DQ\WKLQJWKDWLVPLVVLQJIURPWKLVOLVWSOHDVHOHWNHHSHU#GLVFRUGLDRUJ NQRZ /DVWXSGDWHG-XO\ &RS\ULJKW E\0LNH.QDXHU &RPLFV x :DUSLVVXHV RULJLQDORYHUVL]HGLVVXHV >:LWKFRYHUSULFHV/RZHVWSULFHLVVW SULQWLQJ@ x ,VVXHV x ,VV
Adobe® Encore – Bitte lesen
Adobe® Encore – Bitte lesen Willkommen bei Adobe® Creative Suite® 4 Encore. In diesem Dokument finden Sie aktuelle Produktinformationen, die neuesten Informationen sowie Tipps zur Fehlerbehebung, die nicht in der Dokumentation zu Creative Suite 4 Encore enthalten sind. Mindestsystemanforderungen Ins
ABBYY® FineReader 10 Corporate Edition Handbuch für Systemadministratoren
ABBYY® FineReader 10 Corporate Edition Handbuch für Systemadministratoren © 2009 ABBYY. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dieses Handbuchs können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen seitens ABBYY keine verbindliche Verpflichtung dar. Die hier beschriebene Software wird unter Liz
Adobe® Creative Suite® 5.5 Premiere Pro® – Bitte lesen
Adobe® Creative Suite® 5.5 Premiere Pro® – Bitte lesen Willkommen bei Adobe® Creative Suite® Premiere Pro. Dieses Dokument enthält Produktinformationen, Korrekturen und Tipps zur Fehlerbehebung, die nicht in der Adobe Premiere Pro-Dokumentation behandelt werden. • Mindestsystemanforderungen • Instal
Adobe® Premiere® Pro CS4 – Bitte lesen
Adobe® Premiere® Pro CS4 – Bitte lesen Willkommen bei Adobe® Creative Suite® 4 Premiere Pro. Dieses Dokument enthält aktuelle Produktinformationen, neueste Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung, die nicht in der Dokumentation zu Creative Suite 4 Premiere Pro behandelt werden. Creative Suite 4 P
Adobe® OnLocation® CS4 – Bitte lesen
Adobe® OnLocation® CS4 – Bitte lesen Willkommen bei Adobe® OnLocation® CS4. In diesem Dokument finden Sie aktuelle Produktinformationen, Updates und Tipps zur Fehlerbehebung, die nicht in der Dokumentation zu OnLocation® CS4 enthalten sind. Mindestsystemanforderungen Installieren der Software Deinst
Zuwiderhandlung ist ein
Adolf Hitler: "Mein Kampf" Bitte beachten: DIE UNIVERSALITÄT DER MENSCHENRECHTE , Bundeszentrale für politische Bildung. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Band 256, 19. Dezember 1966 (Seite 308) Artikel 19 der Menschenrechte: Jedermann hat das Recht auf Freiheit der Meinun
Schmuck- und Rahmenfonts Satzbeispiele für Macintosh und Windows Auriol Flowers Vignette Sylvie Auriol Flowers 1
Schmuck- und Rahmenfonts Satzbeispiele für Macintosh und Windows Auriol Flowers Vignette Sylvie Auriol Flowers 1 Auriol Flowers 2 Version: 10/2001 1 „Auriol Flowers One“, „Arnold Böcklin“ und „ITC Italia Book“.Die Ameisen In Hamburg lebten zwei Ameisen, Tastfolge: Die wollten nach Australien reisen.
B RCH
FM ANT AM ANT Z101 Z120 CF201 CF202 AM AM Q1 Q2 Q101 BANT OSC17COIL COIL MIXER FMIF AMP RF AMP Q3 Q4 OSC BUFFER3468B(FM) RCH 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 ALC DECODERAM AM AM OSC MIX RM AMP BUFFER PHASE PILOT AGC DET CANCEL LEVEL STEREOS-CURVE DET SWITCHAM AM IF DET FM IF AM/FMFM IF DET BUFFER
Beramann-Masdtinen-Pistole Modelll932 Theodor Beramann & Co. 6. m. b. H., Berlin w6 2
Die neue Beramann-Masdtinen-Pistole Modelll932 B. M.P. 52 Die tedmisdl vollendete Hleinmasdlinenwaffe - vieHadl patenJied - Theodor Beramann & Co. 6. m. b. H., Berlin w6 2 1892 1915 Die erste automatische Das leichte Bergmann-M.G. .,Bergmann· Pistole" .,1. M . G. 15 n. A." 1902 1918 Das erste schwer
B RCH
FM ANT AM ANT Z101 Z120 CF201 CF202 AM AM Q1 Q2 Q101 BANT OSC17COIL COIL MIXER FMIF AMP RF AMP Q3 Q4 OSC BUFFER3468B(FM) RCH 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 ALC DECODERAM AM AM OSC MIX RM AMP BUFFER PHASE PILOT AGC DET CANCEL LEVEL STEREOS-CURVE DET SWITCHAM AM IF DET FM IF AM/FMFM IF DET BUFFER
ABC der Schmierung
Aufbau, Verwendung und Eigenschaften von Schmierstoffen Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 Tel. 058 / 456 93 33 6302 Zug Fax 058 / 456 93 39 Vorwort „Öl ist eben nur Öl“ , diese Aussage hört man mitunter. Der Grund dafür ist, dass bis vor nicht allzu langer Zeit die Ölqualität genau genommen
P&C 2007 MAGIC CIRCLE MUSIC LTD • MCA 01204-2
P&C 2007 MAGIC CIRCLE MUSIC LTD • MCA 01204-2 IN EVERY GREAT MYTHOLOGY, THERE ARE POWERFUL BEINGS WORSHIPPED, RESPECTED AND FEARED AS BRINGERS OF VICTORY, BATTLE AND DEATH. THESE TERRIFYING DEITIES ARE THE GODS OF WAR. GODS OF WAR IS MANOWAR’S FIRST ENTRY IN A CYCLE OF CONCEPT ALBUMS; EACH A TRIBUTE
AN DEN LESER Der Grund, dass in all dies en Arbei ten die Widerl e gung der Evol ut io nst heor ie
AN DEN LESER Der Grund, dass in all dies en Arbei ten die Widerl e gung der Evol ut io nst heor ie so stark betont wird, liegt darin, dass dies e Theor ie eine Grundl ag e für jede gegen die Relig io n gericht et e Phil os o phie dars tellt. Der Darw in ism us, der die Schöpf ung und damit die Exist
Gott hat zahllose Beweise Seiner Existenz vor die Augen der Menschen
Gott hat zahllose Beweise Seiner Existenz vor die Augen der Menschen gestellt. Er hat Seine Allwissenheit in Seinen auserwählten Kreaturen manifestiert. In Seiner unendlichen Barmherzigkeit lässt Er Selbst die unscheinbarsten, sogar hirnlose Kreaturen äußerst komplizierte Aufgaben bewältigen._Und so
DVB-PC TV Stars Benutzerhandbuch Installation Diese Anleitung gilt für folgende Produkte: TechniSat SkyStar HD2 TechniSat CableStar HD2
DVB-PC TV Stars Benutzerhandbuch Installation Diese Anleitung gilt für folgende Produkte: TechniSat SkyStar HD2 TechniSat CableStar HD2 Dokument Veröffentlichungsdatum: Dezember 07 Copyright © TechniSat Digital GmbH Alle Rechte vorbehalten TechniSat DVB-PC TV Stars - Benutzerhandbuch Teil 1: Install
SkyStar HD2 / CableStar HD2 FAQ für Treiber/Software 1.0.0 Inhalte Informationen zur technischen Unterstützung
SkyStar HD2 / CableStar HD2 FAQ für Treiber/Software 1.0.0 Release December 07 Inhalte Diese FAQ beinhaltet folgende Themen: - Informationen über die technische Unterstützung - Systemvoraussetzungen - wichtige Informationen - Vorschläge zur Fehlerbehebung Informationen zur technischen Unterstützung
DVB-PC TV Stars Benutzerhandbuch DVB Viewer TE2
DVB-PC TV Stars Benutzerhandbuch DVB Viewer TE2 Dokument Veröffentlichungsdatum: Mai 09 Copyright © TechniSat Digital GmbH Alle Rechte vorbehalten Kapitel 1: Einführung ...3 Konventionen dieses Benutzerhandbuches ...3 Kapitel 2: Fernsehen mit dem DVBViewer TE2...4 Zusammenfassung ...4 Konfi gurieren
DEDICATED SERVER SOFTWARE DOKUMENTATION
DEDICATED SERVER SOFTWARE DOKUMENTATION Release 8.0.2.0 03. Dezember 2018 Copyright © 2018 GIANTS Software GmbH, All Rights Reserved. 1/10 DEDICATED SERVER MIETEN Als Alternative zum eigenen Dedicated Server Betrieb besteht die Möglichkeit einen Server bei einem GSP (Game Server Provider) zu mieten:
MICROCAT FÜR HYUNDAI - INSTALLATIONSHINWEISE Microcat-Standalone-Installation
MICROCAT FÜR HYUNDAI - INSTALLATIONSHINWEISE Microcat kann als Standalone-Anwendung oder in einer Netzwerkumgebung installiert werden. Für Microcat-Installationen benötigen Sie einen Dongle, d. h. einen Hardware-Schlüssel, der in den entsprechenden Anschluss Ihres Computers eingesteckt wird. Ist kei
LIZENZVERTRAG FÜR SOFTWARE ZUR VERWENDUNG MIT MICROSOFT®-HARDWAREGERÄTEN
LIZENZVERTRAG FÜR SOFTWARE ZUR VERWENDUNG MIT MICROSOFT®-HARDWAREGERÄTEN WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN: Lesen Sie die in diesem Softwarelizenzvertrag ("Vertrag") von Microsoft beschriebenen Rechte und Einschränkungen sorgfältig durch. Dieser Vertrag umfasst drei (3) Teile: 1) Softwarelizenzvertra
ELECTRONIC ARTS SOFTWARE-ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG
ELECTRONIC ARTS SOFTWARE-ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG NEED FOR SPEED THE RUN Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (im Folgenden "Vertrag" genannt) ist ein Vertrag zwischen dir und Electronic Arts Inc., seiner Tochtergesellschaften und Partner ("EA"). Dieser Vertrag legt deine Nutzungsrechte an dieser Softw
DIE APOKALYPTISCHEN REITER VÖ: 25.02.2011 durch Nuclear Blast Records/ Warner
DIE APOKALYPTISCHEN REITER „Moral & Wahnsinn“ VÖ: 25.02.2011 durch Nuclear Blast Records/ Warner www.reitermania.de www.myspace.com/reitermania Sie zählen zu Deutschlands wichtigsten Rock-Acts der Gegenwart und der Zukunft! Die APOKALYPTISCHEN REITER stehen für multikulturellen, globalkritischen, pr
Die Chefin Als ich die neue Stelle antrat, hatte ich maechtigen Respekt vor meiner Chefin! Sie war elegant
Die Chefin Als ich die neue Stelle antrat, hatte ich maechtigen Respekt vor meiner Chefin! Sie war elegant gekleidet, so an die Anfang Vierzig, hatte noch eine gute Figur und trat auf wie jemand, der genau weiss, was er will. Als junge Angestellte hat man es nicht leicht in einem Job, in dem eigentl
that was just your life the end of the line broken, beat & scarred the day that never comes all nightmare long cyanide the unforgiven iii the judas kiss
that was just your life the end of the line broken, beat & scarred the day that never comes all nightmare long cyanide the unforgiven iii the judas kiss suicide & redemption my apocalypse produced by rick rubin THAT WAS JUST YOUR LIFE LIKE A SIREN IN MY HEAD THAT ALWAYS FROM WAY BACK THEN. THREATENS
  HAIFISCH 03:46 2. HAISWING REMIX BY OLSEN INVOLTINI 3:41 3. REMIX BY HURTS 3:45 4. REMIX BY SCHWEFELGELB 4:25 5. REMIX BY PAUL KALKBRENNER 3:26
HAIFISCH 1. HAIFISCH 03:46 2. HAISWING REMIX BY OLSEN INVOLTINI 3:41 3. REMIX BY HURTS 3:45 4. REMIX BY SCHWEFELGELB 4:25 5. REMIX BY PAUL KALKBRENNER 3:26 MUSIC & LYRICS BY RAMMSTEIN: CHRISTOPH DOOM SCHNEIDER, DOKTOR CHRISTIAN LORENZ, TILL LINDEMANN, PAUL LANDERS, RICHARD Z. KRUSPE, OLIVER RIEDEL •
LINKS234Kann man Herzen brechen
LINKS234Kann man Herzen brechen ENGEL Können Herzen sprechen Wer zu Lebzeit gut auf Erden Kann man Herzen quälen Wird nach dem Tod ein Engel werden Kann man Herzen stehlen Den Blick gen Himmel fragst Du dann Sie wollen mein Herz am rechten Fleck Warum man sie nicht sehen kann Doch seh’ ich dann nach